Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-12

Byggpartner: Delårsrapport januari - september 2019

Juli - september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 445,0 (352,4) Mkr

· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 17,2 (6,0) Mkr

· Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,9 (1,7) procent

· Resultatet efter skatt uppgick till 13,0 (4,5) Mkr

· Resultatet per aktie uppgick till 1,07 (0,37) kronor

· Orderingången uppgick till 539 (547) Mkr

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,0 (30,6)
Mkr

Januari - september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 1 437,8 (1 141,2)) Mkr

· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 50,6 (29,4) Mkr

· Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,5 (2,6) procent

· Resultatet efter skatt uppgick till 38,8 (22,4) Mkr

· Resultatet per aktie uppgick till 3,21 (1,85) kronor

· Orderingången uppgick till 1 349 (1 745) Mkr

· Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 1 954 (2 205) Mkr

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 56,1 (71,2)
Mkr

· Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 25,4 (28,3) procent.

Citat från Fredrik Leo, VD ByggPartner:

"Fortsatt kraftig tillväxt, ökad marginal och ökat resultat"

Jul - sep Jul - sep Jan - sep Jan - sep Jan - dec
2019 2018 2019 2018 2018
Nettoomsättning, tkr 444 996 352 426 1 437 849 1 141 164 1 655 481
Rörelseresultat, tkr 17 207 5 990 50 600 29 393 45 833
Rörelsemarginal, % 3,9 1,7 3,5 2,6 2,8
Resultat före skatt, 16 561 5 832 49 682 28 979 45 397
tkr
Periodens resultat, 12 956 4 501 38 822 22 384 34 889
tkr
Resultat per aktie, kr 1,07 0,37 3,21 1,85 2,88
Kassaflöde från den 10 028 30 633 56 147 71 232 124 004
löpande verksamheten,
tkr
Orderingång, tkr 538 981 546 596 1 348 518 1 745 039 2 097 903
Orderstock, tkr 1 953 885 2 204 669 1 953 885 2 204 669 2 043 216

VD:s kommentar

Stark tillväxt med högre rörelsemarginal gav resultat

Uppdraget när jag tillträdde för drygt ett år sedan var tydligt, fokus
var att öka lönsamheten. Vi är definitivt på rätt väg. I tredje
kvartalet ökade rörelsemarginalen till 3,9 (1,7) procent vilket är en
viktig trend. I kronor så levererar vi ett rörelseresultat på 17,2
Mkr vilket kan jämföras med 6,0 Mkr samma period förra året. Den
ökade lönsamheten är dels ett resultat av att vi vågar välja rätt
projekt och dels av att projektstyrningen förbättrats. Även den
starka tillväxten fortsätter, omsättningen ökade 26 procent i
kvartalet, och förklaras av att vi har ett större antal projekt i
produktion jämfört med föregående år.

Vi har som tidigare nämnts ovan blivit mer noggranna vid val av kunder
och projekt. Orderingången för tredje kvartalet var stabil och
landade på 539,2 Mkr vilket är i paritet med samma period förra året.
Orderstocken vid utgången av perioden uppgick till 1 953,9 (2 204,7)
vilket är en minskning men jämfört med föregående kvartal så har den
ökat. Vi är också nöjda över att i kvartalet ha orderlagt ett större
totalentreprenadprojekt på cirka 275 Mkr om att bygga hyreslägenheter
i Bromma för Stockholms Kooperativa Bostadsförening. I tillägg till
entreprenadverksamheten som levererade ett starkt resultat så
utvecklades även segmentet Byggservice fortsatt bra under kvartalet.
Den ökade lönsamheten förklaras av en lyckad sammanslagning i början
av året samt väl genomförda mindre entreprenader. Ställningar och
fallskydd hade en något svagare utveckling vilket förklaras främst av
något lägre efterfrågan under sommaren jämfört med föregående år.
Kassaflödet var positivt och vid utgången av perioden var kassan
162,6 (102,7) Mkr. Kassan skapar en stabilitet och flexibilitet vid
en dämpad konjunktur.

Bra fart på byggmarknaden för samhällsfastigheter och hyresfastigheter

Marknaden för de segment vi verkar inom, dvs samhällsfastigheter,
kommersiella fastigheter och hyresfastigheter, är överlag god i
Dalarna, Stockholm och Mälardalen. I Dalarna är aktiviteten hög, i
Stockholm och Mälardalen går marknaden från en hög aktivitetsnivå
tillbaka i ett mer normalt läge. Det innebär en fortsatt bra
aktivitet i marknaden samtidigt som konkurrensen ökar. I tredje
kvartalet gjordes ett viktigt insteg i Gävle, en ny marknad för oss.
Den nya utökade geografin benämner vi Dalarna/Gästrikland.
ByggPartner fick tilldelning i fas 1 att i partnering utföra
nybyggnation av Södra Hemlingby som innehåller skola, förskola,
idrottshall samt vård och omsorgsboende åt Gavlefastigheter och
Gavlegårdarna.

Den cirkulära ekonomin och partnering går hand i hand

I flera av byggprojekten gör ByggPartner en livscykelanalys av
projektets cirkulära ekonomi, där materialval, energiförbrukning och
transporter analyseras och optimeras. Det fungerar väldigt bra
tillsammans med partnering där vi tar ett gemensamt ansvar för alla
viktiga val som påverkar framtiden. Det är här samverkan gör stor
skillnad, i mötet mellan våra medarbetare och kunden skapas värde.
Ett aktuellt exempel är ett partneringprojekt med Falu Kommun där vi
nu bygger ett helt nytt vårdboende till stora delar i trä.
Träbyggnation är ett viktigt medel i en grön klimatomställning
eftersom det minskar koldioxidavtrycket.

