Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-25

Bure Equity: ÅRSSTÄMMA I BURE EQUITY AB 2014

Vid årsstämma i Bure Equity AB (publ) den 24 april 2014 behandlades
bland annat följande ärenden:

Val av styrelse
Till Bures styrelse omvaldes tidigare ledamöterna Eva Gidlöf, Carl
Björkman, Hans Biörck, Mathias Uhlén och Patrik Tigerschiöld. Nyval
av Bengt Engström. Till styrelsens ordförande omvaldes Patrik
Tigerschiöld. Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen ska
vara sex, vilket är detsamma som föregående år.

Val av revisor
Till revisor valdes revisionsbolaget PwC (PricewaterhouseCoopers) för
tiden intill årsstämman 2015. Till huvudansvarig revisor valdes
Michael Bengtsson.

Beslut om utdelning
Årsstämman beslutade om en kontantutdelning på 1 SEK per aktie, varav
50 öre per aktie utgör ordinarie utdelning och 50 öre per aktie avser
extra utdelning. Avstämningsdag fastställdes till den 29 april 2014,
vilket innebär att utbetalning av utdelningen beräknas ske den 5 maj
2014.

Beslut om avyttring av aktier i dotterbolag i Mercuri-koncernen till
personer i den sk Leo-kretsen

Årsstämman beslutade om avyttring av samtliga aktier i Mercuris
dotterbolag i Tjeckien, Slovakien, Kroatien och Slovenien till
respektive landschef samt nyckelpersoner i respektive land.
Köpeskillingen för aktierna i respektive bolag skall minst uppgå till
bokfört värde på aktierna i moderbolaget alternativt justerat eget
kapital i respektive dotterbolag. Bokfört värde på aktierna i
dotterbolagen uppgår till sammantaget 16 MSEK.

Beslut om avyttring av aktier i dotterbolaget Theducation AB till
personer i den sk Leo-kretsen

Årsstämman beslutade om avyttring av aktierna i Theducation AB till
VD:n för Theducation AB, Anne Danielsson, eller till ett bolag helägt
av henne. Anne Danielsson ska erlägga en köpeskilling om 1 SEK samt
en tilläggsköpeskilling som maximalt kan uppgå till 4 MSEK. Därtill
ska Bure dessutom erhålla 33 procent av försäljningspriset vid en
eventuell vidareförsäljning av Theducation AB inom 36 månader.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare

Stämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och
andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. I samband
med denna beslutspunkt upplyste styrelsen om ett avtal med
styrelseordföranden Patrik Tigerschiölds bolag avseende hans arbete
för bolaget utöver styrelsearbetet.

Beslut om minskning av aktiekapital samt fondemission
Årsstämman beslutade att makulera de aktier som återköpts under året.
Detta innebär en minskning av bolagets aktiekapital med 33.335.238,02
SEK, genom indragning av 5 050 475 aktier utan återbetalning för
avsättning till fri fond.

Som en konsekvens av makuleringen beslöt årsstämman bemyndiga
styrelsen att genom fondemission öka bolagets aktiekapital med belopp
motsvarande minskningsbeloppet, 33.335.238,02 SEK genom överföring
från fritt eget kapital. Fondemissionen skall ske utan utgivande av
nya aktier.

Återköp av egna aktier
Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma
förvärva egna aktier. Efter genomförda förvärv får bolaget maximalt
inneha 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Utnyttjande av återköpsbemyndigande
Gårdagens årsstämma beslutade bemyndiga bolagets styrelse att besluta
om förvärv av egna aktier i syfte att kunna anpassa bolagets
kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan för
att därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Vid efterföljande
konstituerande sammanträde beslutade styrelsen att utnyttja detta
bemyndigande.

Förvärv får ske genom handel på NASDAQ OMX Stockholm ("börsen"), eller
i enlighet med ett förvärvserbjudande till bolagets samtliga
aktieägare.

Förvärv skall kunna ske från och med den 24 april 2014 till och med
nästa årsstämma. Inga förvärv kommer dock att göras under 30 dagar
innan offentliggörande av kvartalsrapport, dagen för
offentliggörandet inkluderad. Förvärv på börsen får endast ske till
ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade
kursintervallet. Betalning för aktierna skall erläggas kontant.
Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

Bure Equity AB äger för närvarande 0 egna aktier. Totala antalet
aktier utgivna av Bure Equity AB är för närvarande 76.051.510
stycken. Högsta antalet aktier som kan återköpas är därför 7.605.151
stycken.

Stockholm den 25 april 2014

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta:

Henrik Blomquist, VD Max Jonson, CFO
Tel. 08 - 614 00 20 Tel. 08 - 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande den 25 april 2014 kl 09:30

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bure-equity/r/arsstamma-i-bure-equity-ab-2014,...
http://mb.cision.com/Main/632/9574428/237106.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.