Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-20

Bure Equity: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Bure Equity AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen
den 24 april 2014 kl. 16.00 på IVAs Konferenscenter, Wallenbergsalen,
Grev Turegatan 16, Stockholm.

Entrén öppnas kl. 15.00. Kaffe serveras före stämman.
Anmälan
Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 16 april 2014,

dels anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress Bure Equity AB, Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm, via bolagets hemsida www.bure.se (endast privatpersoner), per tel. 08-614 00 20, per fax 08-614 00 38 eller per e-post: info@bure.se senast onsdagen den 16 april 2014 kl. 12.00.

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer samt person-
eller organisationsnummer samt uppgift om eventuellt biträde (högst 2
st) bör anges. Anmälda stämmodeltagare kommer att erhålla ett
inträdeskort, som medtas och uppvisas vid ingången till
stämmolokalen.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som
ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör
underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken
har skett senast onsdagen den 16 april 2014.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud, skall utfärda daterad
fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år
om så särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten
högst ett år. Fullmakten i original bör i god tid före stämman
insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder
juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis
eller annan tillämplig handling. Fullmaktsformulär tillhandahålls på
bolagets hemsida www.bure.se och skickas till de aktieägare som så
begär och uppger sin adress.

Ärenden

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

9. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall väljas av
stämman

11. Fastställande av arvode åt styrelsen
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
13. Val av revisor
14. Fastställande av arvode åt revisorerna
15. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning samt
instruktion till valberedningen

16. Fastställande av principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen

17. Beslut om minskning av aktiekapitalet samt fondemission
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av
bolagets egna aktier

19. Beslut om avyttring av aktier i dotterbolag i Mercuri-koncernen
till personer i den sk Leo-kretsen

20. Beslut om avyttring av aktier i dotterbolaget Theducation AB till
personer i den sk Leo-kretsen

21. Avslutande av stämman

Valberedningens beslutsförslag
Valberedningen inför årsstämman 2014 består av Jesper Grünbaum (utsedd
av familjen Tigerschiöld), Peter Rudman (utsedd av Nordea Fonder) och
Per Björkman (utsedd av familjen Björkman) och Patrik Tigerschiöld,
styrelseordförande i Bure Equity AB. Nedan följer de huvudsakliga
dragen i valberedningens förslag. Fullständiga förslag samt motiverat
yttrande hålls tillgängliga inför stämman tillsammans med övrig
dokumentation.

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att advokat Björn Kristiansson väljs till
ordförande för årsstämman.

Punkt 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall väljas av
stämman

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex ordinarie
styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 11. Fastställande av arvode åt styrelsen
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen oförändrat skall
uppgå till sammanlagt 1 925 000 kronor fördelat med 800 000 till
styrelsens ordförande och till övriga av stämman utsedda ordinarie
ledamöter 225 000 kronor per ledamot.

Punkt 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Hans Biörck, Carl
Björkman, Eva Gidlöf, Patrik Tigerschiöld och Mathias Uhlén samt
nyval av Bengt Engström. Håkan Larsson har avböjt omval. Patrik
Tigerschiöld föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Bengt Engström är styrelseledamot i PartnerTech AB, Corvara AB, Crem
International, Avaj International Holding AB och PicShare AB samt
föreslagen att under våren 2014 inväljas i styrelsen för Scandinova
Systems AB och Prevas AB. Bengt Engström har tidigare varit
verkställande direktör i Fujitsu Norden samt haft chefspositioner på
bland annat Whirlpool, Bofors AB och Duni AB.

Punkt 13. Val av revisor
Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag väljs till
revisor och att det registrerade revisionsbolaget PwC
(PricewaterhouseCoopers AB) omväljs för tiden intill slutet av
årsstämman 2015 (med den auktoriserade revisorn Michael Bengtsson som
huvudansvarig revisor tills vidare).

Punkt 14. Fastställande av arvode åt revisorerna
Valberedningen föreslår att arvode till revisorer skall utgå enligt
godkänd räkning.

