Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-07

Bravida Holding AB: Kallelse till årsstämma i Bravida Holding AB (publ)

Aktieägarna i Bravida Holding AB (publ) kallas till årsstämma onsdag
den 10 maj 2017 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Mikrofonvägen 28,
Hägersten. Inpassering till årsstämman börjar kl. 13.00.

Anmälan m.m.

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 maj 2017,
dels anmäler sig till stämman senast torsdagen den 4 maj 2017 per
post under adress Bravida Holding AB (publ), 126 81 Stockholm, per
telefon +46 8 695 20 11 eller via e-post till arsstamma@bravida.se.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal
aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden
(högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att
låta sig företrädas av ombud, bör fullmakt i original och övriga
behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär
tillhandahålls på www.bravida.se/arsstamma.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller
annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn
för att få delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara
verkställd torsdagen den 4 maj 2017. Detta innebär att aktieägaren i
god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till
förvaltaren.

I Bravida finns totalt 202 766 598 aktier med 201 686 598 röster i
bolaget, varav 1 200 000 är C-aktier vilka berättigar till en
tiondels röst per aktie och 201 566 598 är stamaktier vilka
berättigar till en röst per aktie. Bolaget är ägare av samtliga 1 200
000 C-aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktör.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen.

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
och revisorer och revisorssuppleanter.

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

16. Beslut om valberedning.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och
överlåtelser av egna aktier.

18. Beslut om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram.
19. Stämmans avslutande.
Förslag avseende stämmoordförande, styrelsen och revisorer (punkterna
2, 12, 13 och 14)

Valberedningen för Bravida, som består av Monica Caneman (styrelsens
ordförande), Halvor Horten (som representant för Bain Capital,
valberedningens ordförande), Peter Lagerlöf (som representant för
Lannebo Fonder) och Håkan Berg (som representant för Swedbank Robur),
föreslår följande:

- att advokat Charlotte Levin, Vinge, utses till ordförande vid
årsstämman (punkt 2),

- att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara sex utan
suppleanter (punkt 12),

- att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter (punkt 12),
- att styrelsearvode ska utgå om högst 4 850 000 kronor, att fördelas
med 1 500 000 kronor till ordföranden och 450 000 kronor vardera till
övriga styrelseledamöter, med 180 000 kronor till ordförande i
revisionsutskottet och 100 000 kronor vardera till övriga två
ledamöter i revisionsutskottet samt med 110 000 kronor till
ordförande i ersättningsutskottet och 80 000 kronor vardera till
övriga två ledamöter i ersättningsutskottet. Styrelse- respektive
utskottsarvode föreslås ej utgå till ledamot som är knuten till Bain
Capital. Arvode till styrelseledamot efter överenskommelse med
Bravida ska få faktureras genom bolag, varvid det fakturerade arvodet
ska bestämmas så att kostnadsneutralitet åstadkoms. Styrelsearvodet
och fördelning är oförändrat jämfört med föregående år (punkt 13),

- att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning (punkt
13),

- att styrelseledamöterna Monica Caneman, Ivano Sessa, Jan Johansson,
Staffan Påhlsson, Cecilia Daun Wennborg och Mikael Norman omväljs som
styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa
årsstämma (punkt 14),

- att Monica Caneman omväljs till styrelseordförande (punkt 14), och
- att KPMG AB omväljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av
nästa årsstämma (punkt 14).

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för omval
till styrelsen finns på www.bravida.se.

Disposition av bolagets resultat (punkt 10)

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel,
4 760 373 181 kronor, disponeras så att 1,25 kronor per aktie, totalt
251 958 248 kronor, utbetalas till aktieägarna, att 3 517 757 028
kronor överförs till överkursfond och att resterade 990 657 905
kronor balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen
förslås fredag den 12 maj 2017. Beslutar årsstämman i enlighet med
förslaget beräknas utdelningen betalas ut till aktieägarna onsdagen
den 17 maj 2017.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens
förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare enligt
nedanstående. Styrelsens förslag överensstämmer i huvudsak med
tidigare tillämpade riktlinjer.

