Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-27

BRFI: Brage Finans 1. kvartal 2020

Nøkkeltall for 1. kvartal 2020(1.kvartal 2019)

o Nysalg 1.kvartal: 1,32 mrd.kr. (1,47)
o Netto renteinntekter: 97,9 mill.kr. (71,7)
o Kostnadsprosent : 33% (37%)
o Tap og nedskrivninger utlån: 14,9 mill.kr. (4,8)
o Resultat før skatt: 44,0 mill.kr. (33,8)
o Egenkapitalavkastning(RoE): 7,1 % (7,5%)
o Netto utlån kunder: 12,3 mrd.kr. (9,9)
o Kapitaldekning: 20,7% (18,4%)
o Uvektet kjernekapitalandel: 14,0% (13,8%)

Oppsummering av kvartalet
Brage Finans gikk i slutten av første kvartal over i kriseberedskap som følge av
Covid- 19 pandemien og de tiltak som ble iverksatt av nasjonale myndigheter.
Selskapet har ved hjelp av gode teknologiske løsninger og en fantastisk
stå-på-vilje fra de ansatte vært fullt operativ fra hjemmekontor siden 12.mars.

Våre kundeansvarlige har i kvartalet brukt mye tid på å snakke med selskapets
kunder i den krevende situasjonen som har oppstått. Selskapet har re-allokert
interne ressurser og opprettet egne team for å kunne betjene en økt mengde
forespørsler om avdragsutsettelser. Bedrifter og privatpersoner har i denne
perioden kunnet søke om inntil 3 måneders avdragsutsettelse.

Myndighetene har lansert flere tiltakspakker til bedrifter i form av
tilskuddsordning og likviditetslån. Tiltakene vil gi en stor andel av selskapets
bedriftskunder likviditet til å fortsatt betjene sine leasingavtaler.

Norge har blitt rammet av et økonomisk tilbakeslag som følge av Covid-19,
kombinert med fall i oljeprisen. Det er stor usikkerhet knyttet til de
langsiktige økonomiske konsekvensene og effektene av de statlige
støtteordningene. Selskapet har i kvartalet økt sine avsetninger til tap med
11,7 millioner kroner. I avsetningene er det tatt hensyn til at estimatet skal
reflektere den økte usikkerheten man nå opplever som følge av Covid-19 pandemien
og den økonomiske tilbakegangen norsk økonomi.
Det vises til flere detaljer i note 4 og 5.

Brage Finans var ved utgangen av kvartalet godt kapitalisert og hadde en
kapitalbuffer på 330 millioner kroner over gjeldende krav til ren
kjernekapitaldekning. Selskapet står derfor godt rustet til å opprettholde sin
utlånsvirksomhet i tiden framover.

Det norske obligasjonsmarkedet er Brage Finans sin primære finansieringskilde.
Det var stor uro i dette markedet mot slutten av kvartalet, med høye
spreadutganger og lite likviditet. Brage Finans har hatt god likviditet gjennom
kvartalet, og det har ikke vært behov for å hente ekstern funding.

Norges Bank har i kvartalet senket styringsrenten fra 1,5% til 0,25%. Til tross
for betydelige kutt i styringsrenten har ikke pengemarkedsrenten falt
tilsvarende i kvartalet.

Resultat 1. kvartal 2020
Brage Finans kan i første kvartal 2020 vise til fortsatt resultatframgang, god
vekst i utlånsporteføljen og en solid kapitaldekning.

Investeringsviljen innenfor bedriftsmarkedsområdet har i årets første kvartal
vært god, til tross for den krevende situasjonen mange bedrifter nå står
overfor. Totalt nysalg av produkter mot bedriftsmarkedet, i hovedsak
leasingfinansiering, endte på 818 millioner kroner, en reduksjon på 152
millioner(-16%) kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2019.

Utlånsporteføljen mot bedriftskunder utgjorde totalt ca 8,8 milliarder kroner
ved utgangen av første kvartal, en økning på 1,5 milliarder kroner (+21%)
sammenlignet med 31.03.19.

Privatmarkedsområdet har i årets første kvartal fortsatt den positive
utviklingen fra 2019. Selskapets nysalg av lån til privatpersoner var for årets
første kvartal totalt 506 millioner kroner mot 495 millioner kroner året før.
Utlånsporteføljen mot privatkunder utgjorde ved utgangen av kvartalet totalt 3,6
milliarder kroner, en økning på 0,9 milliarder kroner sammenlignet med
31.03.2019. Ved utgangen av første kvartal utgjorde billån (salgspantlån) 94% av
privatmarkedsporteføljen.

