Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-14

Boule Diagnostics AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BOULE DIAGNOSTICS AB

Aktieägarna i Boule Diagnostics AB, org. nr 556535-0252, ("Bolaget"),
kallas härmed till årsstämma tisdagen den 13 maj 2014 kl. 18.00 på
Nalen, David Bagares gata 17, Stockholm. Inpassering sker från kl.
17.30.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta vid bolagsstämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda
aktieboken onsdagen den 7 maj 2014,

· dels anmäla sig till Bolaget under adress:
Boule Diagnostics AB, Box 42056, 126 13 Stockholm
eller per e-mail till info@boule.se
senast onsdagen den 7 maj 2014 klockan 16:00. Vid anmälan ska anges
namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress,
telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt, i förekommande
fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och den av Euroclear förda
aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och
upprättande av röstlängd för bolagsstämman.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt
för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis")
för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt
får inte vara äldre än ett år, alternativt i de fall fullmakten
enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats,
www.boule.se.

Fullmakter i original, eventuella Registreringsbevis samt andra
behörighetshandlingar bör vara Bolaget tillhanda under ovanstående
adress senast onsdagen den 7 maj 2014.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få
delta i stämman tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos
Euroclear. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta förvaltaren om detta i god tid före onsdagen den 7 maj
2014, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Aktier och röster
Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i Bolaget totalt 4
707 138 aktier med en röst per aktie. Bolaget innehar självt inga
egna aktier.

Aktieägares frågerätt
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan
inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska
situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som
vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Bolaget på adress
enligt ovan.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
7. Redogörelse för det gångna årets arbete
a) anförande av styrelsens ordförande
b) anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor.
15. Beslut om principer för valberedning inför årsstämman 2015.
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

17. Styrelsens förslag till beslut om personaloptionsprogram 2014.
18. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler.

19. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut:

Punkt 2, Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Lars-Olof Gustavsson utses till ordförande
vid årsstämman.

Punkt 10, Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande/behandling finns följande belopp i kronor:
Överkursfond 48 725 782
Balanserat resultat 0
Årets resultat -12 706 808
Summa 36 018 974

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel och fria
fonder disponeras enligt följande:

Att till aktieägarna utdelas 0,50 kronor per aktie (4 707 138 aktier) 2 353 569
Balanseras i ny räkning, varav till överkursfond 33 665 405
Summa 36 018 974

Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen den
16 maj 2014. Utbetalning av utdelningen beräknas ske genom Euroclear
Sweden AB den tredje vardagen efter avstämningsdagen.

Punkten 12, Fastställande av antalet styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex
styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Punkten 13, Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden
Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor
(300 000 kronor för 2013) till ordföranden och med 150 000 kronor
(150 000 kronor för 2013) vardera till övriga styrelseledamöter.
Totalt styrelsearvode föreslås därmed utgå med 1 050 000 kronor (900
000 kronor för 2013).

Härutöver föreslås att 35 000 kronor (35 000 kronor för 2013) sätts av
att fördelas av ordföranden för utskottsarbete om ordföranden så
finner lämpligt. Om styrelsens ordförande ingår i ett utskott ska
denne berättigas till samma arvode som utskottets övriga ledamöter.

Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och
under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget, ha rätt
att fakturera styrelsearvode (jämte sociala avgifter och
mervärdesskatt) genom av styrelseledamot ägt bolag.

Arvode till revisor föreslås liksom tidigare att utgå enligt löpande
räkning.

Punkt 14, Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor
Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter omväljes Lars-Olof
Gustavsson, Britta Dalunde, Eva Lotta Kraft och Gösta Oscarsson.
Valberedningen föreslår nyval av Thomas Eklund och Tord Lendau.

Thomas Eklund. Född: 1967. Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i
Stockholm. Thomas Eklund är Managing Director på Investor Growth
Capital AB sedan 2002. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Global
Health Partner AB, Aerocrine AB, Memira Holding AB, Biotage AB,
Neoventa Medical AB och Rodebjer Form AB.

Tord Lendau. Född 1957. Tord Lendau är VD och ägare till Lendau
Capital AB. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Stille AB, Actea AB,
Scibase AB och CytaCoat AB. Styrelseledamot och ledamot i
revisionsutskottet i ArthroCare Inc. och Vitrolife AB.

Valberedningen föreslår att Lars-Olof Gustavsson omväljes till
styrelseordförande.

Den föreslagna styrelsens sammansättning representerar, enligt
valberedningens uppfattning, en bred kompetens och erfarenhet inom
för Boule strategiskt viktiga områden och är ändamålsenlig för att
möta de behov Bolagets verksamhet och strategiska inriktning kommer
att kräva.

Den föreslagna styrelsen har som helhet erfarenhet av bolagsstyrning i
börsnoterade bolag, företagsledning, operativ erfarenhet inom
lifescience-sektorn, kommersialiserbar forskning och utveckling,
internationell marknadsföring och hög finansiell kompetens.

Valberedningen föreslår att till revisor utses revisionsbolaget PwC,
med Leonard Daun som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet
av årsstämman 2015.

Punkt 15, Beslut om principer för valberedning inför årsstämman 2015
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar anta följande
riktlinjer för utseende av valberedning.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter: en ledamot
utsedd av var och en av de tre största aktieägarna samt styrelsens
ordförande. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas
om annat, vara den ledamot som utses av den största aktieägaren.

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik per den
sista bankdagen i augusti 2014 och övrig aktieägarinformation som är
tillgänglig för Bolaget vid denna tidpunkt.

Namnen på de utsedda ledamöterna i valberedningen och de aktieägare de
företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex
månader före årsstämman.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna
som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre
största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa
sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som
tillkommit bland de tre största aktieägarna ska äga utse ledamöter.
Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i
valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i
röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre
månader före årsstämman.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att
föreläggas årsstämman 2015 för beslut:

a) förslag till ordförande vid årsstämman,
b) förslag till styrelse,
c) förslag till styrelseordförande,
d) förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till
var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete,

e) förslag till revisor,
f) förslag till arvode till Bolagets revisor, och
g) förslag till nomineringsprocess inför årsstämman 2016.
Punkt 16, Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen förslår följande riktlinjer för bestämmande av ersättnings-
och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
Styrelsens förslag överensstämmer i huvudsak med föregående års
beslutade riktlinjer för ersättning till koncernens ledande
befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att
godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående (med ledande
befattningshavare avses moderbolagets verkställande direktör och
övriga ledande befattningshavare, totalt fem stycken, i
koncernledningen):

Mo...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.