Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-18

Bredband2: Kallelse till årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346-9062 äger rum
tisdagen den 19 mars 2019 kl 14.00 på Elite Palace Hotel, S:t
Eriksgatan 115, Stockholm. Aktieägare som önskar delta i årsstämman
skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på
avstämningsdagen den 13 mars 2019, dels göra anmälan till bolaget
senast fredagen den 15 mars 2019, kl 13.00, med post på adress
Bredband2 i Skandinavien AB (publ), Gävlegatan 22A, 6 tr, 113 30
Stockholm, eller med e-post på adress claes.fagersten@bredband2.se.
Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis mm bör
vara bolaget tillhanda senast den 15 mars 2019.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid
före den 13 mars 2019 genom förvaltarens försorg tillfälligt
inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta
vid årsstämman.

Ärenden

1.
Årsstämmans öppnande

2.
Val av ordförande vid årsstämman

3.
Upprättande och godkännande av röstlängd

4.
Godkännande av dagordning

5.
Val av en eller två justeringsmän

6.
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7.
Framläggande och föredragning av årsredovisning och
revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse

8.
Beslut om

a) Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat-
och koncernbalansräkning

b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastslagna
balansräkningen

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

d) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

e) Val av styrelseledamöter och suppleanter

1.
Övriga frågor

2.
Årsstämmans avslutande

Beslutsförslag

Styrelsen har beslutat att föreslå stämman att fatta följande beslut:

Punkt 8b - Dispositioner beträffande bolagets resultat

Bolaget ska lämna utdelning till aktieägarna med ett belopp om 5 öre
(0,05 kr) per aktie i Bolaget. Avstämningsdag för utdelningen ska
vara den 21 mars 2019. Fattar stämman beslut enligt förslaget
beräknas utbetalning av utdelningen ske den 26 mars 2019.

Aktieägare representerande mer än fyrtiosju (47) procent av bolagets
aktier och röster står bakom styrelsens förslag enligt ovan och
följande förslag till beslut:

Punkt 8d - Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

(i) Styrelsearvoden skall vara oförändrat 1 500 000 kr och utgå med
600 000 kr till styrelsens ordförande och med 300 000 kr vardera till
styrelsens övriga ledamöter med undantag för i bolaget anställda
personer.

(ii) Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 8e - Val av styrelseledamöter och suppleanter

Antalet styrelseledamöter för tiden till nästkommande ordinarie
bolagsstämma ska vara fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval
sker av Anders Lövgren, Daniel Krook, Robert Burén, Rolf Johansson
och Karin Zingmark.

- - - - - - - -

Styrelsen och den verkställande direktören har gentemot aktieägarna
den upplysningsplikt på stämman som närmare framgår av 7 kap 32 §
Aktiebolagslagen.

De handlingar som enligt ABL skall hållas tillgängliga före årsstämman
kommer att finnas tillgängliga på bolagets adress, se ovan, och på
bolagets webbplats (www.bredband2.se) senast den 26 februari 2019,
d.v.s. tre veckor före årsstämman. På webbplatsen kommer även under
samma tid föreskrivet fullmaktsformulär att finnas tillgängligt.

Anders Lövgren, styrelseordförande, Bredband2 i Skandinavien AB
(publ), 46 (0) 70 629 05 91

Kort om Bredband2:

"Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation."

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som
Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och
företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är
Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på
optisk fiberteknik med över 230 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och
goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade
kommunikationslösningar ger en tryggare vardag.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5300
aktieägare med notering på Nasdaq First North Stockholm. Certified
adviser är Redeye AB.

Certified Adviser:

Redeye AB Certifiedadviser@redeye.se

+46 (0)8 121 576 90

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bredband2/r/kallelse-till-arsstamma-i-bredband...
https://mb.cision.com/Main/2186/2744041/993412.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.