Porteføljen mot privatmarkedet utgjorde totalt 28,9% av selskapets totale
portefølje per 31.03.20.

Brage Finans kan i første kvartal 2020 vise til fortsatt god vekst i topplinjen.
Netto renteinntekter utgjorde samlet 97,9 millioner kroner for kvartalet, mot
71,7 millioner kroner i første kvartal 2019, en økning på 37%. Netto
renteinntekter var i årets første kvartal positivt påvirket av fortsatt god
utlånsvekst, samt fallende nibor, noe som gav økte marginer ved utgangen av
kvartalet.

Til tross for god vekst i inntekter økte selskapets provisjonskostnader til
banker og forhandlere kun med 0,9 millioner kroner i årets første kvartal,
sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Årsaken til den lave veksten i
provisjonskostnader er selskapets provisjonsmodell med eierbanker. Økt avsetning
til tap kan i henhold til distribusjonsavtale med eierbanker motregnes mot deler
av deres provisjon. Dette innebærer at avsatt bonusprovisjon til eierbankene i
første kvartal 2020 er redusert med 3,5 millioner kroner, sammenlignet med
første kvartal 2019.

Vekst i portefølje, god kostnadskontroll og fokus på automatisering av prosesser
har medført at selskapet kan vise til fortsatt fall i kostnadsprosent i 2020.
Selskapets kostnadsprosent1 falt fra 37% i første kvartal 2019 til 33% i første
kvartal 2020.

Selskapet hadde per 31.03.20 konstaterte tap på totalt 1,15 millioner kroner.
Reversering av tidligere avsetninger, samt nye avsetninger på eksisterende
engasjementer, gav en samlet resultateffekt på 14,9 millioner kroner for
kvartalet. For ytterligere detaljer se note 4 og 5.

Selskapets resultat før skatt for første kvartal 2020 var positivt med 44,0
millioner kroner, mot 33,8 millioner kroner i 1.kvartal foregående år, en
resultatforbedring på 30%. Resultatet tilsvarte en egenkapitalavkastning(RoE)
på 7,1% sammenlignet med 7,5% for første kvartal 2019.

Framtidsutsikter
Brage Finans er godt kapitalisert og har en buffer på mer enn 300 millioner
kroner til gjeldende kapitalkrav. Selskapet står derfor godt rustet til å takle
de økonomiske urolighetene selskapets kunder opplever som følge av Covid-19
pandemien. Selskapet har kapasitet fremover til å fortsette sin utlånsvirksomhet
til kredittverdige kunder. For Brage Finans er det viktig å være en forutsigbar
finansieringspartner også i utfordrende tider.

Selskapet har fortsatt god likviditet ved inngangen til andre kvartal og
overvåker likviditetsutviklingen tett. Likviditeten i det norske
obligasjonsmarkedet viste bedring mot slutten av kvartalet, og kredittspreadene
var på vei inn. Ett av myndighetenes tiltak er opprettelse av Statens
Obligasjonsfond, som har som mandat å bidra til økt likviditet og kapital til
obligasjonsmarkedet gjennom kjøp av obligasjoner til markedsmessige vilkår. Det
forventes derfor at Statens Obligasjonsfond vil bidra til et mer velfungerende
obligasjonsmarked i de neste kvartaler.

Myndighetene har lansert en rekke tiltakspakker i form av kontantstøtte og
likviditetslån. Tiltakspakkene forventes å gi redusert behov for
avdragsutsettelse i de neste kvartaler. Det planlegges nå for en gradvis
gjenåpning av det norske samfunnet, og selskapet vil i tiden framover fortsette
med forhøyet overvåking av porteføljen og hyppig kontakt med selskapets kunder,
for å sikre oppdatert informasjon om deres situasjon.

Brage Finans unike eierstruktur, med 12 solide sparebanker i ryggen bidrar til
at selskapet står godt rustet til å møte de utfordringer man opplever som følge
av Covid-19 krisen.

Styret presiserer at det normalt er betydelig usikkerhet knyttet til vurderingen
av fremtidige forhold.

Kontaktperson hos Brage Finans AS:
Jack Iversen
Administrerende direktør, telefon: 414 491 72

Bodil Huus Bolstad
Økonomi- og Finansdirektør, telefon: 90 26 51 59

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/503870

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.