Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-03-31

Brighter AB : Brighter genomför garanterad företrädesemission med överteckningsemission.

Pressmeddelande Stockholm 2015-03-31

Brighter genomför garanterad företrädesemission med överteckningsemission.

Styrelsen i Brighter AB (publ) har den 30 mars 2015 beslutat att genomföra en
företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, om
cirka 16,3 MSEK, samt, vid överteckning av densamma, en
överteckningsemission, bestående av aktier och teckningsoptioner, om
ytterligare 3 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Brighter
tillföras ytterligare mellan cirka 4,8 och cirka 12 MSEK.

Styrelsen i Brighter AB (publ) har den 30 mars 2015, med stöd av bemyndigande
från årsstämman 2014, beslutat att genomföra en företrädesemission av units,
bestående av aktier och teckningsoptioner, om cirka 16,3 MSEK, med
företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen").
Företrädesemissionen är säkerställd till 80 procent genom
teckningsförbindelser från ledning, styrelse och befintliga ägare samt
emissionsgarantier. Om Företrädesemissionen blir övertecknad har styrelsen
dessutom beslutat att genomföra en s.k. överteckningsemission av units på
samma villkor som Företrädesemissionen, riktad till de som tecknat units i
Företrädesemissionen utan företrädesrätt och inte fått full tilldelning
("Överteckningsemissionen"). Överteckningsemissionen kan tillföra bolaget
ytterligare 3 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i
Företrädesemissionen och Överteckningsemissionen kan bolaget tillföras
ytterligare mellan cirka 4,8 och cirka 12 MSEK.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Emissionslikviden från emissionerna kommer att användas för att finansiera
utvecklingen av nästa generations Brighter One, vilken via en egen 3G
uppkoppling kommer, utöver grundfunktionerna provtagning, mätning, dosering
och loggning, att erbjuda patienter, vårdgivare, betalare, mfl intressenter,
tillgång till värdefull data för att effektivisera och förbättra vården av i
första hand diabetes.

- Med kapitalanskaffningen kan vi satsa fullt ut på att tidigarelägga
utvecklingen av nästa generations Brighter One. Vi har under våren redan
inlett ett antal viktiga samarbeten inom bl.a. industridesign, molntjänster,
design&development, mm, vilket bäddar för ett intensivt 2015. Brighter
kommer, när vi lanserar nästa generations Brighter One, möta både patientens
förväntansnivåer av e- och m-hälsa såsom vårdens möjlighet att implementera
det nya flödet av relevant data för behandling av diabetes som den kommer att
erbjuda, säger Truls Sjöstedt, Brighters VD och grundare.

Huvudsakliga villkor i Företrädesemissionen

Fem befintliga aktier berättigar till en unit som består av 4 nya aktier och
en teckningsoption. Teckningskursen är 4,8 SEK per unit, motsvarande 1,2 SEK
per ny aktie. Teckningsperioden löper från och med den 17 april 2015 till och
med den 4 maj 2015. Maximalt ska 3 391 218 units kunna emitteras, varigenom
maximalt 13 564 872 aktier och 3 391 218 teckningsoptioner kan emitteras. Vid
full teckning i Företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 16,3 MSEK före
emissionskostnader, varvid bolagets aktiekapital kommer att öka med 678
243,60 SEK. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny aktie
i bolaget till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den volymviktade
genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av den för aktien i bolaget på
First Norths officiella kurslista noterade dagliga volymviktade betalkursen
under 20 handelsdagar med början den dag bolaget offentliggör sin
delårsredogörelse januari - september 2015, eller, om bolaget inte
offentliggjort någon sådan delårsredogörelse, den 23 december 2015
("Beräkningsperioden"), dock lägst 1,2 SEK och högst 3 SEK. Teckning av
aktier med utnyttjande av teckningsoptioner ska ske under en period om tre
kalenderveckor, med början en vecka efter Beräkningsperiodens utgång, dock
senast den 2 februari 2016. Vid fullt utnyttjande av samtliga
teckningsoptioner i Företrädesemissionen tillförs bolaget ytterligare cirka
4,1 - 10,2 MSEK, varvid bolagets aktiekapital kommer att öka med 169 560,90
SEK. Bolagets avsikt är att teckningsoptionerna ska tas upp till handel på
First North.

