Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

BrainCool: Kvartalsrapport Q1 - 2016

Kvartal 1 i sammandrag 2016 (2015), i tkr

· Nettoomsättning 0 (0)
· Summa rörelseintäkter 678 (650)
· Resultat efter finansiella poster - 3 043 (-1 489)
· Av- och nedskrivningar av materiella och 22 (8)
och immateriella tillgångar
· Kassa och bank 870 (6 587)
· Resultat per aktie -0,15 (-0,08)

Väsentliga händelser under perioden

· Bolaget offentliggjorde en klinisk studie tillsammans med Malmö
Redhawks på en ny indikation, behandling av hjärnskakning. Bolagets
huvudfokus och initiala inriktning inom indikationen hjärnskakning
kommer att vara hjärnskada vid olyckor i samband med idrott.

· The U.S. Food and Drug Administration (FDA) har, efter att ha
granskat bolagets kliniska utvecklingsplaner och efter att ha fört en
dialog med bolaget, valt ut BrainCool ABs produkt The Cooral System
för sitt Expedited Access Pathway Program (EAP) inklusive priority
review för bolaget produkt för att motverka Oral Mukosit (OM).

· Bolaget har genomfört en riktad emission, emissionskursen per ny
aktie har bestämts till 12 kronor per aktie och emissionen innebär
att BrainCool tillförs 10 308 000 kronor.

· Ett distributionsavtal för Österrike slöts med Schiller AG.
Väsentliga händelser efter periodens utgång

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport 2, 2016 2016-08-25
Delårsrapport 3, 2016 2016-11-10

Information om verksamheten

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som
utvecklar, marknadsför och säljer medicinska kylningssystem för
indikationer och områden med betydande mervärden inom sjukvården.
Hjärnkylning för stroke, hjärtstillestånd och hjärnskakning samt oral
mukosit (OM), en allvarlig biverkan av olika cancerbehandlingar, är
bolagets fokus. Ytterligare områden och möjligheter utvärderas
löpande inom bolaget.

BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på
Aktietorget.

Kommentarer från Martin Waleij, VD BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) har under det första kvartalet fokuserat på
marknadsaktiviteter och studier för The BrainCool System för
hjärtstopp och för stroke. Bolaget arbetar med regulatoriska
processer i Japan och USA för marknadsgodkännande av BrainCool System
och har även startat en process för Cooral System för att motverka
Oral Mukosit (OM) för den amerikanska marknaden med US FDA, vilket
resulterat i en s.k. Expedited Access Pathway Program (EAP) inklusive
priority review för bolagets produkt. Detta ger en klar indikation på
att bolagets produkt är en "breakthrough technology" utan produkter
på marknaden som löser de medicinska behoven av livsbesparande
karaktär.

Vårt projekt inom OM belyser väl hur bolaget lyckas med att utnyttja
synergier med andra projekt. Det portabla kylsystemet för
hjärnkylning har anpassats för användning inom ett nytt affärsområde,
vilket har skapat en ny patenterad oral produkt för att motverka OM.
Det portabla systemet har tagits fram i två versioner, en med lägre
effekt för OM samt en med maximal kyleffekt för hjärnkylning i mobila
situationer, vilket ligger till grund för vår satsning på behandling
av hjärnskakningar inom idrotten.

Finansiella kommentarer

Bolagets immateriella tillgångar är fördelade på tre projekt enligt
följande: BrainCool Stroke 10,5 MSEK, BrainCool Hjärtstillestånd 8,4
MSEK och Oral Mukosit 1,9 MSEK. Bolaget följer de nya
redovisningsreglerna BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3) för immateriella tillgångar.

De första sex (6) systemen av BrainCool System har byggts och
redovisas som immateriella tillgångar som använts för tester och
utvärderingar. De första systemen har av naturliga skäl väsentligt
högre material- och tillverkningskostnad än produkter i
serietillverkning. Bolaget har förbetalt en stor del av de första 20
systemen och genomför ett antal verktygsinvesteringar för att få ned
produktionspris på produkten.

Bolagets projekt har utvecklats resurseffektivt och mycket väl i snabb
takt. Styrelsen utvärderar löpande olika former av tillväxt- och
exportfinansiering för att understödja marknadslansering och
fortsätta bygga starka aktieägarvärden genom bolagets utveckling.

Personal

Antalet anställda i bolaget uppgick per den 31 december 2015 till fem
(5) personer.

Framtidsutsikter

Bolaget befinner sig i en utvecklings- och lanseringsfas till
opinionsledare. Regulatoriska processer, val av försäljningskanaler,
samarbete med partners eller försäljning i egen regi samt
utlicensiering av produkter påverkar framtida behov av
kapitalresurser för att utveckla verksamheten. Bolaget har en uttalad
strategi att arbeta med marknader med tydliga medicinska behov och
behov av innovationer där möjligheterna för akademiskt forskningsstöd
är goda. Detta för att underlätta finansiering av klinisk utvärdering
och utveckling.

Aktien

Aktien i BrainCool AB (publ) noterades på Aktietorget den 7 maj 2014.
Antalet aktier i bolaget uppgår till 20 467 916 per den 31 mars 2016.
Det finns ett aktieslag och varje aktie medför lika rätt till andel
av bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på
bolagstämman.

Insynspersoners aktieinnehav per den 31/2 2016

Antal aktier
Martin Waleij 620 241
Christian Strand 161 430
Mats Forsman 20 000
Bengt Furberg 29 603
Hans Henriksson 45 709
Jens Kinnander 10 000
Jon Berg 6 500
Mats Jontell 40 000

Granskning av revisorer

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning ("K3").

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 10 maj 2016

BrainCool AB (publ) - Styrelsen

Hans Åke Henriksson Styrelseordförande
Bengt Furberg Styrelseledamot
Mats Forsman Styrelseledamot
Jens Kinnander Styrelseledamot

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/braincool/r/kvartalsrapport-q1---2016,c2006152
http://mb.cision.com/Main/11624/2006152/513768.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.