Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-31

Byggpartner: Delårsrapport 1 april - 30 juni 2020

[image]  

VD:s kommentar

 

Framgångsrikt marknadsarbete ökar lönsamheten och orderingången
ByggPartners långsiktiga strategi är fortsatt hög aktivitet i marknadsarbetet, att välja rätt projekt, skapa långsiktiga kundrelationer och fokusera på partnering. Vi upplever att strategin ger oss stabilitet och tålighet mot den pågående pandemin och mot konjunktursvängningar. Vi är väl rustade för att möta en eventuell förändrad marknadssituation.

 
Aktivitetsnivån för ByggPartner är fortsatt hög och vi ser ett ökat intresse för att investera i och utveckla hyresfastigheter. Det känns, i dessa tider, extra bra att ByggPartners orderingång var historiskt hög och uppgick till 754 (484) miljoner kronor för kvartalet. Omsättningen var stabil på 500 (501) miljoner kronor. Projektstyrning och en snabbrörlig organisation gjorde att rörelsemarginalen ökade till 3,6 (3,3) procent.

Stark orderingång och växande orderstock

Entreprenadverksamheten växer och under kvartalet har vi vunnit flera uppdrag inom hyresfastigheter, vilket är i linje med vår strategi. Här kan nämnas två nya projekt i Västerås. Det ena är 69 hyresrätter i Tegnérlunden, för Bostads AB Mimer. Det andra är Sågklingan med 174 hyresrätter för Ludvigssons Fastigheter. Att arbeta som en rådgivande entreprenör är en del av vår strategi. Det innebär att vi i tidigt skede tillsammans med kunden är med och tar fram produkten, tidplanen och kostnadsbilden inför byggstart. När vi deltar i kundens projektutveckling stärker vi ömsesidigt vår kompetens samt våra relationer till övriga inblandade i projektet och har sedan goda chanser att få genomföra projektet.
Sågklingan i Västerås är ett projekt som vi tagit fram tillsammans med kunden och som vi nu kommer att bygga. Här har strategin gett full effekt. Flera av våra nya uppdrag under kvartalet är exempel på detta arbetssätt. Bland annat två projekt för Åke Sundvall AB, det ena är hyresrätter och det andra bostadsrätter, båda i Uppsala. Totalt handlar det om drygt 300 bostäder för vilka ByggPartner tar fram systemhandlingar som ska ligga till grund för bygglovsansökan inför byggfasen.

Ytterligare ett exempel är Södra Hemlingby i Gävle. Ett mycket stort träbyggnadsprojekt i projekteringsfasen. Här arbetar vi i partnering tillsammans med uppdragsgivarna och får därmed ett större inflytande i projektet som helhet och står väl rustade inför byggfasen. Att bygga samhällsnyttiga fastigheter är ett sätt för oss att bidra till ett väl fungerande samhälle. Här har vi under våren vunnit uppdraget att i partnering bygga ett äldreboende för Gagnefs kommun, samt om- och tillbyggnad av Hattmakarens förskola och nybyggnation av Skogsängsskolan för K-Fast i Eskilstuna. Ribbybergsskolan i Västerhaninge är ytterligare ett skolprojekt som vi vunnit i kvartalet. Där kommer vi att bygga en ny matsal samt storkök.

Byggservice har haft en stark orderingång på totalt cirka 40 miljoner i kvartalet, med uppdrag för IKEA, Region Dalarna, Specialfastigheter och olika kommuner. Uppdragen har vi vunnit dels i konkurrens, dels fått via tidigare vunna ramavtal. Inom Ställningar och fallskydd var marknaden avvaktande.

Vi jobbar för att hindra smittspridning och behålla stabiliteten
För att hindra smittspridning av coronaviruset arbetar vi proaktivt med riktlinjer och kommunikation enligt Folkhälsomyndighetens råd och följer noga utvecklingen av sjukfrånvaro.

Fortsatt expansion, ökad lönsamhet och befäst position
Vi har inlett arbetet med vår affärsplan 2023. Ett strategiskt tema är att höja och bredda vår kompetens för att säkerställa bolagets kapacitet, bli ännu bättre i vår rådgivande roll samt i projektstyrningen. I planen kommer vi också att trycka på ett ökat engagemang i Mälardalen-Uppsala-Stockholm och Dalarna. På senare tid har vi tagit marknadsandelar i Västerås och Gävle. ByggPartners övergripande ambition är att bli bäst i Sverige på partneringprojekt i spannet 50-300 miljoner kronor. Vår långsiktiga plan är fortsatt tillväxt med ökad lönsamhet. Vi växer sunt på vår värdegrund.

