Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-02

Bublar Group AB (publ): Kallelse till årstämma i Bublar Group AB (publ) den 2 april 2020

Aktieägarna i Bublar Group AB (publ), org. nr 559019-7462 ("Bolaget")
kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") torsdagen den 2 april
2020 klockan 18.00, i GT30 Grev Ture (lokal: Bond), på Grev Turegatan
30 i Stockholm. Registreringen börjar klockan 17.15.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i Årsstämman ska

· dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear
Sweden AB per fredagen den 27 mars 2020,

· dels anmäla sin avsikt att delta i Årsstämman till Bolaget senast
fredagen den 27 mars 2020 per post; Bublar Group AB (publ),
Kungstensgatan 18, 113 57 Stockholm, per telefon; 08-559 251 20 eller
via e-post; investorrelations@bublar.com.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid,
person- eller organisationsnummer samt antal aktier som företräds.
Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att ta med högst två
biträden. Antalet biträden ska föranmälas på samma sätt som
aktieägaren. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att
databehandlas och användas endast för Årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna
i eget namn för att få delta i Årsstämman. För att denna registrering
ska vara införd i aktieboken fredagen den 27 mars 2020 måste
aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför
sådan registrering.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas
av juridisk person bör kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten
gäller högst ett år från utfärdandet, om det inte i fullmakten
särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem
år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt
registreringsbevis bör före Årsstämman insändas per brev till Bolaget
under ovanstående adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på
Bolagets webbplats, www.bublar.com, samt skickas utan kostnad till de
aktieägare som begär det hos Bolaget och därvid uppger sin
postadress.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget är vid denna kallelses utfärdande
54 913 141, vilka samtliga har en (1) röst vardera. Det totala
antalet röster i bolaget är således också 54 913 141.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid Årsstämman (se nedan)
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

9. Beslut
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen för 2019

c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

10. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer
11. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse och revisorer
13. Ändring av bolagsordningen
14. Bemyndigande att besluta om emissioner
15. Beslut om valberedning inför årsstämman 2021
16. Avslutande av årsstämman

Valberedning:

Den nuvarande valberedningen består av Staffan Ringvall, som
företrädare för Handelsbanken Fonder, Magnus Granqvist, som
företrädare för MAGRAQ Invest AB, Patrik Hansson som företrädare för
Varde Holding AB, Kenneth Häggmark som företrädare för Kvantskum AB
samt Staffan Eklöw som är styrelseordförande i Bolaget.

Punkt 2, val av ordförande vid Årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Jonas Bergh vid Berghco
Advokatbyrå AB väljs till ordförande vid Årsstämman.

Punkt 9 b), beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2019

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar att balansera i ny räkning:
- 39 224 421,58 SEK

Punkterna 10-12, beslut om antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter som ska väljas av Årsstämman och om arvode till
styrelse och revisor samt val av styrelseledamöter,
styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter för
tiden till slutet av nästa Årsstämma ska vara fem (5) och inga
suppleanter.

Valberedningen föreslår en ökning av styrelsearvoden för kommande
verksamhetsår med cirka 6,7 procent jämfört med styrelsearvoden för
2019, d.v.s. 160 000 kronor att utgå till styrelsens ordförande och
80 000 kronor att utgå till övriga externa styrelseledamöter.
Styrelseledamöter som är anställda i bolaget erhåller således inga
styrelsearvoden. Valberedningen föreslår att bolagets revisor
arvoderas enligt löpande räkning.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Staffan Eklöw,
Per Anders Wärn, Magnus Granqvist och Kenneth Häggmark samt nyval av
Malin Carlström. Valberedningen föreslår att Staffan Eklöw väljs till
ordförande i styrelsen.

Malin Carlström har en MBA från The University of Kent och
civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola. Malin har
gedigen erfarenhet från relevant styrelsearbete som kan komma Bolaget
till stor nytta. Det är valberedningens uppfattning att Malin
Carlström, med beaktande av de krav som uppställs i Svensk Kod för
Bolagsstyrning, är oberoende i förhållande till Bolaget och
bolagsledningen samt till större ägare i Bolaget. Malin har inget
aktieinnehav i Bolaget.

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Grant
Thornton väljs till revisor med Carl Niring som huvudansvarig
revisor.

Punkt 13, styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier
i bolagsordningen ska ändras varigenom § 4 och § 5 i bolagsordningen
ska få följande nya lydelse:

§ 4. Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000
kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 37 500 000 stycken och högst 150 000 000
stycken.

Punkt 14, styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen
att besluta om nyemissioner

Styrelsen föreslår att Årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om
nyemission av aktier, samt om emission av konvertibler och
teckningsoptioner.

Bemyndigandet ska omfatta nyemissioner av aktier, och/eller emission
av konvertibler, och/eller teckningsoptioner, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, under tiden intill nästa årsstämma. Betalning ska
kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas
med villkor.

Punkt 15, beslut om valberedning inför årsstämman 2021

Valberedningen föreslår att valberedningsinstruktionen lämnas
oförändrad enligt nedanstående.

Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande
kontaktar de fyra röstmässigt största aktieägarna baserat på
aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2020
som vardera ges möjlighet att utse en person att, jämte styrelsens
ordförande, vara ledamot i Bolagets valberedning för tiden intill
dess att ny valberedning utsetts. Om styrelsens ordförande, direkt
eller genom bolag, skulle vara en av de fyra nyss nämnda största
aktieägarna, så ska valberedningen endast bestå av fyra ledamöter
(styrelsens ordförande samt de tre ledamöter som utsetts av de övriga
tre större aktieägarna). Om någon av dessa aktieägare väljer att
avstå från sin rätt att utse en ledamot övergår rätten till den
aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största
aktieinnehavet. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är
slutfört ska, om valberedningen bedömer att detta är nödvändigt,
ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten
eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de fyra röstmässigt
största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp.
Valberedningen utser inom sig ordförande. Sammansättningen av
valberedningen ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart den
utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en
förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts
samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter
i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största
fyra aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i
enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är nödvändigt.
Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma lägga fram
förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman,
arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för
revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens
sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning,
ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer. Bolaget ska svara
för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att
valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Fullständiga förslag

Valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 2,
10-12 och 15 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt
punkterna 9 b) och 14 framgår ovan.

Valberedningens motiverande yttrande, styrelsens fullständiga förslag
enligt punkten 13 ovan samt redovisningshandlingar och
revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2019, kommer att hållas
tillgängliga hos Bolaget senast från och med den 12 mars 2020 och
sändas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin
postadress.

Samtliga handlingar angivna i stycket ovan, samt fullmaktsformulär,
kommer även senast från och med den 12 mars 2020 att finnas
tillgängliga i elektroniskt format på Bolagets hemsida
www.bublar.com.

Upplysningar vid årsstämman

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap.
32 § aktiebolagslagen. Styrelsen och den verkställande direktören
ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan
ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid Årsstämman lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på
bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.