Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-21

Bringwell AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BRINGWELL AB (PUBL) torsdagen den 24 april 2014

Aktieägarna i Bringwell AB (publ), 556484-3232, ("Bolaget") kallas
härmed till årsstämma torsdagen den 24 april 2014 kl. 15.00 i IVAs
Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Anmälan till årsstämman och rätt att deltaga

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen den 16 april 2014;

- dels anmäla sig till Bolaget senast onsdagen den 16 april 2014 kl.
16.00, per e-post till info@bringwell.com, per telefax 08-792 38 00
eller under adress Bringwell AB, Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm.
Vid anmälan ska uppges namn och person- eller organisationsnummer och
antal biträden (högst två) samt gärna adress och telefonnummer.

Ombud och fullmakt
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska tillse att ombudet
till stämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt
utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person ska
förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling)
utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga
firmatecknare för aktieägaren. Sådana behörighetshandlingar bör
emellertid även biläggas anmälan om deltagande. Fullmakten får inte
vara utfärdad tidigare än fem år innan stämman. Fullmaktsformulär
finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.bringwell.com samt sänds
utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress
eller e-post. För att beställa fullmaktsformulär gäller samma adress
och e-post som ovan.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna
i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta sin förvaltare i god tid före onsdagen den 16 april 2014,
då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten
för utfärdandet av denna kallelse till 258 225 180.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av årsstämman och val av ordförande vid årsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Verkställande direktörens anförande
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande
direktör

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande, samt, i
förekommande fall, styrelsesuppleanter, och val av revisor, samt, i
förekommande fall, revisorssuppleanter

14. Förslag till beslut om fastställande av principer för utseende av
valberedning

15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
fatta beslut om emissioner av aktier

16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

17. Stämmans avslutande
Val av ordförande vid årsstämman (punkt 1)
Valberedningen föreslår att årsstämman utser advokat Johan Hessius,
Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning
ska lämnas för räkenskapsåret 2013 och att resultatet ska balanseras
i ny räkning.

Förslag till beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;
fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna; respektive val
av styrelseledamöter och styrelseordförande, samt, i förekommande
fall, styrelsesuppleanter och val av revisor, samt, i förekommande
fall, revisorssuppleanter (punkterna 11-13)

Valberedningen, som består av Per Christian Voss (ledamot i egenskap
av styrelsens ordförande), Patrice Jabet (representant för Validus
AS), Jon Jonsson (representant för SSE Opportunities Ltd) och Hubert
Johansson (representant för MaxVector OÜ), representerandes drygt 40
procent av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår följande:

Att antalet ordinarie styrelseledamöter ska uppgå till fem, utan
suppleanter, för tiden intill nästa årsstämma.

Att årsstämman beslutar att arvoden ska utgå med 120.000 kronor till
styrelseordföranden och med 90.000 kronor till envar av de övriga av
stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i Bolaget
(totalt 480.000 kronor). I arvodet ingår ersättning för eventuellt
utskottsarbete.

Att arvode till revisorn utgår med skäligt belopp enligt räkning.

Att det sker omval av styrelseledamöterna Per Christian Voss,
Catherine Röhstö Sahlgren och Lars Holmström och att till nya
ledamöter i styrelsen utses Dag J. Opedal och Hubert Johansson. Till
ordförande för styrelsen föreslås Catherine Röhstö Sahlgren.

Antalet revisorer föreslås uppgå till en för tiden intill nästa
årsstämma, utan revisorssuppleanter. Det föreslås omval av Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB som revisor med Magnus Brändström som
huvudansvarig revisor.

Förslag till beslut om fastställande av principer för utseende av
valberedning (punkt 14)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om fastställande av
principer för utseende av valberedning enligt följande. Årsstämman
uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre största
aktieägarna enligt Euroclears utskrift av aktieboken per den 28
november 2014, som vardera utser en representant att jämte styrelsens
ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny
valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon av
de tre största aktieägarna avstår från att utse representant i
valberedningen, ska nästa aktieägare (i storleksordning) beredas
tillfälle att utse sådan representant. Om väsentlig förändring sker i
ägarstrukturen efter det att valberedningen utsetts, ska
valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna
ovan. Valberedningen utser ordförande inom gruppen, dock att
styrelseordföranden inte kan väljas till ordförande för
valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras
senast tre månader före årsstämman 2015, varvid namnet på den
aktieägare som utsett respektive ledamot i valberedningen ska anges.
Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om
valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna
ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan,
men med utgångspunkt i Euroclears utskrift av aktieboken snarast
möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i
valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget
arvode, utöver ersättning för skäliga kostnader, ska utgå till
ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska Bolaget
kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för
externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att
valberedningens ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta
beslut om emissioner av aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för
styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera
tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av
Bolagets aktiekapital med totalt högst 10 000 000 kronor genom
nyemission av totalt högst 50 000 000 aktier, innebärande en
utspädning om högst ca 16,22 av procent av det registrerade
aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman. De nya aktierna ska
emitteras till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för
marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning för
aktierna ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med
apportegendom eller genom kvittning eller eljest med villkor.
Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt
att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av
registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens
förslag till riktlinjer för ersättning till Bolagets verkställande
direktör och övriga ledande befattningshavare enligt följande.
Styrelsens förslag överensstämmer i huvudsak med tidigare tillämpade
principer för ersättning. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås
efter årsstämman 2014, eller där ändring sker i ersättning därefter.
Styrelsen har inte utsett någon ersättningskommitté utan istället
hanterar styrelsen i sin helhet frågor om ersättning och andra
anställningsvillkor. Bolaget ska erbjuda marknadsmässiga villkor som
gör att Bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal.
Ersättningen till bolagsledningen ska bestå av fast lön, rörlig
ersättning (gäller emellertid ej samtliga ledande befattningshavare),
pension och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen baseras på
individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg
uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för Bolaget.
Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt. Den
fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta
individens kvalitativa prestation. Den fasta lönen för den
verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska
vara marknadsmässig. Den rörliga ersättningen ska beakta individens
ansvarsnivå och grad av inflytande. Storleken på den rörliga
ersättningen är relaterad till uppfyllelsegraden av finansiella mål
som uppställts av styrelsen för koncernen. Den rörliga ersättningen
utgör ca 25 procent av budgeterad lön. Samtliga rörliga
ersättningsplaner har definierade maximala tilldelnings- och
utfallsgränser. Rörlig ersättning hänförlig till 2013 har reserverats
för i årsredovisningen och kommer att utbetalas i nära anslutning
till årsstämman 2014. Verkställande direktören och övriga ledande
befattningshavare ska ha premiebaserade pensionsavtal. Fast lön under
uppsägningstid och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett
belopp motsvarande den...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.