Falun den 31 juli 2020

Fredrik Leo, VD ByggPartner
 

 

ORderingång och orderstock

April - juni 2020

Orderingången inom koncernen under andra kvartalet uppgår till 754 (484) Mkr vilket är en ökning med 56 procent jämfört med samma period föregående år. Den ökade orderingången är ett resultat av marknadsbearbetning av nya och återkommande kunder samt att flera stora projekt där ByggPartner varit rådgivande entreprenör nu går in i produktion dvs. fas 2. Den totala orderstocken i koncernen uppgår per sista juni 2020 till 2 157 (1 860) Mkr vilket motsvarar en ökning med 16 procent jämfört med 30 juni 2019.

Januari - juni 2020

Orderingången inom koncernen under första halvåret uppgår till 1 382 (810) Mkr vilket är en ökning med 71 procent jämfört med samma period föregående år. Den totala orderstocken i koncernen uppgår per sista juni 2020 till 2 156 (1 860) Mkr vilket motsvarar en ökning med 16 procent jämfört med 30 juni 2019.

En fördelning av orderstocken per segment visar att 53 (30) procent av orderstocken var hyresfastigheter, 42 (61) procent var samhällsfastigheter, 5 (6) procent kommersiella fastigheter, reparationer och service samt 0 (3) procent bostadsrätter.

[image]  

Av orderstocken är 33 (57) procent partneringprojekt. Andelen partneringprojekt varierar över året och minskade per den 30 juni 2020 jämfört med föregående år. Det beror på att ett flertal stora projekt för hyresfastigheter gick in i fas 2 i orderboken dvs. produktionsfasen. Det är vanligare med traditionell kontraktsform för hyresfastigheter jämfört med samhällsfastigheter. Som rådgivande entreprenör har vi samverkat med kunderna under projekteringsfasen för dessa projekt även om kontraktsformen för genomförandet är traditionell entreprenad. På så vis kan vi använda vår långa erfarenhet av ett dialogbaserat arbetssätt för att hantera risk och uppnå lönsamma projekt.

Nedanstående diagram visar orderingång och orderstock per kvartal.  

 

[image]
 

[image]
 

Nettoomsättning

April - juni 2020

Omsättningen var stabil och uppgick till 499,9 (501,4) Mkr.

Segmentet Entreprenad ökade omsättningen med 2 procent till 448,7 (439,7) Mkr. Byggservice påverkades negativt under kvartalets första månader av Covid-19 och omsättningen uppgick till 49,9 (53,6) Mkr, en minskning med 6,9 procent. En avvaktande marknad under första halvan av kvartalet, gjorde att omsättningen för Ställningar och fallskydd minskade med 17,4 procent till 10,9 (13,2) Mkr.

Januari - juni 2020

Omsättningen uppgick till 932 (992,9) Mkr, en minskning med 6,3 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Segmentet Entreprenad redovisade en omsättning om 827,8 (878,8) Mkr, en minskning med 5,8 procent. Byggservice redovisade en omsättning på 96,8 (100,0) Mkr, en minskning med 3,2 procent. Ställningar och fallskydd redovisade en omsättning på 21,9 (23,6) Mkr, en minskning med 7,2 procent.  

Resultat

April - juni 2020

Rörelseresultatet uppgick till 18,2 (16,4) Mkr för andra kvartalet, en ökning med 11 procent. De totala produktions- och driftskostnaderna för perioden uppgick till 468,8 (474,7) Mkr vilket ger en bruttomarginal på 6,2 (5,3) procent. Försäljnings- och administrationskostnaderna uppgick till totalt 12,9 (10,3) Mkr motsvarande 2,6 (2,0) procent av omsättningen. Ökningen av kostnaderna var framförallt hänförlig till marknadsbearbetning, förbättringsarbete av projektstyrning och kompetensutveckling. Rörelsemarginalen för perioden ökade till 3,6 (3,3) procent. Finansiella kostnader uppgick till 0,2 (0,1) Mkr. Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 18,1 (16,3) Mkr. Periodens skattekostnad var 3,8 (3,6) Mkr och nettoresultat uppgick till 14,3 (12,7) Mkr vilket motsvarar en vinst per aktie på 1,18 (1,05) kronor.Rörelseresultatet för segmentet Entreprenad uppgick till 15,9 (11,8) Mkr, en ökning med 34,7 procent jämfört med motsvarande period förra året. Resultatet för segmentet Service uppgick till 0,6 (2,9), en minskning med 79,3 procent som en effekt av lägre omsättning samt högre andel ramavtalsarbeten, där marginalerna generellt är lägre. Resultatet för Ställningar och fallskydd var stabilt och uppgick till 1,8 (1,8) Mkr.

