Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-03-31

Brighter AB: Bokslutskommuniké 2014

Om
Brighter AB (publ).

Brighter utvecklar genom sitt intellektuella kapital innovationer för
människor som lever med en sjukdom. Vi utvecklar framtidens hjälpmedel som
förbättrar individens livssituation och vardag. Hälften av Sveriges 4,6
miljoner hushåll kommer inom fem år vara uppkopplade för vård i hemmet eller
genom mobila enheter. Brighters mål är att förenkla, effektivisera och stärka
banden mellan patienten och vården genom att utveckla innovationer inom
e-hälsa - en marknad som redan i år, 2015, är värd 160 miljarder US dollar
globalt.

Bolagets aktie är listad på NASDAQOMX First North/BRIG.

För mer information:
www.brighter.se

Sammanfattning av räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014.

* Rörelseintäkter uppgick till 1 758 tkr (927 tkr).
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till -22 441 tkr (-2 783 tkr).
* Resultat per aktie före utspädning: -1,32 kr.
* Resultat per aktie efter utspädning: -1,32 kr.

Tidpunkter för ekonomisk information.

Delårsredogörelse jan-mars 2015: 2015-06-05.

Delårsrapport jan-jun 2015: 2015-08-28.

Delårsredogörelse jan-sep 2015: 2015-12-11.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2014.

* Januari - riktad emission - ca 25 MSEK á 7 kr per aktie.
* Februari - företrädesemission - ca 10 MSEK á 7 kr per aktie.
* Mars - Brighters aktie byter handelsplats från Aktietorget till Nasdaq OMX
First North.
* Maj - Henrik Norström tillträder som COO.
* Juni * Tre nya styrelseledamöter. * Optionsprogram 2014/17 Serie I till
styrelsens ledamöter. * Optionsprogram 2014/17 Serie II till anställda och
nyckelpersoner.
* Juli * Bankgaranti ställd till Stebro Plast AB om 752 458 kr löper ut och
frigör därmed motsvarande bankmedel samt minskar bolagets
bankgarantikostnader. * Beslut om att avbryta distributionssamarbete med
Rubin Medical.
* September - Beslut om senareläggning av lansering till mars 2015.
* November * Brighter anlitar Remium Nordic som likviditetsgarant. * Brighter
anlitar Remium Nordic för tjänsten Introduce.se. * Brighter deltar i
Innovative Swedens Världsturné i Vietnam. * Bankgarantin om 50 000 kr
ställd till Euroclear har dragits tillbaka av Euroclear vilket frigör
motsvarande bankmedel samt minskar bolagets bankgarantikostnader.

Väsentliga händelser efter periodens utgång.

2015-01-15 - Remium Nordic tillträder som Certified Adviser.

2015-01-26 - Brighter knyter till sig Docent Michael Alvarsson som rådgivare.

2015-02-06 - Beslut om att avbryta lansering av Brighter One. Styrelsen
ålägger ledningen att utreda möjligheten att yrka skadestånd mot
teknikpartnern.

2015-02-10 - Brighter framställer krav om skadestånd mot tidigare
teknikpartner.

2015-02-20 - Brighter väljer Veryday AB som industridesignpartner.

2015-03-16 - Brighter väljer Helbling som design&development partner.

Styrelsen har vidtagit åtgärder i syfte att säkerställa finansiering av
bolaget.

2015-03-26 - Brighter publicerar pressmeddelande om att man samarbetar med
Microsoft inom e- och m-hälsa.

2015-03-30 - Brighter säkrar lån om 3 MSEK.

VD har ordet.

Brighter har sedan starten 2007 arbetat mot målet att förenkla vardagslivet
för människor som lever med diabetes. Brighter ser att världen utvecklas i
ett högre tempo än någonsin. Undersökningar visar att det år 2020 kommer att
finnas 50 miljarder enheter som är uppkopplade. 15% av dessa beräknas utgöras
av produkter inom e-hälsa och m-hälsa (mobil hälsa med hjälp av smartphones).

Att Brighter tidigare i år beslutade dra tillbaka lanseringen av Brighter One
var ett nödvändigt strategiskt val till följd av den extremt snabba
utveckling vi nu ser inom e-hälsa och m-hälsa - det är en global marknad som
värderas till $160 miljarder dollar redan i år.

Brighter ska alltid leda utvecklingen och möta morgondagens förväntningar. Jag
ser därför fram mot att utveckla en bättre och mer konkurrenskraftig produkt
som är uppkopplad och levererar ett avsevärt mycket högre värde än Brighter
One.

