Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-13

Briox AB: KOMMUNIKÈ FRÅN ÅRSSTÄMMA I BRIOX AB (PUBL)

Vid årsstämma i Briox AB (publ) den 12 maj 2016 fattades huvudsakligen
följande beslut:

* Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret
2015. Beslutades att årets negativa resultat, uppgående till -21 583 706
kronor, skulle avräknas mot balanserat resultat och att det inte skulle ske
någon utdelning för räkenskapsåret 2015.
* Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 i enlighet med revisorns
tillstyrkande.
* Stämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska
utgå med totalt 600 000 kronor varav 300 000 kronor till styrelsens
ordförande och 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna som
inte är anställda i bolaget. Beslutades att arvode till bolagets revisor
ska utgå enligt godkänd räkning.
* Beslutades att omvälja Lars Karlsson, Peter Lainevool, Johan Rutgersson och
Joakim Lorentzon samt nyvälja Martin Jönsson och Anders Maiqvist till
styrelseledamöter. Lars Karlsson omvaldes till styrelsens ordförande.
Stämman beslutade att omvälja revisionsbolaget PwC som revisor, med
auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.
* Det beslutades om sammanläggning av bolagets aktier varvid 100 aktier läggs
samman till 1 aktie. Efter genomförd sammanläggning kommer det totala
antalet aktier i bolaget uppgå till 9 848 935. Genom sammanläggningen
kommer kvotvärdet ändras från 0,011 SEK till 1,1 SEK per aktie. Styrelsen
föreslås bemyndigas att bestämma avstämningsdagen för sammanläggningen.
* Det beslutades att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bolagets aktiekapital får med
stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en
utspädning om 15 procent av aktiekapitalet.
* Det beslutades att emittera 590 936 teckningsoptioner till bolagets
verkställande direktör. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning
av en (1) aktie i bolaget. Teckning av aktier ska kunna ske från och med
den 1 maj 2019 till och med den 31 maj 2019. Teckningskursen ska uppgå till
130 procent av det volymvägda medeltalet av de under perioden från och med
den 26 april 2016 till och med den 12 maj 2016 noterade betalkurserna,
enligt kurslista på Nordic Growth Market, den marknad där bolagets aktie är
noterad, för aktie i Bolaget (dock ej lägre än aktiens kvotvärde).

Övrigt

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge
enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag
(2007:528) om värdepappersmarknaden.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)

Tel: +46 708 15 72 00

Email: johan.rutgersson@briox.se

Briox AB i korthet
Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små-och
medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i samtliga länder
utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning,
administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och
nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.