Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-06

Bravida Holding AB: Kvartalsrapport juli-september 2019

Stark orderingång och en stabil marginal

· Nettoomsättningen ökade med 5 % och uppgick till 4 638 (4 437) MSEK
· Organiska tillväxten uppgick till -3 (6) %
· Orderstocken var 35 % högre och uppgick till 14 507 (10 746) MSEK
· EBITA ökade med 3 % och uppgick till 276 (267) MSEK
· EBITA-marginalen uppgick till 6,0 (6,0) %
· Resultat efter skatt uppgick till 202 (202) MSEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 65 (-132) MSEK
· Nettoskuldsättningen uppgick till -2 735 (-2 062) MSEK
· Fyra förvärv har slutförts under kvartalet som på årsbasis tillför en omsättning på cirka 265 MSEK
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,99 (1,00) SEK

Kommentar från vd

Efterfrågan på teknisk service och installationer är fortsatt god på
våra marknader. Omsättningen ökade i tredje kvartalet och Bravida
fortsätter att växa inom service. EBITA-marginalen var på samma nivå
som föregående år. Orderstocken fortsatte att öka och är på en ny
rekordnivå. Den höga förvärvstakten har fortsatt och i kvartalet har
fyra förvärv genomförts.

Omsättningstillväxt genom förvärv
Bravida fortsatte att växa under kvartalet och omsättningen steg med
fem procent varav sju procent genom förvärv. Serviceomsättningen
ökade med 10 procent i kvartalet, vilket är glädjande eftersom vår
strategi är att öka serviceuppdragen som har en lägre risknivå och
bidrar till ökad lönsamhet. Marknaden är generellt sett fortsatt god
vilket reflekteras i en stark orderingång som ökade med 25 procent
jämfört med motsvarande kvartal. Orderstocken ökade med drygt 600
MSEK till en ny rekordnivå på 14,5 miljarder SEK.

Ett selektivt anbudslämnande i Finland och i Stockholmsområdet är den
främsta förklaringen till att den organiska tillväxten i kvartalet
var negativ. Även i Norge har vi varit mycket restriktiva med att
lämna anbud från den verksamhet som förvärvades av Oras. Detta har
resulterat i en förbättrad lönsamhet medan omsättning och orderstock
reducerats tillfälligt. Vi ser att trenden mot samverkansavtal ökar i
Norge och vi har ett antal större projekt som ligger i
projekteringsfasen och som i dagsläget inte genererat någon
produktion och heller inte ligger med i orderstocken förrän
produktionsfasen är kontrakterad.

Oförändrad EBITA-marginal och ett bra kassaflöde
EBITA-marginalen förbättrades i Norge genom strukturerat arbete i den
verksamhet som förvärvades av Oras. I Danmark var marginalen
oförändrad, i Sverige minskade marginalen på grund av
projektnedskrivningar i Stockholm. Stockholmsverksamheten har under
en längre tid haft en negativ resultatutveckling. Ett antal åtgärder
såsom stängning av olönsamma avdelningar, selektivt anbudslämnande
och ett ökat fokus på projektledning och styrning är vidtagna för att
förbättra resultatet i Stockholm. I Finland försämrades
EBITA-marginalen på grund av några olönsamma projekt samt låg volym i
vissa områden. Även i Finland har vi vidtagit åtgärder för att
förbättra lönsamheten.

Kassaflödet var fortsatt bra och kassagenereringen uppgick till 104
procent.

Bravida fortsätter att stärkas genom förvärv
Vår tillväxt och marknadsposition, både inom service och installation,
fortsätter att stärkas genom förvärv. Under året har vi hittills
slutfört 17 förvärv, varav fyra i kvartalet och ett efter periodens
slut, som tillfört en årlig omsättning på närmare

1 000 MSEK. Förvärven stärker Bravidas lokala marknadspositioner,
kompletterar vår verksamhet och breddar kunderbjudandet.

Listan på potentiella förvärv som passar Bravida är fortsatt lång och
vår starka finansiella ställning med låg skuldsättningsgrad och stark
kassagenerering gör att vi har en bra position för att fortsätta växa
genom förvärv, även framöver.

Framtidsutsikter
Som ett led i vårt hållbarhetsarbete har vi fattat beslut om att
kraftigt minska vårt CO2 utsläpp. Målet är att 30 procent av Bravidas
servicebilar ska vara fossilfria 2025. Samtidigt förändrar vi
villkoren för val av tjänstebil för att göra det betydligt mer
fördelaktigt att använda miljövänliga alternativ och på så vis också
påverka de utsläpp som våra tjänstebilar har. Att minska vår
klimatpåverkan är ett prioriterat område och vi har ett stort fokus
på att ställa om företaget och därmed bidra till de globala
klimatmålen.

Orderstocken är fortsatt på en rekordhög nivå och tyngdpunkten i den
är många små och medelstora installationsprojekt. I ett kortare
perspektiv bedömer jag att den organiska tillväxten kommer att vara
fortsatt låg. Samtidigt har orderläget aldrig varit bättre för
Bravida och tillsammans med vår stora serviceverksamhet kommer
orderstocken att bidra till en stabil omsättningsutveckling på sikt.
Den underliggande lönsamheten är också fortsatt god, vilket gör att
jag ser positivt på vår utveckling framöver.

Mattias Johansson, Stockholm i november 2019

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef. Telefon: +46 8 695 20 00
Åsa Neving, CFO. Telefon: +46 8 695 22 87
[IRcontact@bravida.com]

Denna information är sådan information som Bravida Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 6 november 2019 kl. 07:30 CET.

Rapporten presenteras klockan 09:30 av vd och koncernchef Mattias
Johansson och CFO Åsa Neving. Presentationen sker på engelska och går
att följa på webben eller via telefon. Det kommer att finnas
möjlighet att ställa frågor.

Länk till webbsändning:
https://tv.streamfabriken.com/bravida-q3-2019

Telefonnummer för telefonkonferens:
SE: +46 8 566 427 06
UK: +44 3333 0090 31
US: +1 646 722 49 02

Rapporten och presentationen kommer att finnas tillgängliga på
www.bravida.se/investerare/.

Bravida är en ledande totalleverantör av service- och
installationstjänster i Norden, med fler än 11 000 medarbetare.
Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom
el, vs, ventilation, säkerhet, kyla, sprinkler, teknisk
fastighetsdrift och kraft. Bravida finns representerade på ett
160-tal orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. www.bravida.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bravida-holding-ab/r/kvartalsrapport-juli-sep...
https://mb.cision.com/Main/8835/2954844/1136477.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.