Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-16

Bure Equity: DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2018: SUBSTANSVÄRDET ÖKADE MED 13,8 PROCENT

Delårsperiod januari-juni 2018

· Substansvärdet var 127,1 kr per aktie jämfört med 111,7 kr vid
föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 13,8 procent.
Substansvärdet per aktie har ökat med 15,5 procent inklusive återlagd
utdelning.

· Bures substansvärde var 8 792 Mkr jämfört med 7 743 Mkr vid
årsskiftet.

· Totalavkastningen för Bureaktien var 5,2 procent jämfört med SIX
Return Index som steg med 4,1 procent.

· Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 132 Mkr (312).
Resultatet per aktie uppgick till 16,33 kr (4,49).

Andra kvartalet 2018

· Substansvärdet per aktie var 127,1 kr jämfört med 120,0 kr vid
kvartalets början vilket motsvarar en ökning med 5,9 procent.

· Bure förvärvade ytterligare 4,2 miljoner aktier i Cavotec för 104
Mkr och ökade ägarandelen till 25,4 procent.

· Under kvartalet omvärderades innehavet i Yubico med 212 Mkr i
enlighet med IFRS 9 efter det att Bure Growth förvärvat ytterligare
aktier för 26 Mkr.

· Bure avyttrade 0,3 miljoner aktier i Xvivo Perfusion för 30 Mkr.
Ingångsvärdet på aktierna var 6 Mkr och exitresultatet uppgick till
24 Mkr.

· I enlighet med årsstämmans beslut utbetalades en ordinarie
utdelning om 1,50 kr per aktie och en extra utdelning om 0,50 kr per
aktie, totalt 139 Mkr.

Händelser efter rapportperiodens utgång

· Substansvärdet uppgick till 122,7 kr per aktie den 15 augusti 2018
vilket motsvarar en ökning med 9,9 procent sedan årsskiftet.
Substansvärdet per aktie har ökat med 11,7 procent inklusive återlagd
utdelning.

Vd-ord

Samtliga Bures noterade portföljbolag visade på kursuppgångar under
årets första sex månader. MedCap och Xvivo utmärker sig med
procentuella uppgångar om 97 respektive 31 procent. Även värdet på
Bures innehav i Yubico ökade. Omvärderingen av detta onoterade bolag
är en konsekvens av den transaktion som genomfördes under kvartalet
då bl.a. en amerikansk venture fond ökade sin andel i bolaget. Bure
deltog i denna transaktion och försvarade därmed sin ägarandel.
Sammantaget ökade Bures substansvärde per aktie under perioden med
13,8 procent, att jämföra med SIX Return Index som steg med 4,1
procent. Vid halvårsskiftet uppgick Bures substansvärde till totalt 8
792 Mkr vilket motsvarar 127,1 kr per aktie.

Ett antal transaktioner genomfördes under kvartalet. Bure ökade
ägarandelen i Cavotec till 25,4 procent genom att förvärva aktier för
104 Mkr. I maj börsnoterades satellitkommunikationsbolaget Ovzon.
Bure var s.k. ankarinvesterare i transaktionen och Ovzon blev
därigenom Bures tionde portföljbolag. Ovzon har en världsledande
teknologi och en lönsam affärsmodell på marknaden för mobil
satellitkommunikation. Bure har följt Ovzon under en längre tid och
förhoppningen är att Bure kan bidra till bolagets fortsatta
utveckling genom vår erfarenhet av att utveckla teknikintensiva
bolag.

Under kvartalet tecknade Bure Financial Services avtal om förvärv av
32,5 procent av Alcur Fonder AB - en affär som förväntas genomföras
under det tredje kvartalet. Alcur Fonder är en alternativ
kapitalförvaltare som framgångsrikt förvaltat den absolutavkastande
fonden Alcur i över 11 år. Vi tror att intresset för aktiva
investeringsstrategier kommer att öka framöver.

Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 - 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande den 16 augusti 2018 kl. 8:30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bure-equity/r/delarsrapport-januari-juni-2018-...
http://mb.cision.com/Main/632/2593365/892251.pdf
http://mb.cision.com/Public/632/2593365/b792e1007f1af59d.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.