 

Januari - juni 2020

Rörelseresultatet uppgick till 32,8 (33,4) Mkr för första halvåret, en minskning med 1,8 procent. De totala produktions- och driftskostnaderna för perioden uppgick till 876,7 (940,4) Mkr vilket ger fortsatt förbättrad produktivitet och en bruttomarginal på 5,9 (5,3) procent. Försäljnings- och administrationskostnaderna uppgick till totalt 22,5 (19,0) Mkr motsvarande 2,4 (1,9) procent av omsättningen. Rörelsemarginalen för perioden ökade till 3,5 (3,4) procent. Finansiella kostnader uppgick till 0,3 (0,3) Mkr. Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 32,5 (33,1) Mkr. Periodens skattekostnad var 6,8 (7,3) Mkr och nettoresultat uppgick till 25,7 (25,9) Mkr. Rörelseresultatet för segmentet Entreprenad uppgick till 27,9 (25,3) Mkr, en ökning med 10,3 procent jämfört med motsvarande period förra året. Resultatet för segmentet Service uppgick till 1,7 (6,6), en minskning med 74,2 procent. Resultatet för Ställningar och fallskydd uppgick till 3,3 (1,8) Mkr, en ökning med 83,3 procent.
[image]

KassaflödE

April - juni 2020

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till - 2,5 (59,8) Mkr för andra kvartalet. En hög fakturering under senare delen av kvartalet, resulterar i höga kundfordringar och ger en negativ effekt

på periodens kassaflöde. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,6 (-1,5) Mkr. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -2,8 (-36,0) Mkr. Som en extra försiktighetsåtgärd valde årsstämman att godkänna styrelsens förslag att skjuta på utdelning fram till dess att tidplanen för den pågående pandemin och återstarten av ekonomin klarnar. Det gör att ByggPartner kan fortsätta att investera långsiktigt.

Januari - juni 2020

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till - 31,3 (46,1) Mkr för första halvåret. Av förändringen var -28,7 (-13,7) Mkr hänförlig till kvartal 1. Kassaflödet från investeringsverksamheten var -5,3 (-1,7) Mkr. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -5,7 (-38,6) Mkr.

Investeringar

Investeringarna under första halvåret uppgår till 5,3 Mkr och fördelas på ställningsmaterial 2,7 Mkr samt ombyggnation hyrda lokaler 2,6 Mkr.  Avskrivningar har gjorts med 7,7 (6,9) Mkr under perioden.

Finansiell ställning

ByggPartners disponibla likvida medel, inklusive ej utnyttjat kreditlöfte om 60 Mkr, var vid periodens slut 200,7 (217,0) Mkr. Soliditeten uppgick till 26,3 (20,6) procent. Sysselsatt kapital uppgick vid periodens utgång till 197,2 (143,3) Mkr. Räntebärande skulder uppgick till 17,2 (17,0) Mkr. Det egna kapitalet uppgick till 179,9 (126,3) Mkr. Koncernens balansomslutning uppgick till 683,7 (613,4) Mkr.

MEDARBETARE

Antalet medarbetare vid periodens utgång uppgick till 446 (448) personer. Cirka 53 procent av ByggPartners medarbetare är 40 år eller yngre. Frisknärvaron under första halvåret har sjunkit något som effekt av Covid-19 och ligger marginellt under vår långsiktiga målsättning om 96 procent.

[image]

Moderbolaget

Omsättningen för moderbolaget under första halvåret uppgår till 7,0 (7,5) Mkr. Resultat efter skatt uppgick till - 0,4 (0,5) Mkr.

Miljö & HÅLLBARHET

Koncernen bedriver ingen anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken. Koncernens miljöarbete präglas av såväl sunt förnuft som ordning och reda på både våra byggarbetsplatser och på koncernens olika kontor. ByggPartners verksamhet påverkar miljön avseende såväl val av material som avfallshantering och transporter. Vi vill därför...

Författare Byggpartner

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.