Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-29

Bringwell AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BRINGWELL AB (PUBL) fredagen den 28 april 2017

Aktieägarna i Bringwell AB (publ), 556484-3232, ("Bolaget") kallas
härmed till årsstämma fredagen den 28 april 2017 kl. 10.00 på Hilton
Stockholm Slussen Hotel, Guldgränd 8, Stockholm.

Anmälan till årsstämman och rätt att deltaga
Aktieägare som vill delta på årsstämman ska:
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
lördagen den 22 april 2017 (notera att då avstämningsdagen är en
lördag måste aktieägarna vara införda i aktieboken fredagen den 21
april 2017);

- dels anmäla sig till Bolaget senast måndagen den 24 april 2017, per
e-post till info@bringwell.com, per telefon 072-705 85 00 eller under
adress Bringwell AB, Box 17242, 104 62 Stockholm. Vid anmälan ska
uppges namn och person- eller organisationsnummer och antal biträden
(högst två) samt gärna adress och telefonnummer.

Ombud och fullmakt
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska tillse att ombudet
till stämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt
utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person ska
förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling)
utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga
firmatecknare för aktieägaren. Sådana behörighetshandlingar bör
emellertid även biläggas anmälan om deltagande. Fullmakten får inte
vara utfärdad tidigare än fem år innan stämman. Fullmaktsformulär
finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.bringwell.com samt sänds
utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress
eller e-post. För att beställa fullmaktsformulär gäller samma adress
och e-post som ovan.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna
i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta sin förvaltare i god tid före fredagen den 21 april 2017,
då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten
för utfärdandet av denna kallelse till 258 225 180.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av årsstämman och val av ordförande vid årsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Verkställande direktörens anförande
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning,
samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande
direktör

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande, samt, i
förekommande fall, styrelsesuppleanter, och val av revisor, samt, i
förekommande fall, revisorssuppleanter

14. Förslag till beslut om fastställande av principer för utseende av
valberedning

15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

16. Stämmans avslutande
Val av ordförande vid årsstämman (punkt 1)
Valberedningen föreslår att årsstämman utser styrelsens ordförande
Catherine Sahlgren till ordförande vid årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning
ska lämnas för räkenskapsåret 2016 och att resultatet ska balanseras
i ny räkning.

Förslag till beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;
fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna; respektive val
av styrelseledamöter och styrelseordförande, samt, i förekommande
fall, styrelsesuppleanter och val av revisor, samt, i förekommande
fall, revisorssuppleanter (punkterna 11-13)

Valberedningen i Bolaget, som består av Catherine Sahlgren (ledamot i
egenskap av styrelsens ordförande), valberedningens ordförande
Patrice Jabet, (representant för Molly Holding AS, tidigare Penny
Holding AS), Bengt Julander, (representant för Linc AB) samt Hubert
Johansson (genom direkt innehav samt som representant för MaxVector
OÜ och Sunvector OÜ), vilka tillsammans representerar drygt 53
procent av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår följande.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter:
Valberedningen avser att återkomma med förslag i denna del så snart
som möjligt och senast i samband med stämman.

Fastställande av antal revisorer och revisorssuppleanter:
Det föreslås att antalet revisorer ska uppgå till en, utan
revisorssuppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen:
Valberedningen avser att återkomma med förslag i denna del så snart
som möjligt och senast i samband med stämman.

Fastställande av arvoden åt revisorerna:
Att arvode till revisorn utgår med skäligt belopp enligt räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt, i förekommande
fall, styrelsesuppleanter:

Valberedningen avser att återkomma med förslag i denna del så snart
som möjligt och senast i samband med stämman.

Val av revisor, samt i förekommande fall, revisorssuppleant:
Det föreslås att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som har för
avsikt att utse Magnus Brändström som huvudansvarig revisor, omväljs
som Bolagets revisor.

Förslag till beslut om fastställande av principer för utseende av
valberedning (punkt 14)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om fastställande av
principer för utseende av valberedning enligt följande. Årsstämman
uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre största
aktieägarna enligt Euroclear Sweden ABs ("Euroclear") utskrift av
aktieboken per den 30 november 2017, som vardera utser en
representant att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för
tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från
nästa årsstämma. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från
att utse representant i valberedningen, ska nästa aktieägare (i
storleksordning) beredas tillfälle att utse sådan representant. Om
väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att
valberedningen utsetts, ska valberedningens sammansättning ändras i
enlighet med principerna ovan. Valberedningen utser ordförande inom
gruppen, dock att styrelseordföranden inte kan väljas till ordförande
för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska
offentliggöras senast tre månader före årsstämman 2018, varvid namnet
på den aktieägare som utsett respektive ledamot i valberedningen ska
anges. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört
och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna
ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan,
men med utgångspunkt i Euroclears utskrift av aktieboken snarast
möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i
valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget
arvode, utöver ersättning för skäliga kostnader, ska utgå till
ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska Bolaget
kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för
externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att
valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens
förslag till riktlinjer för ersättning till Bolagets verkställande
direktör och övriga ledande befattningshavare enligt följande.
Styrelsens förslag överensstämmer i huvudsak med tidigare tillämpade
principer för ersättning. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås
efter årsstämman 2017, eller där ändring sker i ersättning därefter.
Styrelsen har inte utsett någon ersättningskommitté utan istället
hanterar styrelsen i sin helhet frågor om ersättning och andra
anställningsvillkor. Bolaget ska erbjuda marknadsmässiga villkor som
gör att Bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal.
Ersättningen till bolagsledningen ska bestå av fast lön, rörlig
ersättning (gäller emellertid inte samtliga ledande
befattningshavare), pension och andra sedvanliga förmåner.
Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i
förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som
gemensamma mål för Bolaget. Utvärdering av den individuella
prestationen sker kontinuerligt. Den fasta lönen omprövas som
huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa
prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören och
övriga ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Den rörliga
ersättningen ska beakta individens ansvarsnivå och grad av
inflytande. Storleken på den rörliga ersättningen är relaterad till
uppfyllelsegraden av finansiella mål som uppställts av styrelsen för
koncernen. Den rörliga ersättningen utgör ca 25 procent av budgeterad
lön. Samtliga rörliga ersättningsplaner har definierade maximala
tilldelnings- och utfallsgränser. Det utgår ingen rörlig ersättning
hänförlig till 2016. Verkställande direktören och övriga ledande
befattningshavare ska ha premiebaserade pensionsavtal. Fast lön under
uppsägningstid och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett
belopp motsvarande den fasta lönen i högst två år. Andra inkomster
som den verkställande direktören eller övriga ledande
befattningshavare uppbär under den period avgångsvederlag utbetalas
ska avräknas från avgångsvederlaget. Styrelsen föreslår att styrelsen
ska ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer
om det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen
av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets
förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga
förslag till beslut enligt ovan kommer att finnas tillgängliga på
Bolagets kontor, Rosenlundsgatan 13, Stockholm, samt på Bolagets
webbplats, www.bringwell.com, senast fredagen den 7 april 2017.
Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägar...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.