Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-10

Bublar Group AB: BUBLAR GROUP AB (PUBL) PRESENTERAR KVARTALSRAPPORT, 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2017

Stockholm 2017-11-10

KVARTALSRAPPORT, 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2017
BUBLAR GROUP AB (PUBL), ORG.NR. 559019-7462

· Bublar Group AB (publ), ("Bublar") befinner sig i utvecklingsfas
av sina produkter varför nettoomsättningen blev 0 TSEK (0) under
kvartalet och 0 TSEK (0) under januari-september. Siffrorna inom
parentes anger värden för motsvarande period föregående år.

· Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) blev -467 TSEK (-1
965) under kvartalet och - 6 607 TSEK (-3 580) under
januari-september.

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -509 TSEK (-1 980) under
kvartalet och -6 718 TSEK (-3 607) under januari-september.

· Likvida medel i koncernen uppgick per balansdagen till 2 999 TSEK
(1 525 TSEK). Bolaget har under kvartalet genomfört en nyemission
motsvarande 23,5 MSEK. Då nyemissionen övertecknades utnyttjades även
möjligheten att utöka erbjudandet genom en riktad emission om
ytterligare 5,0 MSEK vilket sammantaget tillför bolaget 28,5 MSEK
före emissionskostnader. Likviden tillfördes koncernen efter
rapportperioden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

· Bublars aktie noterades på NGM Nordic MTF måndagen den 6 november
2017. Aktien handlas under kortnamnet BUBL MTF och
teckningsoptionerna under kortnamnet BUBL TO1.

KOMMENTAR FRÅN VD

Under det tredje kvartalet 2017 har Bublar fokuserat på fortsatt
utveckling av mjukvaruplattformen. För att testa plattformen i skarp
drift kommer vi inom kort lansera en platsbaserad social app via
marknadsplatserna Apple AppStore (iOS) och Google Play (Android). I
appen låter vi användarna skapa, publicera och interagera med
varandras innehåll i realtid över världen, visualiserat via appens
kartläge och i dess kameraläge i form av förstärkt verklighet, s k
augmented reality (AR). I en digital butik inuti appen kan användarna
sedan köpa olika former av innehåll.

Genom lanseringen av denna första applikation kan vi i verklig miljö
se hur serverstruktur och backend hanterar användarnas innehåll och
interaktivitet i realtid. Därtill kan vi studera hur vår kartserver
responderar vid ökad belastning och analysera användarbeteendet i
appen. Testerna ger oss värdefull information för att vidareutveckla
vår plattform för s k real-world games (GPS-baserade spel i
kombination med AR) med social interaktion mellan användarna som en
del i spel- och användarupplevelsen.

Bublars strategi bygger både på lansering av egenutvecklade mobilspel
och på utveckling i partnerskap med globala företag och välkända
varumärken. Vi har tagit initiala kontakter med flera
världsomspännande företag kring potentiella samarbeten där vår
teknik, mjukvaruplattform och know-how inom platsbaserade
AR-mobilupplevelser möjliggör för oss att skapa mobilspel i teknisk
framkant och med internationell potential.

Fullständig kvartalsrapport

För Kvartalsrapport i sin helhet hänvisas till:

https://bublar.com/investors

Rådgivare

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare och Bergh & Co Advokatbyrå
AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med listningen på NGM
Nordic MTF. G&W Fondkommission är Bolagets mentor.

För mer information vänligen kontakta:

Magnus Granqvist, Verkställande Direktör

E-post: magnus.granqvist@bublar.com

Tel: +46 (0)8-559 251 20

Bublar i korthet

Bolaget skapar framtidens mobilupplevelser genom att tillhandahålla
spel och appar som kombinerar den senaste tekniken inom de
snabbväxande segmenten Augmented Reality (AR) och platsbaserade
tjänster. Bublar har en egenutvecklad mjukvaruplattform som möjliggör
att skapa mobilspel och tjänster där stora volymer av användare i
realtid visuellt kan interagera och kommunicera med varandra.
Plattformens funktioner öppnar upp nya möjligheter för både nya
spelidéer men även för befintliga spel som kan få en ny, virtuell
spelplan. Bolaget går nu in i en kommersiell fas och står inför
lanseringen av sin första produkt, en platsbaserad social appbaserad
upplevelse där användarna skapar, interagerar och upptäcker eget och
andras innehåll.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller något annat
land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter att någon annan
åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, eller där
detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna
anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från
1933, i dess senaste lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga
lagar i andra jurisdiktioner.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper Bublar Group AB (publ). Inga
units, aktier, eller teckningsoptioner kommer att registreras enligt
Securities Act och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon
delstat i USA eller tillämplig lag i annat land.

Denna information är sådan information som Bublar Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 10 november 2017 kl. 08:30 CET.

Bublar Group AB (publ), Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm

Telefon: 08-559 251 20

Hemsida: www.bublar.com, E-post: hello@bublar.com

KONTAKT

För eventuella frågor kring kvartalsrapporten vänligen kontakta

Magnus Granqvist, VD

alternativt

Anders Lindell, tf CFO

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bublar-group-ab/r/bublar-group-ab--publ--prese...
http://mb.cision.com/Main/16283/2387294/749155.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.