Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-21

Byggpartner: ByggPartner offentliggör prospekt och villkor i samband med notering på Nasdaq First North Premier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA
ZEELAND, SYDAFRIKA, USA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR
TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV
PRESSMEDDELANDET.

ByggPartner i Dalarna Holding AB ("ByggPartner" eller "Bolaget")
offentliggjorde den 14 november 2016 avsikten att notera Bolagets
aktier på Nasdaq First North Premier ("Noteringen"). I dag, den 21
november 2016, offentliggör ByggPartner ett prospekt och villkoren
för erbjudandet ("Erbjudandet") och Noteringen.

Erbjudandet[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1)

· Erbjudandet är riktat till allmänheten i Sverige samt
institutionella investerare i Sverige och internationellt.

· Erbjudandet omfattar 6 053 552 befintliga aktier i Bolaget,
motsvarande 50 procent av antalet utestående aktier. Inga
nyemitterade aktier erbjuds.

· Därutöver, för att täcka eventuell övertilldelning, har de
säljande aktieägarna[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftn2) åtagit
sig att, på begäran av Pareto Securities, sälja ytterligare högst 908
032 befintliga aktier i Bolaget, motsvarande högst 15 procent av
antalet aktier som omfattas av Erbjudandet
("Övertilldelningsoptionen").

· Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer
Erbjudandet omfatta högst 6 961 584 aktier, motsvarande ca 57,5
procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

· Det slutgiltiga priset i Erbjudandet ("Erbjudandepriset") kommer
att fastställas genom ett anbudsförfarande och kommer följaktligen
att baseras på efterfrågan och de allmänna marknadsförhållandena.
Erbjudandepriset kommer att fastställas inom intervallet 33-37 SEK
per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde för Bolagets totala
antal utestående aktier om

400-448 MSEK.

· Erbjudandepriset per aktie förväntas offentliggöras omkring den 1
december 2016.

· Värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 200-224 MSEK om
Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas och cirka 230-258 MSEK om
Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

· ByggPartner kommer inte att erhålla några intäkter från
försäljningen av de aktier som erbjuds av de säljande aktieägarna i
Erbjudandet.

· Cornerstone Investors har åtagit sig att, på vissa villkor,
teckna motsvarande 25,9 procent av antalet utestående aktier i
Bolaget eller motsvarande 45,0 procent av Erbjudandet under
förutsättning att full teckning sker i Erbjudandet samt att
Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. Cornerstone Investors
och deras respektive åtagande utgörs av:

- Dan Sten Olsson med familj: 11 procent av antalet aktier i Bolaget

- Gerald Engström via Färna Invest AB: 5 procent av antalet aktier i Bolaget

- GADD Gruppen: 5 procent av antalet aktier i Bolaget

- AS Toluma: 4,9 procent av antalet aktier i Bolaget

· Ett prospekt med fullständiga villkor och instruktioner
publiceras i dag, den 21 november 2016, på Bolagets hemsida
(www.byggpartner.se).

· Extra bolagsstämman beslutade den 8 november 2016 att välja Tore
Hallersbo till styrelseledamot i Bolaget. Beslutet är villkorat av
att Noteringen genomförs.

· Anmälningsperioden för Erbjudandet till allmänheten i Sverige
påbörjas den 22 november 2016 och förväntas att avslutas den 29
november 2016.

· Anmälningsperioden för Erbjudandet till institutionella
investerare påbörjas den 22 november 2016 och förväntas att avslutas
den 30 november 2016.

· Beräknad första handelsdag för ByggPartners aktier på Nasdaq
First North Premier är den 5 december 2016 under kortnamnet "BYGGP"
och beräknad likviddag är den 5 december 2016

· Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner, Avanza är
Selling Agent och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal
rådgivare i Erbjudandet.

Stabiliseringsåtgärder

I samband med Erbjudandet kan Pareto Securities komma att genomföra
transaktioner i syfte att stödja

marknadspriset på Bolagets aktier på en högre nivå än den nivå som
annars skulle råda på marknaden. Dessa stabiliseringsåtgärder kan
komma att utföras på Nasdaq First North Premier, på OTC-marknaden
eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under
perioden som börjar den dagen för offentliggörandet av det slutliga
priset i Erbjudandet och avslutas 30 dagar därefter. Under inga
omständigheter kommer transaktioner genomföras till ett pris som är
högre än priset i Erbjudandet. Pareto Securities och dess ombud
behöver inte vidta några av dessa åtgärder och det går därmed inte
att garantera att några stabiliseringsåtgärder kommer att vidtas. Om
de vidtas kan Pareto Securities eller dess ombud avsluta någon av
åtgärderna när som helst och de måste avslutas i slutet av den
30-dagarsperiod som nämns ovan. Med undantag från vad som krävs
enligt lag eller annan föreskrift, avser Pareto Securities inte att
offentliggöra omfattningen av några stabiliseringsåtgärder.

Sverker Källgården, VD, kommenterar:

"Vår övergripande målsättning är att skapa bestående värden för våra
kunder och aktieägare. Det gör vi genom att göra det vi är bäst på,
bygga fastigheter och fortsätta utveckla vår partneringmodell. Vi
jobbar hårt för att visa att ByggPartner är ett byggbolag med stabil
lönsamhet och tillväxt. Nu siktar vi på en notering på Nasdaq First
North Premier. Det är en notering som varmt välkomnas av mig och våra
medarbetare."

