Du är här

2017-05-30

BrainCool: Kallelse till årsstämma i BrainCool AB (publ)

Aktieägarna i BrainCool AB (publ), org.nr. 556813-5957 ("Bolaget"),
kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 juni 2017, kl 10.00 i
BrainCools lokaler på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:
· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 22 juni 2017;

· dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 22
juni 2017

Anmälan om deltagande ska ske via e-post till info@braincool.se.
Anmälan kan också göras skriftligen till BrainCool AB, Medicon
Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. I anmälan ska aktieägaren uppge
fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav,
adress, telefonnummer dagtid, e-postadress, samt i förekommande fall
lämna uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2).

Ombud
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till
stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också medta
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett
fullmaktsformulär för detta ändamål på bolagets hemsida
www.braincool.se. Fullmaktsformuläret kan även beställas per telefon
eller per e-post enligt ovan. För att underlätta inpasseringen bör
kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan
till stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller
annan förvaltare, måste i god tid före den 22 juni 2017 genom
förvaltares försorg inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear
för att ha rätt att delta vid stämman. Ägarregistreringen måste vara
verkställd senast den 22 juni 2017. Uppgifter som hämtas från den av
Euroclear förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt
uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas
för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i
förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktören

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt
av antalet revisorer och revisorssuppleanter

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer
och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

11. Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att under en eller flera
gånger fram till nästa årsstämma genomföra nyemission med eller utan
aktieägares företrädesrätt

13. Stämman avslutas
Beslutsförslag i korthet:
Resultatdisposition (punkt 7b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat
enligt förslaget i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 11)

Styrelsen föreslår att beslut fattas om ändring av bolagsordningen
enligt förslag i bilaga 1. Förslag till ny lydelse i bolagsordningen:

§ 4 Aktiekapital skall utgöra lägst 1 035 000 kronor och högst 4 140
000 kronor.

§ 5 Antal aktier skall vara lägst 23 000 000 och högst 92 000 000.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt
12)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för
styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för
företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom
apportemission, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till
nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget
högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive
nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier
till ett belopp om högst 50 MSEK, (total emissionslikvid), med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan
bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska
kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Skälet till att styrelsen önskar ha möjligheten att besluta om
nyemission utan aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar
ha möjligheten att söka ytterligare kapital både hos befintliga
aktieägare och externa investerare. För att inte bolagets nuvarande
aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående
placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla
skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen
lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga
nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.
Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade
emissionsvillkoren. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom
fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor,
Medicon Village i Lund och på bolagets hemsida minst tre veckor före
årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger
sin postadress.

Lund i maj 2017
BrainCool AB (publ)
STYRELSEN
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/braincool/r/kallelse-till-arsstamma-i-braincoo...
http://mb.cision.com/Main/11624/2276375/681364.pdf
http://mb.cision.com/Public/11624/2276375/b2770b6ab1de7ea8.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.