Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

Bravida Holding AB: Kommuniké från Bravida Holding AB (publ):s årsstämma den 24 april 2020

Vid årsstämman i Bravida Holding AB (publ) i Stockholm idag beslutade
aktieägarna följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition
och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen för räkenskapsåret 2019
intagna resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Årsstämman
beslutade även, i enlighet med styrelsens reviderade förslag, att
inte lämna någon utdelning till aktieägarna. Beslutades vidare att
vinstmedlen från 2019 disponeras så att 3 517 757 028 kronor överförs
till överkursfond och ?925 866 870? kronor överförs i ny räkning.
Årsstämman beviljade även styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.?????????

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter och att
antalet revisorer ska vara en utan suppleanter. Fredrik Arp, Cecilia
Daun Wennborg, Jan Johansson, Marie Nygren och Staffan Påhlsson
omvaldes till styrelseledamöter och Karin Stålhandske valdes som ny
styrelseledamot. Fredrik Arp omvaldes till styrelseordförande. KPMG
omvaldes som revisor.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
Årsstämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med
valberedningens reviderade förslag. Styrelsearvode ska utan justering
från föregående år uppgå till högst 4 050 000 kronor, att fördelas
med 1 150 000 kronor till ordföranden och 450 000 kronor vardera till
övriga styrelseledamöter, med 180 000 kronor till ordförande i
revisionsutskottet och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter i
revisionsutskottet, samt med 110 000 kronor till ordförande i
ersättningsutskottet och 80 000 kronor vardera till övriga ledamöter
i ersättningsutskottet. Arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd
räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Ändring av bolagsordning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra
1, 8 och 11 §§ i bolagsordningen, dels för att i 1 och 11 §§
reflektera vissa regelförändringar som skett, dels för att renodla
skrivningen i 8 § utan någon saklig ändring.

Återköps- och överlåtelsebemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att
bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga
aktier i bolaget. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att fram
till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
överlåtelse av egna aktier.

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar dels till att ge
styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets
kapitalstruktur, dels att möjliggöra för bolaget att finansiera
förvärv med egna aktier. Bemyndigandet att överlåta egna aktier
syftar till att möjliggöra för bolaget att finansiera förvärv med
egna aktier.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom
nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en
utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för
årsstämmans beslut om bemyndigande uppgående till högst 10 procent,
räknat efter fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet.

Emissionsbemyndigandet syftar till att öka bolagets finansiella
flexibilitet samt att möjliggöra för bolaget att kunna erlägga
betalning med egna aktier i samband med eventuella förvärv av företag
eller verksamhet som bolaget kan komma att genomföra.

Ytterligare information från årsstämman
Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns
tillgängliga på www.bravida.se. Protokollet från årsstämman kommer
vidare hållas tillgängligt på www.bravida.se senast två veckor efter
årsstämman.

Bravida är en ledande totalleverantör av installations- och
servicetjänster i Norden, med fler än 10 000 medarbetare. Bravida
levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs,
ventilation, säkerhet, kyla, sprinkler, teknisk fastighetsdrift och
kraft. Bravida finns representerade på drygt 150 orter i Sverige,
Norge, Danmark och Finland. www.bravida.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bravida-holding-ab/r/kommunike-fran-bravida-h...
https://mb.cision.com/Main/8835/3095499/1235680.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.