Torsten Josephson, styrelseordförande, kommenterar:

"ByggPartner har ett tydligt erbjudande som byggentreprenör och har
alla förutsättningar att med en stabil bas vidareutvecklas med
bibehållen lönsamhet. Ett gediget hantverkskunnande, en kompetent
ledning och engagerade medarbetare gör det riktigt roligt att vara en
del i företaget och dess fortsatta utveckling. Vi ser fram emot en
notering och välkomnar nya aktieägare med bolagets ledord - enkelt,
effektivt och engagerat."

Louise Nilsson, VD Priveq Investment och styrelseledamot, kommenterar:

"Under våra tio år som ägare har vi drivit en strukturerad utveckling
av ByggPartner från entreprenörsbolag till renodlat byggföretag med
stark företagsledning och stabil lönsamhet. Idag kommer två
tredjedelar av vår omsättning från Stockholm/Mälardalen och i Dalarna
är vi ett av de marknadsledande byggföretagen. När ByggPartner nu går
in i nästa fas där effekterna från initiativen fullt ut ska tas
tillvara är det vår och Bolagets bedömning att det är en lämplig
tidpunkt att notera Bolaget och därmed också öka synligheten för
ByggPartner på marknaden."

Prospekt och anmälningssedel

Prospekt och anmälningssedel publiceras på ByggPartners hemsida
www.byggpartner.se och på Pareto Securities hemsida
www.paretosec.com. Anmälan kan även göras på Avanzas internettjänst
www.avanza.se.

Preliminär tidplan

Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige 22 november 2016-29 november 2016

Anmälningsperiod för institutionella investerare 22 november 2016-30 november 2016

Offentliggörande av resultatet av Erbjudandet 1 december 2016

Första handelsdag på Nasdaq First North Premier 5 december 2016

Likviddag 5 december 2016

ByggPartner i korthet och bakgrund till Erbjudandet

ByggPartner är ett renodlat byggentreprenadföretag med kompletterande
verksamhet inom byggservice och byggnadsställningar. Den huvudsakliga
verksamheten inom byggentreprenad omfattar ny- och

ombyggnation av kommersiella fastigheter, bostäder och
samhällsfastigheter. Bolaget är verksamt i Stockholm, Mälardalen,
Uppsala, där det ser en stor tillväxtpotential samt i Dalarna där
Bolaget är ett av de marknadsledande byggföretagen.

ByggPartner grundades i Falun 1992 av Bo Olsson som varit operativt
verksam i Bolaget fram tills 2008 samt agerade som tillförordnad VD
under delar av 2012 och 2013. Bo Olsson sitter idag i styrelsen och
äger, via AB Surditet, ca 31 procent av Bolagets aktier.

Sedan 2006 äger Priveq Investment, via bolag, ca 41 procent av
ByggPartner och har sedan investeringen bedrivit ett aktivt arbete
för att växa Bolagets verksamhet och etablerat strukturer för
fortsatt lönsam tillväxt. Som del i Priveq Investments
investeringsstrategi ingår det att avyttra de förvärvade bolagen när
uppsatta mål har uppnåtts. Mot bakgrund av detta anser Priveq
Investment och styrelsen att det nu är rätt tidpunkt för att bredda
Bolagets ägarbas.

ByggPartners ledande befattningshavare och styrelse anser att
Erbjudandet och Noteringen kommer att gynna Bolagets framtida
tillväxt genom att öka medvetenheten om Bolagets verksamhet både i
och utanför de geografier vari Bolaget är verksamt. Det bedöms även
stärka Bolagets profil och förhandlingsstyrka gentemot kunder,
leverantörer och underentreprenörer samt förbättra Bolagets förmåga
att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Erbjudandet
kommer att bredda ByggPartners aktieägarkrets och även ge Bolaget
tillgång till den svenska och internationella kapitalmarknaden.
Därigenom kommer fler finansieringskällor för Bolaget att
tillgängliggöras, vilket bedöms främja Bolagets fortsatta tillväxt
och utveckling.

Mot bakgrund av det som beskrivs ovan avser ByggPartner att notera
Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier.

Ett byggbolag med fokus på partnering

Partnering är ett fokusområde som ByggPartner utvecklat i mer än 24 år
i nära sammarbete med sina kunder. Partnering kännetecknas av större
projekt i samverkan med kund med stabil lönsamhet över tid och hög
andel återkommande kunder, vilket anses vara viktiga faktorer för att
uppnå Bolagets finansiella mål. Bolaget avser öka andelen
partneringkontrakt framgent från dagens redan höga nivå. Per 30
september 2016 utgjorde partneringkontrakt ca 58 procent av
orderbokens värde.

Finansiella mål

· Bolaget har som målsättning att på medellång sikt uppnå en årlig
försäljningstillväxt om 10-15 procent.

· På medellång sikt ska ByggPartner ha en EBIT-marginal om 5
procent.

· ByggPartners målsättning är att betala ut en stabil utdelning om
minst 50 procent av resultatet efter skatt, beroende av Bolagets
behov av medel för att utveckla verksamheten.

Nyckeltal

[image]

· Bolagets orderintag har ökat med i genomsnitt 18 procent årligen
sedan 2013 och den nuvarande orderboken är idag värd ca 1 400 MSEK
per 30 september 2016.

· ByggPartners hittills största kontrakt, kvarteret Å-promenaden i
...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.