Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

Bravida Holding AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Bravida Holding AB (publ)

Aktieägarna i Bravida Holding AB (publ), org. nr. 556891-5390, kallas
till extra bolagsstämma måndagen den 3 juni 2019 kl. 8.30 i bolagets
lokaler på Mikrofonvägen 28, Hägersten. Inpassering till stämman
börjar kl. 7.45.

Anmälan m.m.

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 27 maj 2019,
dels anmäler sig till stämman senast måndagen den 27 maj 2019 per
post under adress Bravida Holding AB (publ), 126 81 Stockholm, per
telefon

+46 8 695 20 11 eller via e-post till bolagsstamma@bravida.se.
Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal
aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden
(högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att
låta sig företrädas av ombud, bör fullmakt i original och övriga
behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär
tillhandahålls på www.bravida.se.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller
annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn
för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd
hos Euroclear Sweden AB måndagen den 27 maj 2019, vilket innebär att
aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

I Bravida finns totalt 203 316 598 aktier med 202 694 600,8 röster i
bolaget, varav 691 108 är C-aktier vilka berättigar till en tiondels
röst per aktie och 202 625 490 är stamaktier vilka berättigar till en
röst per aktie. Bolaget innehar per 6 maj 2019 samtliga 691 108
C-aktier och 495 974 stamaktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram.
a. Antagande av ett incitamentsprogram.
b. (i) Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
C-aktier.

(ii) Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier.
(iii) Överlåtelse av egna stamaktier.
c. Aktieswapavtal med tredje part.
8. Stämmans avslutande.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om införandet av ett
långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och
andra nyckelpersoner inom Bravida-koncernen ("LTIP 2019") i enlighet
med nedan.

LTIP 2019 är ett treårigt prestationsbaserat incitamentsprogram som
till huvudsakliga delar överensstämmer med de incitamentsprogram som
antogs i samband med årsstämmorna 2016, 2017 och 2018.

Antagande av ett incitamentsprogram (punkt 7(a))

Programmet i sammandrag

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om antagande av LTIP 2019.
LTIP 2019 föreslås omfatta sammanlagt högst 200 ledande
befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bravida-koncernen.
Deltagarna i LTIP 2019 måste investera i koncernen genom förvärv av
aktier i Bravida Holding AB (publ) ("Sparaktier"). Dessa Sparaktier
erhålls genom att deltagarna förvärvar stamaktier i Bravida till
marknadsvärde i enlighet med villkoren under "Privat investering"
nedan eller avsätter stamaktier som redan innehas. Därefter kommer
deltagarna att ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla stamaktier
inom ramen för LTIP 2019, så kallade "Prestationsaktier", enligt
villkoren som anges nedan.

För det fall att Prestationsaktier inte kan levereras till rimliga
kostnader, med rimliga administrativa insatser eller på grund av
särskilda marknadsförutsättningar, kan deltagare istället komma att
erbjudas kontantvederlag.

Privat investering

För att kunna delta i LTIP 2019 krävs att deltagaren privat
investerar, genom förvärv av Sparaktier till marknadspris, till ett
värde motsvarande lägst 30 000 kronor och högst 300 000 kronor
beroende på position i koncernen och enligt vad som närmare beskrivs
nedan. För varje Sparaktie som innehas inom ramen för LTIP 2019,
kommer bolaget att tilldela deltagare ett visst antal rättigheter
till Prestationsaktier, innebärande rätten att vederlagsfritt erhålla
Prestationsaktier ("Rättigheter"). Det antal Rättigheter som varje
deltagare berättigas till beror på (i) vilken kategori deltagaren
tillhör samt (ii) bolagets uppfyllande av prestationsvillkoren.
Maximalt kan en deltagare erhålla fem Prestationsaktier för varje
Sparaktie.

Generella villkor

Under förutsättning att vissa prestationsbaserade villkor avseende
räkenskapsåret 2021 har uppfyllts samt förutsatt att deltagaren från
tilldelning av Rättigheterna till dagen för offentliggörande av
delårsrapporten för perioden 1 januari till 31 mars 2022
(intjänandeperioden) har behållit sina Sparaktier och dessutom, med
vissa undantag, fortfarande är anställd i Bravida-koncernen och inte
heller har sagt upp sig vid denna tidpunkt, ger varje Rättighet
deltagaren möjlighet att vederlagsfritt erhålla en Prestationsaktie i
bolaget.

Mål- och prestationsvillkor

Det antal Rättigheter som deltagarens Sparaktier berättigar till beror
på hur bolaget uppfyller prestationsvillkoren under mätperioden.
Prestationsvillkoren baseras på bolagets normaliserade och
ackumulerade EBITA ("Koncern-EBITA"). EBITA innebär resultat före
räntekostnader och nedskrivningar, även kallat rörelseresultat.

