Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-14

Boule Diagnostics AB: Kommuniké från Boule Diagnostics ABs årsstämma den 13 maj 2014

Vid årsstämman 2014 fastställdes balans- och resultaträkningarna för
moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2013. Årsstämman
beslutade att utdelning om 0,50 SEK per aktie ska utgå för 2013 och
att resterande resultat ska balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Årsstämman godkände valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av
sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor
(300 000 kronor för 2013) till ordföranden och med 150 000 kronor
(150 000 kronor för 2013) vardera till övriga styrelseledamöter.
Totalt styrelsearvode utgår därmed med 1 050 000 kronor (900 000
kronor för 2013). Beslutades vidare att 35 000 kronor (35 000 kronor
för 2013) sätts av att fördelas av ordföranden för utskottsarbete om
ordföranden så finner lämpligt.

Om styrelsens ordförande ingår i ett utskott ska denne berättigas till
samma arvode som utskottets övriga ledamöter. Styrelseledamot ska, om
skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att
det är kostnadsneutralt för bolaget, ha rätt att fakturera
styrelsearvode (jämte sociala avgifter och mervärdesskatt) genom av
styrelseledamot ägt bolag.

Beslutades även att arvode till revisor liksom tidigare ska utgå
enligt löpande räkning.

Årsstämman beslutade att genom omval utse Lars-Olof Gustavsson, Britta
Dalunde, Eva-Lotta Kraft och Gösta Oscarsson till ordinarie
styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till
nyval utsågs Thomas Eklund och Tord Lendau. Lars-Olof Gustavsson
omvaldes till styrelseordförande.

Revisionsbolaget PWC valdes till bolagets revisionsbolag, med Leonard
Daun som huvudansvarig revisor, intill slutet av årsstämman 2015.

Årsstämman godkände föreslagna instruktioner för valberedningen.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om personaloptionsprogram 2014,
riktad emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av
teckningsoptioner eller aktier i Bolaget med mera.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande att öka
aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns
tillgängliga på Boules hemsida, www.boule.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars-Olof Gustavsson, styrelseordförande Boule Diagnostics AB, telefon
0708-14 54 27

Ernst Westman, VD och koncernchef Boule Diagnostics AB, telefon
0708-60 88 63

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Boule Diagnostics
AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande klockan 08:00 den 14 maj 2014.

TILL REDAKTÖRERNA

Om Boule Diagnostics AB

Boule Diagnostics AB är ett diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar
och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning
(hematologi) till den öppna sjukvården. Bolaget riktar sig främst
till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom
öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som
veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande
dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan
2011 noterad på NASDAQ OMX Stockholm. www.boule.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/boule-diagnostics-ab/r/kommunike-fran-boule-di...
http://mb.cision.com/Main/272/9584794/244482.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.