Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-08

Bure Equity: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

PRESSMEDDELANDE Stockholm, 8 april 2016

Aktieägarna i Bure Equity AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den
9 maj 2016 kl. 16.00 på IVAs Konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev
Turegatan 16, Stockholm. Entrén öppnas kl. 15.00. Kaffe serveras före
stämman.

Anmälan
Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, skall
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per
måndagen den 2 maj 2016,

dels anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress Bure Equity AB,
Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm, via bolagets hemsida www.bure.se
(endast privatpersoner), per tel. 08-614 00 20, per fax 08-614 00 38
eller per e-post: arsstamma@bure (arsstamma@bure.se).se senast
måndagen den 2 maj 2016 kl. 12.00.

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer och person- eller
organisationsnummer samt uppgift om eventuellt biträde (högst 2 st)
anges. Anmälda stämmodeltagare kommer att erhålla ett inträdeskort,
som medtas och uppvisas vid ingången till stämmolokalen.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som
ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör
underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken
har skett senast måndagen den 2 maj 2016.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud, skall utfärda daterad
fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år
om så särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten
högst ett år. Fullmakten i original bör i god tid före stämman
insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder
juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis
eller annan tillämplig handling. Fullmaktsformulär tillhandahålls på
bolagets hemsida www.bure.se och skickas till de aktieägare som så
begär och uppger sin adress.

Ärenden
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

9. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall väljas av
stämman

11. Fastställande av arvode åt styrelsen
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
13. Val av revisor
14. Fastställande av arvode åt revisorerna
15. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning samt
instruktion till valbe-redningen

16. Fastställande av principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsled-ningen

17. Beslut om minskning av aktiekapitalet samt fondemission
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av
bolagets egna aktier

19. Avslutande av stämman
Valberedningens beslutsförslag
Valberedningen inför årsstämman 2016 består av Bengt Belfrage (utsedd
av Nordea Fonder), Patrik Tigerschiöld (utsedd av familjen
Tigerschiöld) och Per Björkman (utsedd av familjen Björkman). Per
Björkman utsågs av valberedningen till valberedningens ordförande.
Nedan följer de huvudsakliga dragen i valberedningens förslag.
Fullständiga förslag samt motiverat yttrande hålls tillgängliga inför
stämman tillsammans med övrig dokumentation.

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Björn Kristiansson väljs till ordförande
för årsstämman.

Punkt 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall väljas av
stämman

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 7 ordinarie
styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 11. Fastställande av arvode åt styrelsen
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen skall uppgå till
sammanlagt 2 450 000 kronor fördelat med 800 000 kronor till
styrelsens ordförande och till övriga av stämman utsedda ordinarie
ledamöter 275 000 kronor per ledamot.

Punkt 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Hans Biörck, Carl
Björkman, Bengt Engström, Charlotta Falvin, Patrik Tigerschiöld och
Mathias Uhlén samt nyval av Sarah McPhee. Patrik Tigerschiöld
föreslås omväljas till styrelsens ordförande. Eva Gidlöf har avböjt
omval.

Sarah McPhee, född 1954, är civilekonom från Handelshögskolan i
Stockholm och har en M.A. från Stanford University. Sarah har en lång
och gedigen erfarenhet från den finansiella sektorn där hon fram till
2015 var verkställande direktör på SPP Group. För närvarande är Sarah
styrelseordförande i Studieförbundet Näringsliv och Samhälle och
ledamot i Axel Johnson Inc. och Klarna m.fl.

Punkt 13. Val av revisor
Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag väljs till
revisor och att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB omväljs för tiden intill slutet av
årsstämman 2017 (med den auktoriserade revisorn Michael Bengtsson som
huvudansvarig revisor tills vidare).

Punkt 14. Fastställande av arvode åt revisorerna
Valberedningen föreslår att arvode till revisorer skall utgå enligt
godkänd räkning.

Punkt 15. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning
samt instruktion till val-beredningen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar fastställa principer
för tillsättande av valberedningen i enlighet med nedan. Förslaget är
oförändrat från föregående år.

Styrelsens ordförande skall - senast vid utgången av tredje kvartalet
varje år - tillse att bolagets röstmässigt tre största aktieägare
eller ägargrupper, erbjuds att vardera utse var sin representant att
ingå i valberedningen. Avstämningen baseras på Euroclear Sweden AB:s
aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i
augusti eller sådant annat underlag som aktieägare eller ägargrupper
vid denna tid redovisar som belägg för

sitt aktieägande. Där en eller flera aktieägare avstår från att utse
ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de
nästföljande aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse ledamot i
valberedningen. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock
inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns
särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om
utseende av ledamot i valberedningen skall styrelsens ordförande
uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag etc.