Prestationsvillkoren är fastställda till en "minimumnivå" och
"maximumnivå", där antalet Rättigheter som tilldelas vid början av
LTIP 2019 ökas linjärt mellan miniminivån och maximinivån. För att
Rättigheterna ska tilldelas krävs att miniminivån överskrids. Även om
miniminivån inte överskrids, kommer varje deltagare att erhålla en
Prestationsaktie för varje Sparaktie, så länge vinsten per aktie
(Earnings per share kallad "EPS") vid LTIP 2019:s utgång uppgår till
minst den EPS som Bravida hade vid LTIP 2019:s start enligt
fastställd årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Om maximumnivån
uppnås kommer alla Prestationsaktier att delas ut. Om koncernens
resultat bestäms till en nivå mellan minimum- och maximumnivån kommer
ett proportionellt antal Prestationsaktier att tilldelas baserat på
en linjär kurva.

Styrelsen avser att presentera uppfyllandet av de prestationsbaserade
villkoren i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021.

Rättigheterna

För Rättigheterna ska i övrigt följande villkor gälla:

· Rättigheterna tilldelas vederlagsfritt snarast möjligt efter denna
extra bolagsstämma 2019 och senast den 30 juni 2019.

· Rättigheterna kan inte överlåtas eller pantsättas.

· Varje Rättighet ger deltagaren rätt att vederlagsfritt erhålla en
Prestationsaktie tre år efter tilldelning (intjänandeperioden), under
förutsättning att deltagaren, med vissa undantag, vid
offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 januari - 31 mars
2022 fortfarande är anställd i Bravida-koncernen, inte heller har
sagt upp sig vid denna tidpunkt och har kvar sina ursprungliga
Sparaktier i bolaget.

Utformning och hantering

Styrelsen, eller en av styrelsen särskilt tillsatt kommitté, ska
ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för
LTIP 2019, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer. I samband
därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla
särskilda utländska regler eller marknadsförutsättningar. Styrelsen
ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande
förändringar i Bravida-koncernen eller dess omvärld som skulle
medföra att LTIP 2019:s beslutade villkor inte längre uppfyller dess
syften. Styrelsens rätt att vidta nämnda justeringar innefattar inte
rätten att låta ledande befattningshavare kvarstå som deltagare i
bolagets långsiktiga incitamentsprogram efter avslutad anställning.

Fördelning

Deltagarna är indelade i olika kategorier och i enlighet med
ovanstående kommer LTIP 2019 att innebära följande antal Sparaktier
och högst antal Rättigheter för de olika kategorierna:

· verkställande direktören: kan förvärva Sparaktier till ett värde
av 300 000 kronor inom ramen för LTIP 2019, vilket ger innehavaren
rätt till lägst en (1) och högst fem (5) Rättigheter för varje
investerad Sparaktie;

· ekonomi- och finansdirektören: kan förvärva Sparaktier till ett
värde av 240 000 kronor inom ramen för LTIP 2019, vilket ger
innehavaren rätt till lägst en (1) och högst fem (5) Rättigheter för
varje investerad Sparaktie;

· andra ledamöter inom koncernledningen (11 individer): kan förvärva
Sparaktier till ett värde av 200 000 kronor vardera inom ramen för
LTIP 2019, vilket ger innehavaren rätt till en (1) och högst fem (5)
Rättigheter per investerad Sparaktie;

· regionchefer (cirka 35 individer): kan förvärva Sparaktier till
ett värde av högst 50 000 kronor vardera inom ramen för LTIP 2019,
vilket ger innehavaren rätt till lägst en (1) och högst fem (5)
Rättigheter för varje investerad Sparaktie;

· avdelningschefer, vars avdelningar genomsnittligt de senaste tre
åren tjänat mer än 7 procent Koncern-EBITA och omsatt mer än 50
miljoner kronor (cirka 60 individer): kan förvärva Sparaktier till
ett värde av högst 50 000 kronor vardera inom ramen för LTIP 2019,
vilket ger innehavaren rätt till lägst en (1) och högst fem (5)
Rättigheter för varje investerad Sparaktie;

· avdelningschefer, vars avdelningar genomsnittligt de senaste tre
åren tjänat mer än 4 procent Koncern-EBITA (men mindre än 7 procent)
och omsatt mer än 30 miljoner kronor (men mindre än 50 miljoner
kronor) (cirka 60 individer): kan förvärva Sparaktier till ett värde
av högst 30 000 kronor vardera inom ramen för LTIP 2019, vilket ger
innehavaren rätt till lägst en (1) och högst tre (3) Rättigheter för
varje investerad Sparaktie; och

· vissa övriga befattningshavare på koncern- divisions- eller
regionstab samt vissa nyckelpersoner (t.ex. i samband med förvärv)
(totalt cirka 32 individer): kan förvärva Sparaktier till ett värde
av antingen högst 30 000 kronor vardera eller högst 50 000 kronor
vardera inom ramen för LTIP 2019, vilket ger innehavaren rätt till
lägst en (1) och högst tre (3), alternativt fem (5) Rättigheter för
varje investerad Sparaktie. Det maximala utrymmet för denna kategori
är begränsat till Sparaktier med ett värde om totalt 1 280 000
kronor.

LTIP 2019:s omfattning och kostnader

LTIP 2019 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 vilket innebär
att Rättigheterna ska kostnadsföras som en personalkostnad över
intjänandeperioden. Kostnaden för LTIP 2019 antas uppgå till cirka 24
miljoner kronor, exklusive sociala avgifter, beräknad enligt IFRS 2.
Kostnaderna för sociala avgifter beräknas till cirka 5,4 miljoner
kronor, under förutsättning a...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.