Nästa generation Brighter One förenklar inte bara livet för den som lever med
diabetes utan skapar också helt nya förutsättningar för kommunikationen
mellan patient, sjukvård, anhöriga och många andra intressenter. Det vi
kallar för "the benefit loop", där patientens egenproducerade data om sin
hälsa och hur han eller hon hanterar sin sjukdom, förs in i andra system
vilket garanterar högre kvalitet på behandlingen. Om patienten vill kan den
bidra med sina data och skapa bättre och snabbare forskningsresultat vilket
kan vara till stort gagn både för samhället och läkemedelsindustrin.

Brighter tar strategiska beslut för att möta denna utveckling och för att
säkra sin position på den växande marknaden för m-hälsa. Viktiga beslut i
detta arbete är den genomförda utvecklingen av ett nytt
kvalitetssäkringssystem under insyn av Tüv Süd, valet av våra
utvecklingspartners Helbling och Veryday som är ledande inom sina områden och
de goda relationer vi utvecklat med globala IT-aktörer med ledande expertis
inom m-hälsa.

Därutöver samarbetar Brighter också med Microsoft och undersöker tillsammans
möjligheterna inom e- och m-hälse i Sverige. Med Microsoft i ryggen har vi en
av pusselbitarna som krävs för att erbjuda morgondagens uppkopplade vård och
detta utbildar vi kunderna om.

Brighters fokus är fortsatt diabetesbehandling. Det finns 388 miljoner
diabetiker i världen enligt IDF, International Diabetes Federations. Av dessa
behandlas 37% - 143 miljoner - med insulin. IDF bedömer att hälften av
världens diabetiker är odiagnostiserade. 11% av de globala kostnaderna för
sjukvård utgörs av diabetes. Diabetes ökar med 10-15% per år. År 2030
beräknas det finnas 600 miljoner diabetiker i världen.

Brighters uppgift är att göra det enklare för dessa människor att sköta sin
sjukdom och samtidigt öka friheten genom de möjligheter den uppkopplade nästa
generation Brighter One kommer att tillföra den enskilde patienten och
samhället i stort.

Truls Sjöstedt
, VD Brighter AB (publ

Aktien.

Brighter AB (publ) är listad på NASDAQOMX First North under kortnamnet BRIG.
NASDAQOMX First North är en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral
Trading Facility). Den 31 december 2014 var 16 956 094 aktier utgivna.
Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar.

Brighters Certified Adviser på Nasdaq OMX First North är Remium Nordic AB.

Förslag till disposition beträffande bolagets resultat.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning
lämnas för räkenskapsåret den 1 januari till den 31 december 2014.

Insynspersoners innehav.

--------------------------------------------------------------------------------
| Aktier. 2013-12-31 Förändring. 2015-03-30 |
| Truls Sjöstedt - VD 4 781 486 + 142 857 857 4 924 343 |
| Michael Frantzén 3 745 310 0 3 745 310 |
| Gert Westergren - Ordförande 237 526 + 142 860 380 386 |
| Lars Flening - Styrelseledamot 16 862 + 12 607 29 469 |
| Henrik Norström - vice VD 16,764 + 36 174 52 938 |
| Nadezda Ershova - Chef QA/RA 0 + 5 889 5 889 |
| Afsaneh Ghatan Bauer - Styrelseledamot 0 + 25 000 25 000 |
--------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
| Optioner. 2013-12-31 Förändring. 2015-03-30 |
| Truls Sjöstedt - VD 71 125 0 71 125 |
| Michael Frantzén 30 014 0 30 014 |
| Gert Westergren - Ordförande 512 459 +37 000 549 459 |
| Lars Flening - Styrelseledamot 580 014 + 2 000 582 014 |
| Nadezda Ershova - Chef QA/RA 0 + 135 499 135 499 |
| Petra Kaur Ljungman - Styrelseledamot 0 + 16 500 16 500 |
| Sara Murby Forste - Styrelseledamot 0 + 12 500 12 500 |
------------------------------------------------------------------------------
Resultaträkning i tusental kronor i sammandrag.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Tusentals kronor. 2014-01-01 2013-01-01 2014-07-01 2013-07-01 |
| 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 |
| |
| Rörelsens intäkter. 1 758 927 999 916 |
| |
| Aktivering av eget arbete. 1 758 884 1 007 884 |
| Övriga intäkter. 0 43 -8 32 |
| |
| Rörelsens kostnader. -24 192 -3 281 -19 945 -319 |
| |
| Övriga externa kostnader. -4 024 -959 -2 137 1 476 |
| Personalkostnader1. -4 544 -1 189 -3 145 -662 |
| |
| |
| 4 544 |
| Avskrivning och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar2. -15 624 -1 133 -14 663 -1 133 |
| |
| Rörelseresultat. -22 434 -2 354 -18 946 597 |
| |
| |
| 22 434 ...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.