Punkt 15. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning
samt instruktion till valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar fastställa principer
för tillsättande av valberedningen i enlighet med nedan. Det noteras
att förslaget jämfört med föregående år innebär en smärre förändring
avseende styrelseordförandens roll i tillsättningsprocessen.

Styrelsens ordförande skall - senast vid utgången av tredje kvartalet
varje år - tillse att bolagets röstmässigt tre största aktieägare
eller ägargrupper, erbjuds att vardera utse var sin representant att
ingå i valberedningen. Avstämningen baseras på Euroclear Sweden AB:s
aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i
augusti eller sådant annat underlag som aktieägare eller ägargrupper
vid denna tid redovisar som belägg för sitt aktieägande. Där en eller
flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, ska
ytterligare en eller flera av de nästföljande aktieägarna i ägarandel
erbjudas att utse ledamot i valberedningen. Fler än högst fem
ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte
styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill.
När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i
valberedningen skall styrelsens ordförande uppställa erforderliga
ordningsregler såsom senaste svarsdag etc.

Styrelsens beslutsförslag
Punkt 9 b) - Vinstdisposition
Styrelsen föreslår en utdelning om sammanlagt 1 krona per aktie för
verksamhetsåret 2013 av vilka 50 öre per aktie utgör ordinarie
utdelning och 50 öre per aktie avser extra utdelning. Som
avstämningsdag föreslås den 29 april 2014. Med denna avstämningsdag
beräknas utbetalning ske den 5 maj 2014.

Punkt 16 - Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens förslag
beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor
för verkställande direktören och ledande befattningshavare i enlighet
med följande.

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande
befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pension samt
övriga ersättningar. Alla pensionsförmåner är avgiftsbestämda.
Rörliga ersättningar bereds av ersättningskommittén och beslutas av
styrelsen.

Fördelning mellan grundlön och, i förekommande fall, rörlig ersättning
skall stå i proportion till befattningshavares ansvar och
befogenheter. Den rörliga ersättningen är maximerad för verkställande
direktören till maximalt 100 procent av årslönen. För andra ledande
befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 50-100
procent av en årslön. Det maximala utfallet av rörliga ersättningar
är lägre jämfört med föregående år. Den rörliga ersättningen för
verkställande direktören och andra ledande befattningshavare baseras
på utfallet av ett antal, i huvudsak, kvantitativa parametrar,
jämfört med fastställda mål. De kvantitativa parametrarna är
hänförliga till bolagets börskursutveckling, utvecklingen av bolagets
substansvärde (NAV) och respektive verksamhetsårs fokusfrågor. Övriga
ledande befattningshavare, dock ej verkställande direktör, innehar
även en diskretionär parameter.

I den mån stämmovald styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning
vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsmässig kontant ersättning
för sådant arbete kunna utgå enligt beslut av styrelsen.

Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det.

Punkt 17 - Beslut om minskning av aktiekapitalet samt fondemission
(makulering av återköpta aktier)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om indragning av
återköpta aktier samt fondemission i enlighet med nedanstående
förslag. Besluten skall fattas tillsammans som ett beslut.

I. Beslut om minskning av aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar makulera de aktier som
återköpts baserat på tidigare återköpsbemyndiganden genom minskning
av bolagets aktiekapital med 33 335 238,02 kr genom indragning av
sammanlagt 5 050 475 aktier utan återbetalning för avsättning till
fri fond.

II. Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission
För att åstadkomma ett tidseffektivt förfarande utan krav på tillstånd
från Bolagsverket eller allmän domstol, föreslår styrelsen att
bolagsstämman beslutar att återställa bolagets aktiekapital till dess
ursprungliga belopp genom att öka bolagets aktiekapital med 33 335
238,02 kr genom fondemission utan utgivande av nya aktier genom
överföring av emissionsbeloppet från bolagets fria egna kapital till
bolagets aktiekapital.

Punkt 18 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv
av bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för
styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier enligt följande.
Förvärv av aktier i bolaget får endast ske på NASDAQ OMX Stockholm
eller i enlighet med förvärvserbjudande till bolagets samtliga
aktieägare. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna
innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier
i bolaget efter makulering och vidare föru...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.