Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-25

Bufab Group: Delårsrapport januari - september 2018

Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat.

Förvärv av Rudhäll Industri AB i Sverige och Kina under oktober.
Tredje kvartalet 2018

* Nettoomsättningen ökade med 22 procent till 895 (735) MSEK, varav 9 procent
organiskt
* Orderingången ökade med 19 procent och var i nivå med nettoomsättningen
* Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 81 (70) MSEK och rörelsemarginalen
minskade till 9,1 procent (9,5)
* Resultatet per aktie ökade till 1,37 (1,16) SEK
* Efter kvartalets slut förvärvades Rudhäll Industri AB med en årlig
omsättning omkring 210 MSEK. Det tredje kvartalet belastades med
förvärvskostnader om 5 MSEK

Januari - september 2018

* Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 2 820 (2 373) MSEK, varav 10
procent organiskt
* Orderingången var i nivå med nettoomsättningen
* Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 285 (240) MSEK och rörelsemarginalen
uppgick till 10,1 procent (10,1)
* Resultatet per aktie ökade till 5,14 (4,24) SEK

Koncernen i sammandrag----------------------------------------------------------------------------------------------
| Kvartal 3 D Jan-sep D 12 mån Helår |
| |
| |
| |
| rullande |
| MSEK 2018 2017 % 2018 2017 % 2017/18 2017 |
| Orderingång 893 749 19 2 816 2 393 18 3 679 3 256 |
| Nettoomsättning 895 735 22 2 820 2 373 19 3 648 3 201 |
| Bruttoresultat 259 209 24 817 679 20 1 055 917 |
| % 28,9 28,4 29,0 28,5 28,9 28,6 |
| Rörelsekostnader -178 -139 28 -532 -439 21 -699 -606 |
| % 19,9 18,9 18,9 18,5 19,2 18,9 |
| Rörelseresultat (EBITA) 81 70 16 285 240 19 356 311 |
| % 9,1 9,5 10,1 10,1 9,8 9,7 |
| |
| Rörelseresultat 79 68 16 279 235 19 348 304 |
| % 8,8 9,3 9,9 9,9 9,7 9,5 |
| Resultat efter skatt 51 44 16 193 161 20 245 213 |
| Resultat per aktie, SEK 1,37 1,16 16 5,14 4,24 20 6,46 5,61 |
----------------------------------------------------------------------------------------------

VD-kommentar
Bufab upplevde under tredje kvartalet samma goda efterfrågan som tidigare
under året. Omsättningen ökade med hela 22%.

Segment International såg i kvartalet en ytterligare förbättrad
resultatutveckling, även i jämförelse med det mycket starka andra kvartalet.
Ökad marknadsandel och lyckade förvärv bidrog till en tillväxt på 28%, varav
10% organisk. Bruttomarginalen stärktes ytterligare trots råmaterialdrivna
kostnadsökningar tack vare prishöjningar och gynnsamma valutaeffekter. Vi
lyckades också realisera tillväxten utan motsvarande ökning av
rörelsekostnaderna. Sammantaget ökade rörelseresultatet med över 60%,
framförallt som ett resultat av en mycket god organisk utveckling.

Segment Sweden hade däremot en sämre resultatutveckling i kvartalet i likhet
med årets andra kvartal. Tillväxten var god, men bruttomarginalen alltför
låg. Trots betydande prisökningar mot kund lyckades vi inte fullt ut
kompensera den svaga svenska kronkursen i kombination med höga
råmaterialpriser. En försvagning av den svenska kronan drabbar därför segment
Sweden men gynnar segment International i perioden.

Segmentets resultat var inte bra nog. Vi fortsätter arbetet med prishöjningar
och har också ökat vårt fokus på inköpsbesparingar. Vidare tyngdes resultatet
av alltför höga rörelsekostnader. Sammantaget sjönk rörelseresultatet jämfört
med 2017, en otillfredsställande utveckling som vi avser att vända.

Glädjande är däremot att vi inom segment Sweden gjorde ett fint
kompletteringsförvärv i början av oktober i form av Rudhäll Industrier AB.
Rudhäll är en välskött bolagsgrupp med en kombination av handelsrörelse och
egen tillverkning och stärker Bufabs erbjudande inom specialprodukter.

Både fakturering och orderingång låg kvar på samma höga nivå som under det
andra kvartalet. Vi har alltså ännu inte sett någon tydlig effekt av den
osäkerhet som råder kring industrikonjunkturen. Vi fortsätter att noga bevaka
konjunktursignalerna men fokuserar framför allt på att fortsätta öka våra
marknadsandelar i båda rörelsesegmenten i samma takt som tidigare.

Vi gör också betydande investeringar i vår organisation och i processer och
system inom ramen för vårt program "Leadership 2020". Dessa satsningar
påverkade våra rörelsekostnader i kvartalet. På sikt är vår strävan att
rörelsekostnaderna inte skall öka som andel av nettoomsättningen. Detta
kräver omfattande effektiviseringar i verksamheten i övrigt.

Periodens resultat ökade med 16 procent trots förvärvskostnader på 5 MSEK.
Utan dessa kostnader hade resultatet ökat med 27 procent. Ser man till Bufab
som helhet är vi nöjda med kvartalet och optimistiska inför fortsättningen av
året.

TELEFONKONFERENSEn telefonkonferens kommer att hållas den 25 oktober 2018 kl 10.00 CET. Jörgen
Rosengren, VD&koncernchef samt Marcus Andersson, CFO kommer att presentera
resultatet. Konferensen kommer att hållas på engelska.
För att delta i konferensen, använd något av följande telefonnummer; +44 (0)
2071 928000, UK 08445718892, Sverige 08 50692180 alt USA 16315107495.
Konferenskod: 3399788

Vänligen ring 5-10 minuter innan konferenssamtalet, eftersom en kort
registrering är nödvändig.

KONTAKTJörgen Rosengren

CEO

+46 370 69 69 00
jorgen.rosengren@bufab.com

Marcus Andersson

CFO

+46 370 69 69 66
marcus.andersson@bufab.com

Denna information är sådan information som Bufab AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande
den 25 oktober 2018 kl 7.30 CET.

Delårsrapport Q3 2018 SVE
http://hugin.info/159429/R/2221920/870092.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Bufab Group via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.