Du är här

2014-05-19

Brighter AB : Kallelse till årsstämma i Brighter AB (publ) 18 juni 2014 kl 10:00.

Brighter AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 18 juni 2014 kl. 10.00 på Pareto Securities, plan 9, Berzelii Park 9, i Stockholm.RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

* delsvara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken torsdagen den 12 juni 2014,
* delsanmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast fredagen den
13 juni 2014.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till
företrädesvisir@brightercompany.comeller Brighter AB (publ), Norgegatan 2,
164 32 Kista. Vid anmälan bör namn, personnummer/organisationsnummer, adress
och telefonnummer uppges.

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid
stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt.
Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt
på bolagets webbplatswww.brightercompany.comsenast från och med tre veckor
före stämman och dagen för stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk
person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling
för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid
stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar
vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 13 juni
2014.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta
i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så
att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 12 juni 2014. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande
2 Val av ordförande vid stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Godkännande av dagordning
5 Val av en eller två justeringsmän
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7 Framläggande och föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen
för 2013
8 Beslut om: 1 fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för
2013 2 dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen 3 ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna
och verkställande direktören för förvaltningen under 2013
9 Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10 Beslut om arvode till styrelseledamöterna
11 Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter
12 Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter
13 Beslut om arvode till revisorn
14 Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
15 Beslut om instruktion för valberedning
16 Beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av
teckningsoptioner till styrelseledamöterna i bolaget
17 Beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av
teckningsoptioner till personal och nyckelpersoner i bolaget
18 Beslut om emissionsbemyndigande
19 Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
(punkt 8 b)

Till bolagsstämmans förfogande står balanserad vinst om 2 495 297 kronor samt
årets förlust om -2 780 702 kronor. Styrelsen föreslår att ingen utdelning
för räkenskapsåret 2013 lämnas och att den ansamlade förlusten om -285 405
kronor överförs i ny räkning.

Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, beslut om arvode
till styrelseledamöterna, val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter
och eventuella styrelsesuppleanter, beslut om antalet revisorer och
revisorssuppleanter, beslut om arvode till revisorn och val av revisor och
eventuella revisorssuppleanter
(punkterna 9 - 14)

Huvudaktieägaren i bolaget har anmält till bolagets styrelse att denne avser
att föreslå att bolagsstämman beslutar enligt följande.

Punkt 9: Styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter, utan
styrelsesuppleanter.

Punkt 10: För var och en av styrelseledamöterna ska utgå ett arvode om två
prisbasbelopp och för styrelsens ordförande ytterligare två prisbasbelopp.

Punkt 11: Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Gert Westergren
och Lars Flening samt nyval av Afsaneh Ghatan Bauer, Petra Kaur Ljungman och
Sara Murby Forste. Gert Westergren föreslås omväljas till styrelseordförande.

Punkt 12: Antalet revisorer ska vara en revisor utan revisorssuppleant.

Punkt 13: Till revisor föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14: Till revisor föreslås revisionsbolaget Ernst&Young AB ("EY
"). Om förslaget bifalles avser EY att utse Per Hedström som huvudansvarig
revisor och Patrik Olofson som personvald medrevisor.

Beslut om instruktion för valberedning
(punkt 15)

Huvudaktieägaren i bolaget föreslår att bolagsstämman fattar beslut om
instruktion för valberedning enligt i huvudsak följande.

Valberedningen ska ha fyra ledamöter. De tre röstmässigt största
aktieägarna/ägargrupperna ("Största Ägarna
") i bolaget per den 31 augusti året före det år årsstämma hålles, enligt
ägaruppgifterna i den av Euroclear Sweden AB upprättade aktieboken över
bolagets aktieägare/ägargrupper eller som på annat sätt vid denna tidpunkt
visar sig tillhöra de största ägarna, äger utse en ledamot var. Därutöver ska
styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen.

Styrelsens ordförande ska senast den 15 oktober sammankalla de Största Ägarna
i bolaget. Om någon av dessa avstår sin rätt att utse ledamot till
valberedningen ska nästa aktieägare/ägargrupp i storleksordning beredas
tillfälle att utse ledamot till valberedningen.

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara
ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till
valberedningens första sammanträde.

Till ordförande i valberedningen ska inte styrelsens ordförande utses.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning
utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader
före årsstämman.

Om det blir känt att någon av de aktieägare som utsett ledamot till
valberedningen till följd av förändringar i ägarens aktieinnehav eller till
följd av förändringar i andra ägares aktieinnehav inte längre tillhör de
Största Ägarna, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så
beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid
tidpunkten är den största registrerade aktieägaren som ej redan har utsett
ledamot i valberedningen.

