Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-11

BrainCool: BrainCool AB (publ) offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemission och förlänger teckningstiden

BrainCool AB (publ) offentliggör idag tilläggsprospekt
("Tilläggsprospektet") avseende det EU-tillväxtprospekt som godkändes
av Finansinspektionen och offentliggjordes den 25 oktober 2019.
Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med
EU-tillväxtprospektet. Med anledning av offentliggörandet av
Tilläggsprospektet måste styrelsen förlänga teckningstiden i den
pågående företrädesemissionen till och med den 13 november 2019.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att BrainCool under
perioden har kommit med nyheter som påverkar Bolagets ställning. Den
28 oktober, 30 oktober, 31 oktober, 1 november, 4 november och den 7
november offentliggjordes genom pressmeddelande;

(i) att bolaget ökar intäkterna med 343% under årets tre första kvartal 2019

(ii) att bolaget erhållit order om två (2) IQool? System från en klinik i delstaten Pennsylvania, USA

(iii) att bolaget har erhållit nytt patentgodkännande i USA

(iv) att bolaget har erhållit order om 100 nya behandlingar för RhinoChill? i Freiburg

(v) att Bolaget har slutfört rekryteringen i den nordiska kliniska studien med Cooral® System för att förebygga oral mukosit (OM)

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i
förordning (EU) 2017/1129 och godkändes av Finansinspektionen den 11
november, som behörig myndighet.

Tilläggsprospektet hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.braincool.se samt på emissionsinstitutet Aqurat Fondkommission
ABs hemsida www.aqurat.se.

Rätt att återkalla genomförd teckning

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort
en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i
företrädesemissionen har enligt artikel 23.2 i förordning (EU)
2017/1129 rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två
arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill
säga till och med den 13 november 2019. Återkallelse ska ske
skriftligen till Aqurat Fondkommission AB, Box 7461, 103 92 Stockholm
eller via e-post till info@aqurat.se. Investerare som anmält sig för
teckning av aktier i företrädesemissionen genom förvaltare ska
kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som inte
återkallats kommer att förbli bindande och investerare som önskar
kvarstå vid sin teckning av aktier i företrädesemissionen behöver ej
vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information
om företrädesemissionen hänvisas till prospektet.

För mer information

Martin Waleij - VD
+46 - 733 93 70 76
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som
utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem
för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom
sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och
Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är
noterad på Spotlight Stock Market.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,
eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i
BrainCool i någon jurisdiktion, varken från BrainCool eller från
någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras
på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende
Bolaget. Sådan information har inte oberoende kontrollerats.
Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som
bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En
investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i
detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan att
förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns
häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning
av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande
U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte
erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett
undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av
registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna
ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon
annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller
distribution av denna information skulle stå i strid med gällande
regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner
eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än
vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning
kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt eller EU-tillväxtprospekt
enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129
("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon
regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett EU-tillväxtprospekt
avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande
har godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt bland annat
på BrainCools hemsida.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser
Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets
framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling,
utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de
marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är
uttalanden som inte relaterar till historiska fakta och händelser och
sådana uttalanden och åsikter som rör framtiden och som, till
exempel, innehåller formuleringar som "anser", "avser", "bedömer",
"bör", "kan" eller liknande uttryck, där avsikten är att identifiera
ett uttalande som framåtriktat.

De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på
olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare
antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i
dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras
att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa
antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål
för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller
utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt
från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker,
osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra
att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de
förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta
pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget
garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de
framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och
varje läsare av pressmeddelandet bör inte endast förlita dig på de
framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information,
de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller
underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta
pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller
någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller
offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande
för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som
förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a)
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för
finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b)
artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593,
som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder
(tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att
friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller
annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt
Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de
erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som
har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad
bestående av icke-professionella investerare och investerare som
uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara
motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för
spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II
("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör
distributörer notera att: priset på BrainCoolaktien kan sjunka och
investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att
BrainCoolaktien inte är förenade med någon garanti avseende
avkastning eller kapitalskydd och att en investering i
BrainCoolaktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov
av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller
med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att
utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som
har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan
investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte
andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska
försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a)
en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som
avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare
eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta
någon annan åtgärd avseende BrainCoolaktien.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen
Målmarknadsbedömning avseende BrainCoolaktien samt för att besluta om
lämpliga distributionskanaler.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/brainc...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.