Styrelsens beslutsförslag
Punkt 9 b) - Vinstdisposition
Styrelsen föreslår en utdelning om 1 krona i ordinarie utdelning per
aktie och 1 krona i extra utdelning per aktie för verksamhetsåret
2015. Som avstämningsdag föreslås den 11 maj 2016. Med denna
avstämningsdag beräknas utbetalning ske den 16 maj 2016.

Punkt 16 - Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens förslag
beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor
för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i
enlighet med följande.

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande
befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pension samt
övriga ersättningar. Alla pensionsförmåner är avgiftsbestämda.
Rörliga ersättningar bereds av ersättningsutskottet och beslutas av
styrelsen.

A. Fast grundlön
Fast grundlön för verkställande direktören och övriga ledande
befattningshavare omprövas årligen. Fördelning mellan grundlön och, i
förekommande fall, rörlig er-sättning skall stå i proportion till
befattningshavares ansvar och befogenheter.

B. Rörlig ersättning (Short-Term Incentive, STI)
Den rörliga ersättningen för verkställande direktören uppgår till
maximalt 100 procent av årslönen. För andra ledande befattningshavare
är den rörliga ersättningen maximerad till 60-100 procent av en
årslön. Den rörliga ersättningen för verkställande direktören och
andra ledande befattningshavare baseras på utfallet av ett antal, i
huvudsak, kvantitativa parametrar, jämfört med fastställdamål. De
kvantitativa parametrarna är hänförliga till bolagets
börskursutveckling, utvecklingen av bolagets substansvärde per aktie
och respektive verksamhetsårs fokusfrågor. Övriga ledande
befattningshavare, dock ej verkställande direktör, innehar även en
diskretionär parameter. Bolagets sammanlagda kostnad för den totala
rörliga ersättningen skall ej överstiga 8,0 Mkr (inklusive sociala
avgifter).

C. Långsiktigt incitamentsprogram (Long-Term Incentive, LTI)
I syfte att sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas och
för att uppmuntra de anställdas förvärv av aktier i bolaget ska, i
tillägg till den ovan beskrivna årliga rörliga ersättningen, ett
långsiktigt incitamentsprogram med följande huvudsakliga komponenter
tillämpas för samtliga anställda i bolaget:

i. Om anställd, under viss period och inom ramen för LTI, köper aktier
upp till ett visst belopp, ska bolaget matcha detta genom kontant
utbetalning av samma belopp, kompenserat för den anställdes
marginalskattekostnad, i form av en engångsutbetalning
("Matchningsbeloppet"). Anställda ska ha rätt att köpa aktier för ett
belopp som står i relation till den fasta grundlönens storlek. Den
anställde skall använda Matchningsbeloppet för att förvärva aktier i
bolaget. Dessa aktier skall via avtal behållas i minst 3 år.

ii. Om villkoren enligt punkt iii. är uppfyllda skall bolaget utbetala
ytterligare en engångsutbetalning motsvarande Matchningsbeloppet,
dock ej kompenserat för den anställdes marginalskattekostnad
("Prestationsbeloppet"). Den an-ställde ska använda
Prestationsbeloppet (efter att avdrag gjorts för den en-skildes
skatt) för att förvärva aktier i bolaget. Dessa aktier ska via avtal
behållas i minst 1 år.

iii. Kriterierna för utbetalningen av Prestationsbeloppet ska bland
annat vara att den anställde fortfarande är anställd och under hela
perioden behållit sina förvärvade aktier enligt punkt i., samt att av
styrelsen fastställt prestationsmål avseende bolagets årliga
totalavkastning fram till 2019 uppfyllts.

iv. Den sammantagna kostnaden för bolaget avseende utbetalning av
Match-nings- och Prestationsbelopp skall inte överstiga 2,2 Mkr.

Övrigt
I den mån stämmovald styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning
vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsmässig kontant ersättning
för sådant arbete kunna utgå enligt beslut av styrelsen.

Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det.

Punkt 17 - Beslut om minskning av aktiekapitalet samt fondemission
(makulering av återkö-pta aktier)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om indragning av
återköpta aktier samt fondemission i enlighet med nedanstående
förslag. Besluten skall fattas tillsammans som ett beslut.

I. Beslut om minskning av aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar makulera de aktier som
återköpts base-rat på tidigare återköpsbemyndiganden genom minskning
av bolagets aktiekapital med 11 347 881,81 kr genom indragning av
sammanlagt 1 501 000 aktier utan återbetalning för avsättning till
fri fond.

II. Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission
För att åstadkomma ett tidseffektivt förfarande utan krav på tillstånd
från Bolags-verket eller allmän domstol, föreslår styrelsen att
årsstämman beslutar att återställa bolagets aktiekapital till dess
ursprungliga belopp genom att öka bolagets aktieka-pital med 11 347
881,81 kr genom fondemission utan utgivande av nya aktier ge-nom
överföring av emissionsbeloppet från bolagets fria egna kapital till
bolagets aktiekapital.

Punkt 18 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv
av bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för
styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier enligt följande.
Förvärv av aktier i bol...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.