Om de registrerade ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan
valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring
ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer.

Beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av
teckningsoptioner till styrelseledamöterna i bolaget
(punkt 16)

Huvudaktieägaren i bolaget föreslår att bolagsstämman fattar beslut om
emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av
teckningsoptioner enligt i huvudsak följande.

1. Bolaget ska emittera 200 000 teckningsoptioner där varje
teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en aktie i bolaget, till
följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 10 000 kronor.

2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett helägt dotterbolag ("Dotterbolaget
").

3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild
teckningslista senast den 30 juni 2014. Styrelsen har rätt att besluta om
förlängning av teckningstiden.

4. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.

5. Styrelsen i bolaget ska anvisa Dotterbolaget att överlåta
teckningsoptionerna till de vid årsstämman 2014 valda styrelseledamöterna,
samt eventuella styrelseledamöter som väljs därefter under perioden fram till
årsstämman 2015 ("Styrelseledamöterna
"). Rätt att förvärva teckningsoptionerna förutsätter att Styrelseledamoten
vid tidpunkten för förvärvet ingått avtal angående bl.a. hembudskyldighet med
bolaget.

a) Styrelseledamöterna är indelade i tre grupper.Grupp 1
omfattar styrelseordföranden som ska kunna förvärva maximalt 50 000
teckningsoptioner.Grupp 2
omfattar övriga Styrelseledamöter valda på årsstämman 2014, som tillsammans
ska kunna förvärva maximalt 150 000 teckningsoptioner. Var och en ska dock
kunna förvärva maximalt 35 000 teckningsoptioner.Grupp 3
omfattar eventuella Styrelseledamöter som har valts efter årsstämma 2014, som
tillsammans ska kunna förvärva maximalt 10 000 teckningsoptioner.

b) Om det sammanlagda antalet teckningsoptioner som
Styrelseledamöterna önskar förvärva understiger det maximala antalet
teckningsoptioner som Dotterbolaget har att överlåta får ovan nämnda gränser
överskridas, dock aldrig så att (i) Styrelseledamot i Grupp 1 får förvärva
fler än 80 000 teckningsoptioner, (ii) Styrelseledamot i Grupp 2 får förvärva
fler än 50 000 teckningsoptioner och (iii) Styrelseledamot i Grupp 3 får
förvärva fler än 25 000 teckningsoptioner.

6. Betalning för teckningsoptionerna vid överlåtelse från
Dotterbolaget till Styrelseledamöterna ska ske med ett marknadsmässigt belopp
som fastställs av BDO Consulting Group AB med tillämpning av
värderingsmodellen Black&Scholes. BDO Consulting Group AB är att betrakta som
oberoende i förhållande till bolaget.

Teckningsoptioner upp till och med de antal som anges i 5 a) ovan får
förvärvas av Styrelseledamöterna i Grupp 1 och Grupp 2 dels (i) under en
period om en månad efter att bolagets kvartalsrapport för Q2 2014 har
offentliggjorts, dels (ii) under en period med start dagen efter att bolagets
kvartalsrapport för Q3 2014 har offentliggjorts till och med den 31 december
2014. Teckningsoptioner som erbjuds enligt 5 a) ovan får förvärvas av
Styrelseledamöter i Grupp 3 för första gången under en period om en månad
efter att bolagets kvartalsrapport för Q2 2014 har offentliggjorts, och sedan
under perioder om en månad efter att bolagets respektive kvartalsrapporter
(dvs. de fyra årliga kvartalsrapporterna) har offentliggjorts, dock senast en
månad efter att bolagets kvartalsrapport för Q1 2015 har offentliggjorts.

Teckningsoptioner som har erbjudits Styrelseledamöter i Grupp 1 och Grupp 2
enligt 5 a) ovan men inte förvärvats senast den 31 december 2014, får
förvärvas av andra Styrelseledamöter i Grupp 1, Grupp 2 och Grupp 3 upp till
och med det antal som anges i 5 b) ovan under en period om en månad efter att
bolagets kvartalsrapport för Q4 2014 (bokslutskommunikén) har
offentliggjorts. Teckningsoptioner som initialt har erbjudits
Styrelseledamöter i Grupp 3 enligt 5 a) ovan men inte har förvärvats, får
förvärvas av Styrelseledamöter i Grupp 1 och Grupp 2, till ett antal som
överstiger de...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.