Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-06

Bråviken: Aktieägarna i Bråviken Logistik AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 6 mars 2020

Aktieägarna i Bråviken Logistik AB (publ) kallas härmed till årsstämma
den 6 mars 2020 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s
lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i stämman;

· ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den
29 februari 2020, och

· ombeds anmäla sitt deltagande hos bolaget senast den 2 mars 2020.
Anmälan ska antingen ske skriftligt per post till Bråviken Logistik AB
(publ), Att: "Bråviken Logistik, årsstämma 2020", c/o Roschier
Advokatbyrå, PO Box 7358, SE-103 90 Stockholm, eller per e-post:
bravikenlogistik@roschier.com. Vid anmälan ska namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i
förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde
uppges. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas
fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och
fullmakt för ställföreträdare och ombud.

I samband med stämman kommer aktieägares samt ombuds personuppgifter
att hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
Personuppgifter hanteras endast för att uppfylla legala krav samt
administrera stämman. Detta kan vara personuppgifter hämtade från
aktieboken, anmälan av deltagande samt information om ombud och
kommer att hanteras för registrering, upprättande av
aktieägarförteckning samt, om tillämpbart, föras till protokollet.
För mer information kring bolagets hantering av personuppgifter
vänligen se bolagets Policy för skydd och hantering av
personuppgifter (tillgänglig på bolagets hemsida under rubriken
"Aktieägares personuppgifter" under avsnittet "Investor relations"
och "Aktien").

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller
annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman,
tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 29 februari
2020, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör
meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda
aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med
angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda.
Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den
längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från
utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god
tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna
adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida,
www.bravikenlogistik.se, och kommer även att sändas till aktieägare
som så begär och som uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av en punkt på dagordningen, dels förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska
situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Föredragning av framlagd av årsredovisning och revisionsberättelse
samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut angående:

a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen; och

c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av arvode till styrelseledamöterna och revisorerna.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt revisorer och revisorssuppleanter.

10. Val av:

a. Styrelseledamöter; och

b. Revisorer.

11. Beslut om:

a. uppdelning (split) av aktier;

b. minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna genom indragning av aktier; och

c. fondemission.

12. Beslut om avnotering från Spotlight.

13. Beslut om likvidation.

14. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1.)

Styrelsen föreslår att advokaten Henrik Fritz ska utses till
ordförande vid stämman.

Beslut angående dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 7.b.)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att inte lämna någon
vinstutdelning.

Fastställande av arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
(punkt 8.)

Föreslås att inget styrelsearvode ska utgå för tiden intill slutet av
nästa årsstämma.

Föreslås att arvode till revisorerna för tiden intill slutet av nästa
årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9.)

Styrelsen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter uppgår
till fyra samt att inga suppleanter utses.

Styrelsen föreslår att ett registrerat revisionsbolag ska utses som
revisor samt att inga revisorssuppleanter utses.

Val av styrelseledamöter och revisorer (punkt 10.)

Föreslås omval av Christer Rapp, Erica Magnergård, Per-Åke Agnevik och
Peter Lindblad för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Christer
Rapp föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte som
bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om: a. uppdelning (split) av aktier; b. minskning av
aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna genom indragning av
aktier; och c. fondemission (punkt 11.)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett s.k. automatiskt
inlösenförfarande enligt punkterna 11 a., b. och c. nedan enligt
vilket varje befintlig aktie delas upp i 100 aktier varvid 99 aktier
kommer att lösas in mot en kontant ersättning om 1,29 kronor.
Sammanlagt kommer 696 019 500 kronor att utskiftas till aktieägarna.
Årsstämmans beslut enligt punkterna 11 a. - 11 c. ska fattas som ett
gemensamt beslut.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolagets
verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar i
besluten under punkterna a. till c. nedan som kan visa sig
erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket
eller Euroclear Sweden AB.

a. Uppdelning (split) av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en uppdelning av
bolagets aktier, s.k. aktiesplit, varvid en (1) befintlig aktie delas
i etthundra (100) aktier varav nittionio (99) benämns inlösenaktier
och dras in på så sätt som framgår under punkt b. nedan.
Avstämningsdag för uppdelningen ska vara 13 mars 2020. Baserat på
avstämningsdagen kommer den sista dagen för handel med bolagets
aktier inklusive rätt att erhålla inlösenaktier att infalla den 11
mars 2020 och handel med bolagets aktier exklusive rätt till
inlösenaktier att infalla den 12 mars 2020. Efter genomförd
aktiesplit kommer antalet aktier och röster att öka från 5 450 000
stycken till 545 500 000 stycken, envar aktie med ett kvotvärde om
0,0009174 kronor.

b. Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna
genom indragning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska minskas med 495 000
kronor (minskningsbeloppet), motsvarande 0,0009174 kronor per aktie,
för återbetalning till aktieägarna genom indragning av 539 550 000
aktier. Aktiekapitalet kommer att återställas genom fondemission
enligt punkt c. nedan. Beloppet som ska betalas ut fördelas lika på
de aktier som ska dras in. Ändamålet med minskningen är återbetalning
till aktieägare.

De aktier som dras in ska utgöras av de aktier som efter genomförd
aktiesplit enligt punkt a. ovan, benämns inlösenaktier. Inlösen ska
ske av 539 550 000 aktier, motsvarande det antal nya aktier som
skapas genom uppdelningen av aktier enligt punkt a. ovan. Inlösen ska
ske pro-rata i förhållande till antal aktier som varje aktieägare
innehar innan inlösen. Inlösen ska ske automatiskt för samtliga
aktieägare utan anmälan.

För varje indragen aktie ska aktieägarna erhålla ett belopp om 1,29
kronor, motsvarande ett totalt inlösenbelopp om 696 019 500 kronor.
Inlösenbeloppet per aktie överskrider kvotvärdet (0,0009174 kronor)
med 1,289083 kronor. Betalning av inlösenbeloppet kommer att ske
genom Euroclear Sweden AB:s försorg, vilket beräknas ske till den 23
mars 2020. Avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikviden ska
vara 18 mars 2020. Bolagets aktiekapital kommer efter genomförd
minskning av aktiekapitalet uppgå till 5 000 kronor, fördelat på 5
450 000 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,0009174 kronor.

Minskningen kommer att påverka bolagets bundna egna kapital, men
kompenseras fullt ut genom fondemissionen enligt punkt 11 c.

c. Fondemission

För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på
tillstånd från Bolagsverket eller domstol, föreslår styrelsen att
bolagsstämman att genom fondemission återställa bolagets
aktiekapital, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 495 000
kronor till dess ursprungliga nivå om 500 000 kronor. Aktiens
kvotvärde kommer efter fondemissionen att uppgå till dess
ursprungliga nivå om 0,09174 kronor. För beslutet ska i övrigt
följande villkor gälla.

1. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras
aktiekapitalet från fritt eget kapital.

2. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av
aktiekapitalet.

Fondemissionen ska genomföras samtidigt med minskningen av
aktiekapitalet enligt punkt 11 b. ovan.

Beslut om avnotering från Spotlight (punkt 12.)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att avnotera
bolagets aktier från Spotlight. Styrelsen föreslår vidare att detta
beslut villkoras av ...

Författare AktieTorget News