Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-02

Bråviken: Kommuniké från årsstämma den 2 oktober i Bråviken Logistik AB (publ)

Vid årsstämma den 2 oktober 2018 i Bråviken Logistik AB (publ)
fattades följande beslut:

· Fredrik Blommé Sekund utsågs till ordförande vid årsstämman.

· Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och
koncernredovisningen för räkenskapsåret 2017/2018 intagna resultat-
och balansräkningarna.

· Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den
fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag.
Således beslutades om resultatdisposition enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen, innefattande vinstutdelning enligt följande:

Av tillgängliga vinstmedel om 500 498 802 kronor, ska utdelning ske
med ett belopp om totalt 8 kronor per aktie, innebärande en utdelning
om totalt 43 600 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid
fyra olika tillfällen före nästa årsstämma med lika belopp,
innebärande att vid varje utbetalningstillfälle utbetalas 2 kronor
per aktie, eller totalt 10 900 000 kronor. Det beslutades vidare att
avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara 4 oktober 2018,
28 december 2018, 29 mars 2019 och 28 juni 2019. Föreslås vidare att
456 898 802 kronor balanseras i ny räkning.

· Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet gentemot Bolaget för
styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende
räkenskapsåret 2017/2018.

· Det beslutades att till styrelsen omvälja Christer Rapp, Erica
Magnergård, Per-Åke Agnevik och Peter Lindblad för tiden intill
slutet av nästa årsstämma. Det beslutades att välja Christer Rapp
till styrelsens ordförande.

· Det beslutades om att styrelsearvode för tiden intill slutet av
nästa årsstämma ska utgå med totalt 180 000 kronor, varav 60 000 kr
ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var
och en av de övriga ledamöterna.

· Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget
Deloitte AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Det antecknades att Deloitte AB hade utsett auktoriserade
revisorn Malin Lüning till huvudansvarig revisor.

· Det beslutades att arvode till revisorerna för tiden intill
slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning.

· Stämman bemyndigade styrelsen att inom ramen för gällande
bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande
årsstämma besluta om nyemission av aktier med en sammanlagd volym om
högst 545 000 aktier. Betalning för tecknade aktier ska, i
förekommande fall, kunna erläggas genom kontant betalning, genom
kvittning eller apport.

__________________________________________________________________________

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt

Bråviken Logistik AB (publ)

Tel: +46 (0)8 402 51 05

Ingeborg.magnusson@bravikenlogistik.se

Johan Åskogh, VD

Bråviken Logistik AB (publ)

Tel: +46 (0)8 402 5381

Johan.Askogh@paretosec.com

Bråviken Logistik i korthet

Bråviken Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan
april 2017 indirekt äger en fastighetsportfölj. Beståndet omfattar ca
139 000 uthyrbar area fördelat över tre stycken logistikfastigheter
belägna i Norrköping, Nyköping och Jönköping och är idag fullt
uthyrt. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och
bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market. Bolagets VD är
Johan Åskogh och bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB.

Bråviken Logistik AB (publ)

c/o Pareto Business Management AB

Box 7415, 103 91 Stockholm, Sweden

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/braviken/r/kommunike-fran-arsstamma-den-2-okto...
http://mb.cision.com/Main/15855/2632715/919564.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.