Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-24

Bringwell AB: På årsstämman i Bringwell AB (publ) den 24 april 2014 beslutades följande

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om
ansvarsfrihet

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget
samt koncernresultat- och balansräkningen för 2013. Styrelsen och
verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2013.

Disposition av vinstmedel

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget inte
skulle lämna någon utdelning, utan att vinstmedlen skulle balanseras
i ny räkning.

Val av styrelseledamöter

Styrelseledamöterna Catherine Röhstö Sahlgren, Per Christian Voss och
Lars Holmström omvaldes. Stämman beslutade vidare att välja Dag J.
Opedal och Hubert Johanson till nya styrelseledamöter. Catherine
Röhstö Sahlgren valdes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode

Stämman fastställde att styrelsearvode skall utgå med 120 000 kronor
till styrelseordföranden och med 90 000 kronor till envar av de
övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i
bolaget.

Val av revisor

Stämman beslutade att välja revisionsbolaget Pricewaterhouse Coopers
AB till revisor. Huvudansvarig revisor är Magnus Brändström.

Principer för utseende av valberedning

Stämman beslutade att fastställa förslaget till principer för utseende
av valberedning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, inom ramen för
gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande
årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital med totalt
högst 10 000 000 kronor genom nyemission av totalt högst 50 000 000
aktier, innebärande en utspädning om högst ca 16,22 av procent av det
registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman. De nya
aktierna ska emitteras till en marknadsmässig teckningskurs, med
förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och
betalning för aktierna ska, förutom genom kontant betalning, kunna
ske med apportegendom eller genom kvittning eller eljest med villkor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för
ersättning till bolagets verkställande direktör och övriga ledande
befattningshavare.

Upplysningar lämnas av:
Lars Lund-Roland, VD/Koncernchef Bringwell AB: +46 72 554 44 00

Bringwell AB (publ) Bringwell AB (publ) är den ledande försäljnings-
och marknadsorganisationen för egenvårdsprodukter på den nordiska
marknaden. Bringwell arbetar med såväl egna som inlicensierade
produkter och varumärken. Vår strategi är att leda utvecklingen på
egenvårdsmarknaden genom bl.a. innovativa produkter. Bolagets aktie
är listad på NASDAQ OMX First North och Mangold Fondkommission AB,
tfn. 08-503 015 50, är dess Certified Adviser.

Läs mer på www.bringwell.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bringwell-ab/r/pa-arsstamman-i-bringwell-ab--p...
http://mb.cision.com/Main/1987/9574080/236858.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.