Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-10

Byggmax: Kallelse till årsstämma i Byggmax group AB (publ)

Pressmeddelande 2017-04-10 kl 09:00

Aktieägarna i Byggmax Group AB (publ), org.nr 556656-3531 ("Bolaget")
kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2017 kl. 10.00 på
Coor Alviks Strand Konferens, Gustavslundsvägen 141, Bromma.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 4 maj 2017, och

· dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast kl. 16.00
torsdagen den 4 maj 2017, under adress Byggmax Group AB (publ), Box
6063, 171 06 Solna med angivande av "Bolagsstämma", per telefon
08-514 930 60 eller via e-post till info@byggmax.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller
organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer
(dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två),
samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha
rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta
inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken så att aktieägaren är registrerad senast torsdagen den 4
maj 2017. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren i god tid före denna
dag. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad
fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst
fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till
Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på
Bolagets webbplats, www.byggmax.com.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse
totalt 60 737 045 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 60
737 045. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Anförande av verkställande direktören
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen samt avstämningsdag för utdelning

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt antalet revisorer

12. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor
14. Beslut om principer för hur valberedning utses och dess arbete
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om incitamentsprogram, innefattande riktad nyemission samt
överlåtelse av teckningsoptioner

17. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Anders Moberg väljs till ordförande vid
årsstämman.

Punkt 9 - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt
den fastställda balansräkningen samt avstämningsdag för utdelning

Styrelsen föreslår utdelning om 2,4 kronor per aktie. Som
avstämningsdag föreslås fredagen den 12 maj 2017. Om årsstämman
beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att
utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 17 maj
2017.

Punkt 11 - 14

Valberedningen, som består av Cecilia Marlow ordförande i
valberedningen och utsedd av Nordea Investment Funds, Lennart Francke
utsedd av Swedbank Robur fonder, Hans Ek utsedd av SEB Investment
Management, vilka tillsammans representerar cirka 26 procent av
röstetalet för samtliga aktier i Bolaget, har lämnat följande förslag
avseende punkterna 11 - 14:

Punkt 11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt antalet revisorer

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska
uppgå till sju (7). Inga suppleanter föreslås. Valberedningen
föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan
revisorssuppleant.

Punkt 12 - Fastställande av arvoden till styrelsen samt revisor

Valberedningen föreslår att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med
2 310 000 (2 225 000) kronor, varav 600 000 (575 000) kronor till
ordföranden och 285 000 (275 000) kronor till var och en av övriga
styrelseledamöter. I arvodet ingår ersättning för eventuellt
utskottsarbete.

Förslaget innebär en höjning av arvodet till ordföranden med 25 000
kronor och till övriga ledamöter med 10 000 kronor vardera jämfört
med föregående år. Det sammanlagda styrelsearvodet höjs med totalt 85
000 kronor jämfört med föregående år.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå
enligt godkänd räkning.

Punkt 13 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt
revisor

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma
omval av styrelseledamöterna Anders Moberg, Lottie Svedenstedt, Karin
Hygrell-Jonsson, Hannele Kemppainen, Daniel Mühlbach, Ullrika
Eliasson och Mikael Norman. Till styrelsens ordförande föreslås omval
av Anders Moberg.

För en presentation av föreslagna ledamöter hänvisas till Bolagets
webbplats, www.byggmax.com.

Valberedningen föreslår i överensstämmelse med styrelsens
rekommendation omval av nuvarande revisor, registrerade
revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB intill slutet av
årsstämman 2018. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att
auktoriserade revisorn Ann-Christin Hägglund kommer att vara
huvudansvarig revisor.

Punkt 14 - Beslut om principer för hur valberedning utses och dess
arbete

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande principer
för hur valberedningen utses och dess arbete inför årsstämman 2018.
Principerna överensstämmer med de principer som antogs vid årsstämman
2016.

1. Styrelsens ordförande ska årligen, och senast vid tredje
kvartalets utgång, sammankalla de per den 31 augusti enligt Euroclear
Sweden AB tre (3) största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed
avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade
aktieägare) i Bolaget, vilka sedan äger utse varsin ledamot till
valberedningen. Vederbörande bör ej vara styrelseledamot. Om någon av
de tre (3) största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till
valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas
tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Därutöver ska
styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Om någon tillfrågad
aktieägare avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen,
behöver inte fler än de fem (5) största aktieägarna tillfrågas, om
inte detta krävs för att valberedningen ska bestå av minst tre (3)
ledamöter (inräknat styrelsens ordförande). Verkställande direktören
eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av
valberedningen.

2. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens
första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den
ledamot som företräder den största aktieägaren för det fall
valberedningen inte beslutar annat. Valberedningens mandatperiod
sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

3. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex (6)
månader före årsstämman. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om
vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.

4. Har aktieägare tillkommit bland de tre (3) största aktieägarna
efter att valberedningen konstituerats, ska denne kontaktas av
valberedningens ordförande och tillfrågas om att utse ledamot.
Valberedningens ordförande ska sedan informera övriga ledamöter om
denna ägares önskemål. Om ägarförändringen inte är oväsentlig ska
ledamot utsedd av aktieägare som inte längre tillhör de tre (3)
största ägarna ställa sin plats till förfogande och den nya
aktieägaren tillåtas utse en (1) ledamot. Valberedningens
sammansättning bör dock inte förändras senare än två (2) månader före
årsstämman. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är
slutfört, ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett den
avgående ledamoten att utse ny ledamot. För det fall ingen ny ledamot
utses av den aktieägare som utsett den avgående ledamoten och om
valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna
ledamot, ska en ny ledamot utses enligt principerna i punkt 1 ovan
men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken
snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen.
Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

5. Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag
till:

· val av ordförande vid årsstämma,
· antalet styrelseledamöter,
· val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets
styrelse,

· styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter,
· val av och arvode till revisor och, i förekommande fall,
revisorssuppleant, samt

· beslut om principer för hur valberedning utses.

6. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen
ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis
rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att
valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 15 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande förslag till
riktlinjer för bestämmande av ersättning och anställningsvillkor till
verkställande direktören ("VD") och övriga ledande befattningshavare
("Ledande Befattningshavare").

De övergripande principerna för ersättning till Ledande
Befattningshavare ska utgå från befattningen, den individuella
prestationen, koncernens resultat och att ersättningen ska vara
konkurrenskraftig i anställningslandet. Den sammanlagda ersättningen
till Ledande Befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig lön i
form av kortsiktigt incitament baserat på årliga prestationsmål
(Short Term Incentives), långsiktiga incitament baserade på fleråriga
prestationer (Long Term Incentives) samt pension och andra förmåner.
Till detta kommer villkor ...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.