Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-04

BYGGmax: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BYGGMAX GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Byggmax Group AB (publ), org.nr 556656-3531 ("Bolaget")
kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 maj 2014 kl. 10.00 på
Primus Konferens, Primusgatan 18 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 2 maj 2014, och

· dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast kl. 16.00 fredagen
den 2 maj 2014, under adress Byggmax Group AB (publ), Box 6063, 171
06 Solna med angivande av "Bolagsstämma", per telefon 08-514 930 60
eller via e-post till info@byggmax.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller
organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer
(dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två),
samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i
eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan
registrering måste vara verkställd senast fredagen den 2 maj 2014.
Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela
sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad
fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst
fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till
Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på
Bolagets webbplats, www.byggmax.com.

Antal aktier och röster
I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse
totalt 60 737 045 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 60
737 045. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Anförande av verkställande direktören
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen samt avstämningsdag för utdelning

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt antalet revisorer

12. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor
14. Beslut om principer för hur valberedning utses och dess arbete
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Fredrik Cappelen väljs till ordförande vid
årsstämman.

Punkt 9 - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt
den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår utdelning om 2,30 kronor per aktie. Som
avstämningsdag föreslås tisdagen den 13 maj 2014. Om årsstämman
beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att
utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 16 maj
2014.

Punkt 11 - 14
Valberedningen, som består av Fredrik Strömholm ordförande i
valberedningen och representant för Altor 2003 Sarl, Mats Gustafsson
representant för Lannebo Fonder samt Fredrik Grevelius representant
för Investment AB Öresund, vilka tillsammans representerar cirka 29
procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget, har lämnat
följande förslag avseende punkterna 11 - 14:

Punkt 11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt antalet revisorer

Valberedningen föreslår att antalet av bolagsstämman valda
styrelseledamöter ska vara sex (6) utan suppleanter. Antalet
revisorer föreslås vara en (1) utan revisorssuppleant,

Punkt 12 - Fastställande av arvoden till styrelsen samt revisor
Valberedningen föreslår att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med
1 500 000 kronor, varav 500 000 kronor till ordföranden och 250 000
kronor till var och en av Anders Moberg, Stig Notlöv, Lotti
Svedenstedt och Karin Hygrell Jonsson. Inget styrelsearvode föreslås
utgå till Stefan Linder. I arvodet ingår ersättning för
utskottsarbete. Valberedningen föreslår vidare att arvode till
revisorn ska utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Punkt 13 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt
revisor

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Fredrik Cappelen,
Stefan Linder, Anders Moberg, Stig Notlöv och Lottie Svedenstedt.
Vidare föreslås nyval av Karin Hygrell Jonsson. Johannes Lien har
avböjt omval.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Fredrik Cappelen.

Karin Hygrell Jonsson är född 1955 och är för närvarande ekonomi- och
finansdirektör för Axfood AB. Karin Hygrell Jonsson har varit verksam
inom Axfood-koncernen sedan 1991 och ingått i dess koncernledning
sedan 2007. Karin Hygrell Jonsson har en civilekonomexamen från
Handelshögskolan i Stockholm och ingår även i styrelsen för Fujifilm
Sverige AB samt flertalet dotterbolag till Axfood AB.

För en utförligare presentation av föreslagna ledamöter hänvisas till
Bolagets webbplats, www.byggmax.com.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande revisor, registrerade
revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB intill slutet av
årsstämman 2015. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att
auktoriserade revisorn Ann-Christin Hägglund kommer att vara
huvudansvarig revisor.

Punkt 14 - Beslut om principer för hur valberedning utses och dess
arbete

Valberedningen föreslår att oförändrade principer för hur
valberedningen utses i förhållande till de principer som antogs vid
årsstämman 2013 ska gälla inför årsstämman 2015:

1. Styrelsens ordförande ska årligen, och senast vid tredje kvartalets
utgång, sammankalla de per den 31 augusti enligt Euroclear Sweden AB
tre största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl
direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i
Bolaget, vilka sedan äger utse varsin ledamot till valberedningen.
Vederbörande bör ej vara styrelseledamot. Om någon av de tre största
aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska
nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot
till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande utses att
ingå i valberedningen. Om någon tillfrågad aktieägare avstår sin rätt
att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än de fem
största aktieägarna tillfrågas, om inte detta krävs för att
valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter (inräknat, i
förekommande fall, styrelsens ordförande). Verkställande direktören
eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av
valberedningen.

2. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första
sammanträde. Till ordförande i valberedningen bör utses en
ägarrepresentant. Valberedningen ska fastställa en skriftlig
arbetsordning för sitt arbete. Valberedningens mandatperiod sträcker
sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

3. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex
månader före årsstämman. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om
vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.

4. Har aktieägare tillkommit bland de tre största aktieägarna efter
att valberedningen konstituerats, får denne kontakta valberedningens
ordförande med önskemål om att utse ledamot. Valberedningens
ordförande ska då informera övriga ledamöter om önskemålet. Om
ägarförändringen inte är oväsentlig bör ledamot utsedd av aktieägare
som inte längre tillhör de tre största ägarna ställa sin plats till
förfogande och den nye aktieägaren tillåtas utse en ledamot.
Valberedningens sammansättning bör dock inte förändras senare än två
månader före årsstämman. Förändringar i valberedningen ska
offentliggöras omedelbart.

5. Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag
till:

· val av ordförande vid årsstämma;
· val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets
styrelse;

· styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter;
· val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande
fall); samt

· beslut om principer för hur valberedning utses (i förekommande
fall).

6. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen
ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis
rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att
valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 15 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande förslag till
riktlinjer för bestämmande av ersättning och anställningsvillkor till
verkställande direktören ("VD") och övriga ledande befattningshavare
("Ledande Befattningshavare"). Förslaget till beslut om riktlinjer
för bestämmande av ersättning och anställningsvillkor till VD och
Ledande Befattningshavare överensstämmer med de riktlinjer som antogs
vid årsstämman 2013, sånär som på att inget förslag till beslut om
optionsprogram ingår i aktuellt förslag.

De övergripande principerna för ersättning till Ledande
Befattningshavare ska utgå från befattningen, den individuella
prestationen, koncernens resultat och att ersättningen ska vara
konkurrenskraftig i anställningslandet. Den sammanlagda ersättningen
till Ledande Befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig lön i
form av kortsiktigt incitament baserat på årliga prestationsmål
(Short Term Incentives), långsiktiga incitament baserade på fleråriga
prestationer (Long Term Incentives) samt pension och andra förmåner.
Till detta kommer villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Fasta
löner bör sättas så att de är lägre än medianlönen på marknaden. Dock
ska den totala ersättningen, inräknat Short Term Incentives och Long
Term Incentives, medföra att medianlönen på marknaden kan överstigas.
Den sammanlagda ersättningen ska ses över årligen för att
säkerhetsställa att den är marknadsmässig och konkurrenskraftig. Vid
jämförelse ska tas hänsyn till befattning, bolagets storlek, lön och
personens erfarenhet.

Fast lön
...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.