Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-23

Brighter AB (publ): Styrelsen för Brighter kallar till extra bolagsstämma och föreslår att stämman beslutar om riktad n...

Styrelsen i Brighter AB (publ) ("Brighter" eller "Bolaget") har idag
beslutat att kalla till extra bolagsstämma i Bolaget den 11 november
2019 och föreslår att stämman beslutar om en riktad nyemission som
kompensation för teckningsoptioner som inte registrerats hos
Bolagsverket. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom
särskilt pressmeddelande.

Nedan anges det huvudsakliga innehållet i förslaget till den riktade
nyemissionen. För mer detaljerad information om förslaget hänvisas
till kallelsen till stämman och det fullständiga förslaget. Det
fullständiga förslaget kommer finnas tillgängligt på Bolagets
hemsida, www.brighter.se, senast den 28 oktober 2019.

Styrelsens förslag till riktad nyemission

Sammanfattning

Av förbiseende kom de av årsstämman den 17 maj 2016 beslutade
teckningsoptionerna i program 2016/19 serie I och program 2016/19
serie II aldrig att registreras hos Bolagsverket.

För att kompensera de som skulle ha innehaft teckningsoptionerna för
utebliven möjlighet att teckna aktier i Bolaget ges dessa personer
rätt att teckna aktier inom ramen för nyemissionen föreslår styrelsen
att stämman beslutar om en nyemission till de som skulle ha varit
innehavare av teckningsoptioner i program 2016/19 serie I (dåvarande
styrelseledamöter) och program 2016/19 serie II (dåvarande personal
och nyckelpersoner).

Nyemissionen omfattar högst 2 629 430 aktier till en teckningskurs om
7,30 kronor per aktie vilket vid full teckning motsvarar cirka 19,2
miljoner kronor i emissionslikvid före emissionskostnader.
Teckningskursen motsvarar den omräknade teckningskursen (strike
price) enligt villkoren för teckningsoptionerna i program 2016/19
serie I och program 2016/19 serie II.

Teckningskursen är satt till ett pris som markerar att nyemissionen
skall ses som en kompensation för att de som hade rätt att tilldelas
optioner enligt ovan inte erhöll de teckningsoptioner de hade
tilldelats och betalat för i nämnda program, samt att tecknarna har
betalat marknadsvärdet för de aktuella teckningsoptionerna.

Vid full teckning kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka
med 2 629 430 från 93 397 483 till 96 026 913 och aktiekapitalet
kommer att öka med 131 471,50 kronor från 4 669 874,15 kronor till 4
801 345,65 kronor, motsvarande en utspädning av rösterna och
kapitalet om cirka 2,7 procent.*

Huvudsakliga emissionsvillkor

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 131 471,50 kronor genom
nyemission av högst 2 629 430 aktier.

2. Teckning av aktier ska ske från och med den 11 november 2019 till
och med den 18 november 2019.

3. Teckningskursen ska vara 7,30 kronor per aktie.

4. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant senast den 25
november 2019.

5. Tilldelning av aktier ska ske till tecknarna pro rata i förhållande
till det antal teckningsoptioner som dessa skulle ha varit innehavare
av i program 2016/19 serie I och program 2016/19 serie II, om
teckningsoptionerna hade registrerats hos Bolagsverket.

6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången
på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det
att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken.

7. För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande
minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.

*Beräknat utifrån det antal aktier och aktiekapital som kommer finns i
Bolaget efter registreringen av den apportemission som beslutades av
styrelsen den 14 oktober 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, CEO
Telefon: +46 733 40 30 45
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Ann Zetterberg, CFO
Telefon: +46 708 37 21 23
E-post: ann.zetterberg@brighter.se

Om Brighter AB (publ).
Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare
vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en
datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra
lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och
behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras
vårdgivare - vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen
på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning.
Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till
vinnare i Swecare Rising Stars Award. https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 -
684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 23 oktober 2019 kl. 15:45 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/brighter-ab--publ-/r/styrelsen-for-brighter-k...
https://mb.cision.com/Main/13292/2939532/1128396.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.