Huvudsakliga villkor i Överteckningsemissionen

Styrelsen har den 30 mars 2015 beslutat om en emission av ytterligare units
som är sammansatta på samma sätt som de units som emitterats i
Företrädesemissionen, dvs. de består av 4 nya aktier och en teckningsoption
med samma villkor som teckningsoptionerna i Företrädesemissionen.
Teckningskursen är 4,8 SEK per unit, motsvarande 1,2 SEK per ny aktie.
Teckningsperioden löper från och med den 17 april 2015 till och med den 4 maj
2015. Rätt att teckna units i Överteckningsemissionen ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de som har tecknat sig för units i
Företrädesemissionen utan företrädesrätt, men inte erhållit tilldelning av
samtliga av dem tecknade units. Maximalt ska 625 000 units kunna emitteras,
varigenom maximalt 2 500 000 aktier och 625 000 teckningsoptioner kan
emitteras. Vid full teckning i Överteckningsemissionen tillförs bolaget cirka
3 MSEK före emissionskostnader, varvid bolagets aktiekapital kommer att öka
med 125 000 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i
Överteckningsemissionen tillförs bolaget ytterligare 750 000 - 1 875 000 SEK,
varvid bolagets aktiekapital kommer att öka med 31 250 SEK. Bolagets avsikt
är att teckningsoptionerna ska tas upp till handel på First North.

Aktier och aktiekapital

Bolagets aktiekapital uppgår idag till 847 804,70 SEK fördelat på 16 956 094
aktier. Emissionerna kan komma att medföra en ökning av aktiekapitalet med
803 243,60 SEK genom emission av högst 16 064 872 aktier. Vid fullt
utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan aktiekapitalet komma att öka
med ytterligare högst 200 810,90 SEK genom nyemission av högst 4 016 218
aktier. Sammantaget medför ovanstående beslut att aktiekapitalet efter
emissionerna och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer att
uppgå till högst 1 851 859,20 SEK fördelat på högst 37 037 184 aktier.

Preliminär tidplan avseende emissionerna

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Sista dag för handel med aktier inkl. uniträtter: 10-apr-15 |
| Första dag för handel med aktier exkl. uniträtter: 13-apr-15 |
| Avstämningsdag Euroclear: 14-apr-15 |
| Teckningsperiod: 17 april - 4 maj 2015 |
| Handel med uniträtter inleds: 17-apr-15 |
| Sista dag för handel med uniträtter: 29-apr-15 |
| Handel med BTU: Från den 17 april 2015 till och med dagen då emissionen registrerats hos |
| Bolagsverket. |
| Finansiell rådgivare: Stockholm Corporate Finance AB |
| Juridisk rådgivare: Advokatfirman Westermark Anjou AB |
| Emissionsinstitut: Aktieinvest FK AB |
| Tecknings- och garantiförbindelser: Tecknings- och garantiförbindelser uppgår till 80 procent av |
| Företrädesemissionen. Teckningsförbindelser från befintliga ägare uppgår till |
| cirka 20 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelser från |
| styrelsen och ledning uppgår till ca 14 procent av Företrädesemissionen. |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Om Brighter AB

Brighter utvecklar genom sitt intellektuella kapital innovationer för
människor som lever med en sjukdom. Vi utvecklar framtidens hjälpmedel som
förbättrar individens livssituation och vardag. Hälften av Sveriges 4,6
miljoner hushåll kommer inom fem år vara uppkopplade för vård i hemmet eller
genom mobila enheter. Brighters mål är att förenkla, effektivisera och stärka
banden mellan patienten och vården genom att utveckla innovationer inom
e-hälsa - en marknad som redan i år, 2015, är värd 160 miljarder US dollar
globalt.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier, uniträtter eller andra
värdepapper i Brighter. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i
Brighter kommer endast att ske genom det informationsmemorandum med folder
som kommer att sammanställas och skickas till bolagets aktieägare.
Informationsmemorandumet kommer att offentliggöras, och hållas tillgängligt
bland annat på Bolagets hemsida, vilket Bolaget beräknar kunna ske omkring
den 16 april 2015. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras
eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada,
Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika
eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för
legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering
eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt
som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.
Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande
eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA.
Inga värdepapper omnämnda häri har registrerats, eller kommer att
registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act")
eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas,
återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Brighters aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och
operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan",
"planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller
förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är
grundade på historiska...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.