Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-30

BrainCool: Kommuniké från årsstämma 2019

Måndagen den 17 juni 2019, har det hållits årsstämma i BrainCool AB
(publ) i bolagets lokaler i Lund. Nedan följer en sammanfattning av
det beslut som fattades.

-Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna
resultaträkningen och balansräkningen samt att behandla årets
resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets
resultat överförs i ny räkning. Stämman beslutade enhälligt att
bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för
deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret
2018. Det noterades att styrelsens ledamöter och VD inte deltog i
beslutet.

-Stämman beslutade att bolaget ska ha fyra (4) styrelseledamöter utan
suppleanter samt att bolaget ska ha ett (1) registrerat
revisionsbolag. Vidare beslutades att arvode till styrelsen ska utgå
med två (2) prisbasbelopp till ordföranden och ett (1) prisbasbelopp
till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter, vilka inte är
anställda i bolaget. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt
godkända räkningar.

-För tiden intill slutet av nästa årsstämma, valdes till ordinarie
styrelseledamöter Hans Henriksson, Roger Henriksson och Jens
Kinnander (omvalda) samt Martin Waleij för nyval. För tiden intill
slutet av nästa årsstämma, valdes till revisor Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB, som har utsett Lars Nilsson till
huvudansvarig revisor (omvald).

-Slutligen beslutades om bemyndigande för styrelsen att besluta om
emissioner enligt styrelsens förslag:

I syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget
rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av
tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, bemyndigades
styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta
beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller
konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar
till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär
utgivande av, maximalt ett antal aktier till ett belopp om högst 80
MSEK (total emissionslikvid), med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport
eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett
eller flera tillfällen.

För mer information

Martin Waleij - VD
+46 - 733 -93 70 76
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som
utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem
för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom
sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och
Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är
noterad på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/braincool/r/kommunike-fran-arsstamma-2019,c28...
https://mb.cision.com/Main/11624/2871571/1083703.pdf

Författare AktieTorget News