Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-01

Bygga Bostäder: Beslut fattade vid extra bolagsstämma i CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ) och information om slutföra...

CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ) ("Bolaget") höll i dag extra
bolagsstämma och beslutade, i anledning av föreslagen
rekapitaliseringsplan, om ändring av bolagsordningen,
emissionsbemyndigande och riktad nyemission m m.

Beslut vid extra bolagstämman

Stämman fattade följande beslut:

· Ändring av bolagsordningen genom införande av nya aktieslag:
stamaktier, preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie B
och preferensaktier av serie C, med vissa inlösen- och
omvandlingsförbehåll, samt att befintliga aktier ska benämnas
stamaktier.

· Bemyndigande för styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill kommande
årsstämma, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom
nyemission av högst 12 600 000 preferensaktier av serie A.
Teckningskursen ska uppgå till fem (5) kronor per preferensaktie av
serie A. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att emission ska kunna ske till
innehavare av Bolagets obligationslån för att kvitta del av
obligationsfordran på Bolaget mot preferensaktier av serie A i
enlighet med rekapitaliseringsplanen med syfte att återställa
kapitalet i Bolaget. Genom nyemission med stöd av bemyndigandet kan
aktiekapitalet ökas med högst 10 080 000 kronor.

· Bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
intill kommande årsstämma, fatta beslut om upptagande av lån enligt
11 kap. 11 § aktiebolagslagen från innehavare av Bolagets
obligationslån mot utgivande av ett eller flera vinstandelsbevis.
Sådana vinstandelslån får sammantaget uppgå till högst 63 000 000
kronor. Skälet är att möjliggöra för sådana innehavare av Bolagets
obligationslån som inte kan ta emot preferensaktier av serie A, i den
emission som avses beslutas av Bolagets styrelse med stöd av
bemyndigandet enligt föregående stycke, att istället ta emot
vinstandelsbevis.

· Riktad nyemission till Bertil Rydevik av högst 2 381 764
stamaktier. Teckningskursen uppgår till 4,25 kronor per stamaktie.
Betalning för tecknade aktier ska ske genom kvittning av lånefordran
på Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt
är att emissionen är en del av rekapitaliseringsplanen med syfte att
återställa kapitalet i Bolaget och att i övrigt stärka Bolagets
finansiella ställning. Genom emissionen kan aktiekapitalet ökas med
högst 1 905 411,20 kronor.

· Bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill
kommande årsstämma, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom
nyemission av stamaktier, preferensaktier av serie A, preferensaktier
av serie B och/eller preferensaktier av serie C i Bolaget. Syftet med
bemyndigandet och skälet till en eventuell avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att vid behov kunna stärka Bolagets
finansiella ställning samt för att kunna genomföra finansiella
omstruktureringar såsom återbetalning av lån.

Information om slutförandet av Bolagets rekapitaliseringsplan

Stämmans beslut om ändring av bolagsordning och emissionsbemyndigande
beräknas registreras hos Bolagsverket senast fredagen den 8 mars
2019. Förutsatt att registrering skett avser styrelsen att måndagen
den 11 mars 2019 fatta beslut om emission med stöd av bemyndigandet
enligt andra punkten ovan. Angivna datum är preliminära.

När styrelsen fattat emissionsbeslutet kommer Bolaget att
offentliggöra detta tillsammans med en slutlig tidplan för
slutförandet av rekapitaliseringen. Den slutliga tidplanen kommer
bland annat att innefatta beslutad avstämningsdag för tilldelning av
preferensaktier liksom beslutad dag för tilldelning av
preferensaktier.

För ytterligare information var god kontakta:

Bertil Rydevik, tillförordnad VD

+46 763 145 985

bertil.rydevik@byggabostader.se

Denna information lämnades för offentliggörande den 1 mars 2019 kl.
16:30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bygga-bostader/r/beslut-fattade-vid-extra-bol...
https://mb.cision.com/Main/15687/2754859/1000801.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.