Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-18

Bringwell AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRINGWELL AB (PUBL) måndagen den 7 augusti 2017

Aktieägarna i Bringwell AB (publ), 556484-3232 ("Bolaget"), kallas
härmed till extra bolagsstämma måndagen den 7 augusti 2017 klockan
13.00 i Bolagets lokaler, Rosenlundsgatan 13 i Stockholm.

Anmälan till extra bolagsstämman och rätt att deltaga
Aktieägare som vill delta i den extra bolagsstämman ska:
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 1 augusti 2017;
- dels anmäla sig till Bolaget senast tisdagen den 1 augusti 2017, per e-post till info@bringwell.com, per telefon 072-705 85 00 eller under adress Bringwell AB, Box 17242, 104 62 Stockholm. Vid anmälan ska uppges namn och person- eller organisationsnummer och antal biträden (högst två) samt gärna adress och telefonnummer.

Ombud och fullmakt
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska tillse att ombudet
till stämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt
utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person ska
förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling)
utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga
firmatecknare för aktieägaren. Sådana behörighetshandlingar bör
emellertid även biläggas anmälan om deltagande. Fullmakten får inte
vara utfärdad tidigare än fem år innan stämman. Fullmaktsformulär
finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.bringwell.com samt sänds
utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress
eller e-post. För att beställa fullmaktsformulär gäller samma adress
och e-post som ovan.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna
i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare
som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare i god
tid före tisdagen den 1 augusti 2017, då sådan omregistrering ska
vara verkställd.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten
för utfärdandet av denna kallelse till 258 225 180.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av bolagsstämman och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
7. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
8. Val av ny styrelse och revisor
9. Upphävande av årsstämmans beslut om principer för utseende av
valberedning

10. Upphävande av årsstämmans beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

11. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Stämman har sammankallats på begäran av Bolagets största aktieägare,
Midsona AB (publ) ("Midsona"), som innehar 243 625 709 aktier,
motsvarande cirka 94,3 procent av totalt antal aktier och röster i
Bolaget. Midsona har lämnat följande förslag till beslut:

Förslag till beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelsen och
revisorn, samt val av ny styrelse och revisor (punkterna 6-8)

Midsona föreslår att stämman beslutar att styrelsen ska bestå av tre
styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Midsona föreslår vidare
att inget arvode ska utgå till styrelsen för styrelseuppdragen samt
att Peter Åsberg, Lennart Svensson och Ove Trygg väljs till nya
styrelseledamöter. Midsona föreslår vidare att Deloitte AB, som har
för avsikt att utse Per-Arne Petterson som huvudansvarig revisor,
väljs till Bolagets revisor. Arvodet till revisorn föreslås utgå
enligt godkänd räkning.

Förslag till beslut om upphävande av årsstämmans beslut om principer
för utseende av valberedning samt beslut om riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare (punkterna 9-10)

Vid årsstämman den 28 april 2017 beslutades om principer för utseende
av valberedning samt riktlinjer för ersättning till verkställande
direktör och övriga ledande befattningshavare. Mot bakgrund av att
Midsona nu äger mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Bolaget
och Bolaget nu är en del av Midsona-koncernen anser Midsona att det
inte längre är ändamålsenligt att det finns en valberedning eller att
Bolaget har riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Midsona föreslår därför att stämman beslutar att upphäva de av
årsstämman 2017 fattade besluten avseende principer för utseende av
valberedning och riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

Upplysningar på den extra bolagsstämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen.

Handlingar
Midsonas förslag till beslut enligt ovan kommer att finnas
tillgängliga på Bolagets kontor, Rosenlundsgatan 13 i Stockholm, samt
på Bolagets webbplats, www.bringwell.com, senast måndagen den 24 juli
2017. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som
begär det och därvid uppger sin adress. Fullmaktsformulär kommer att
finnas tillgängligt på Bolagets webbplats senast den 24 juli 2017.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till den extra bolagsstämman
Stockholm i juli 2017
Bringwell AB (publ)
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bringwell-ab/r/kallelse-till-extra-bolagsstamm...
http://mb.cision.com/Main/1987/2313309/701925.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.