Ledande befattningshavares villkor och ersättningar samt generella
ersättningsprinciper

Bolaget tillämpar marknadsmässiga löner och ersättningar baserade på
en fast och en rörlig del. Ersättning till verkställande direktören
och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig
ersättning samt pension. Med ledande befattningshavare avses de
personer som tillsammans med verkställande direktören utgör
koncernledning. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning
står i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den
rörliga ersättningen är baserad på en kombination av verksamhetens
resultat och koncernens förvärvsaktivitet.

För verkställande direktören är den årliga rörliga ersättningen som
baseras på verksamhetens resultat maximerad till 10 månadslöner,
exklusive sociala avgifter, och den årliga rörliga ersättningen som
baseras på koncernens förvärvsaktivitet maximerad till 2,8 miljoner
kronor, inklusive sociala avgifter. Stabschefer i ledningsgruppen kan
erhålla en årlig rörlig ersättning baserad på verksamhetens resultat
maximerad till 9 månadslöner, inklusive sociala avgifter, medan
ekonomi- och finansdirektören och divisionschefer kan erhålla en
årlig rörlig ersättning baserad på verksamhetens resultat maximerad
till 20 månadslöner, inklusive sociala avgifter. Därutöver kan den
årliga rörliga ersättningen som baseras på koncernens
förvärvsaktivitet uppgå till maximalt 2,3 miljoner kronor, inklusive
sociala avgifter, per ersättningsberättigad.

Reservering i redovisningen görs för all rörlig ersättning inklusive
sociala avgifter.

Från tid till annan föreslår styrelsen aktiebaserade långsiktiga
incitamentsprogram, vilka då behandlas av stämman i särskild ordning.

Ledande befattningshavare får erhålla sedvanliga förmåner i övrigt,
såsom tjänstebil, företagshälsovård, m.m.

Pensionsförpliktelser

Ledande befattningshavare som är bosatta i Sverige har rätt till
pensionsförmåner motsvarande mellan 28-35 procent av respektive lön,
eller i enlighet med tillämplig tjänstepensionsplan. För ledande
befattningshavare som är bosatta utanför Sverige ska bolaget
eftersträva att tillämpa likvärdiga pensionsförmåner som de som
tillämpas för ledande befattningshavare som är bosatta i Sverige,
dock att variationer som motiveras av lokala förhållanden får
förekomma.

Avtal rörande pensioner ska där så är möjligt baseras på fasta premier
och formuleras i enlighet med de nivåer, praxis, individuella avtal
och kollektivavtal som gäller för koncernen.

Avgångsvederlag

Ledande befattningshavare har rätt till en uppsägningstid om mellan
sex till tolv månader om anställningen avslutas av arbetsgivaren och
mellan fyra och sex månader om anställningen avslutas av den
anställde. Vid uppsägning från bolagets sida har ledande
befattningshavare, utöver deras fasta månadslöner, rätt till
avgångsvederlag om mellan sex och tolv månadslöner under
uppsägningstiden.

Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om särskilda skäl
föreligger.

Beslut om valberedning (punkt 16)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att bolagets
valberedning även inför årsstämman 2018 ska bestå av en representant
för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna jämte
styrelseordföranden. Om någon av de tre största aktieägarna avstår
från att utse en ledamot till valberedningen, ska ytterligare
aktieägare tillfrågas utifrån storleksordningen intill dess att tre
ledamöter utsetts. Namnen på ledamöterna i valberedningen och namnen
på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader
före årsstämman och baseras på aktieägarstatistik från Euroclear
Sweden AB per den sista bankdagen i september 2017. Ordförande i
valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den
ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Om
en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell aktieägare eller
annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska
aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny representant till
ledamot i valberedningen. Aktieägare som utsett representant till
ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och
utse ny representant till ledamot i valberedningen. Om aktieägare som
utsett ledamot därefter inte längre tillhör de tre till röstetalet
största aktieägarna, ska den utsedde ledamoten lämna sitt uppdrag och
ny ledamot utses enligt ovan angiven ordning. Om inte särskilda skäl
föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens
sammansättning, om endast marginella förändringar i röstetalet ägt
rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före
årsstämman. Förändringar i valberedningens sammansättning ska
offentliggöras så snart sådan skett.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till
stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande,
styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och ordföranden
samt eventuell ersättning ...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.