Fortsatt arbete med vår värdegrund

Sedan starten 1992 har begreppet "sunt förnuft" varit en viktig
ledstjärna för ByggPartner. Under hösten har alla medarbetare
engagerats i ett värderingsarbete som landade i positionen "Den sunda
byggaren". För våra kunder och medarbetare handlar det om att vi är
en renodlad byggare, med stabilt långsiktig utveckling och tillväxt.
Det ska vara enkelt att arbeta med ByggPartner. Denna enkelhet skapas
bland annat genom vår platta och beslutsmässiga organisation och att
vi alltid söker ömsesidighet i mål och beslut. Vår öppna och
inkluderande attityd låter människor växa, vilket skapar engagemang,
som i sin tur skapar värde för ByggPartner.

Nästa steg - vi fortsätter att öka aktiviteten

Det är ett långsiktigt arbete att skapa resultat. Det finns
fortfarande mycket kvar att göra. Det konstanta förbättringsarbetet
fortsätter och fokus ligger på att prioritera och välja rätt projekt,
att utveckla partneringerbjudandet och att bli ännu bättre på
projektstyrning. Kvaliteten i orderstocken, väletablerade
kundrelationer och kassaflöde ger oss trygghet och stabilitet. Vår
ambition är att bli den ledande leverantören på partnering i Sverige
i vår nisch, dvs byggprojekt i storleken 50-300 miljoner kronor.

Borlänge den 12 november 2019

Fredrik Leo, VD ByggPartner

[image]

Projektet Skattsedeln där ByggPartner bygger tre kombinerade bostads-
LSS och förskolebyggnader i ett annorlunda format åt HEFAB.

ORderingång och orderstock

Juli - september 2019

Orderingången inom koncernen under tredje kvartalet uppgår till 539
(547) Mkr vilket är en minskning med en procent jämfört med samma
period föregående år. Den totala orderstocken i koncernen uppgår per
sista september 2019 till 1 954 (2 205) Mkr vilket motsvarar en
minskning med 11 procent jämfört med samma period 2018.

Januari - september 2019

Orderingången inom koncernen under årets första nio månader uppgår
till 1 349 (1 745) Mkr vilket är en minskning med 23 procent jämfört
med samma period föregående år.

Av orderstocken var 47 procent partneringprojekt. En ytterligare
fördelning av orderstocken per segment ger att 51 procent av
orderstocken var samhällsfastigheter, 42 procent var bostäder (varav
två procentenheter nyproduktion bostadsrätter) samt sju procent
kommersiella fastigheter.

Andelen partnering bedöms öka framgent då flertalet projekt förväntas
gå över från fas 1 till fas 2.

[image]

[image]

Nettoomsättning

Juli - september 2019

Omsättningen uppgick till 445,0 (352,4) Mkr, en ökning med 26 procent
jämfört med motsvarande period förra året. Ökningen förklaras av att
fler projekt var i produktion jämfört med samma period föregående år.

Segmentet Entreprenad redovisade en omsättning om 395,8 (307,8) Mkr,
en ökning med 29 procent. Byggservice redovisade en omsättning på
42,7 (35,5) Mkr, en ökning med 20 procent. Ställningar och fallskydd
redovisade en omsättning på 11,7 (13,7) Mkr, en minskning med 15
procent.

Januari - september 2019

Omsättningen uppgick till 1 437,8 (1 141,2) Mkr, en ökning med 26
procent jämfört med motsvarande period förra året.

Segmentet Entreprenad redovisade en omsättning om 1 274,6 (993,3) Mkr,
en ökning med 28 procent. Byggservice redovisade en omsättning på
142,7 (124,1) Mkr, en ökning med 15 procent. Ställningar och
fallskydd redovisade en omsättning på 35,3 (37,7) Mkr, en minskning
med sex procent.

Resultat

Juli - september 2019

Rörelseresultatet uppgick till 17,2 (6,0) Mkr för tredje kvartalet, en
ökning med 187 procent. Ökningen förklaras av dels en ökad
rörelsemarginal och dels en ökad omsättning. De totala produktions-
och driftskostnaderna för perioden uppgick till 418,4 (338,8) Mkr.
Försäljnings- och administrationskostnaderna uppgick till totalt 9,3
(7,6) Mkr motsvarande 2,1 (2,2) procent av omsättningen.
Rörelsemarginalen för perioden ökade till 3,9 (1,7) procent.
Finansiella kostnader uppgick till 0,6 (0,2) Mkr. Resultatet före
skatt (EBT) uppgick till 16,6 (5,8) Mkr. Periodens skattekostnad var
3,6 (1,3) Mkr och nettoresultat uppgick till 13,0 (4,5) Mkr.

Rörelseresultatet för segmentet Entreprenad uppgick till 14,0 (2,9)
Mkr, en ökning med 374 procent jämfört med motsvarande period förra
året. Resultatet för segmentet Service uppgick till 1,4 (1,2) Mkr, en
ökning med 25 procent. Resultatet för Ställningar och fallskydd
uppgick till 1,9 (2,2) Mkr en minskning med 11 procent.

Januari - september 2019

Rörelseresultatet uppgick till 50,6 (29,4) Mkr för årets första nio
månader, en ökning med 72 procent. De totala produktions- och
driftskostnaderna för perioden uppgick till 1 358,9 (1 087,2) Mkr.
Försäljnings- och administrationskostnaderna uppgick till totalt 28,4
(24,5) Mkr motsvarande 2,0 (2,1) procent av omsättningen.
Rörelsemarginalen för perioden ökade till 3,5 (2,6) procent.
Finansiella kostnader uppgick till 0,9 (0,5) Mkr. Resultatet före
skatt (EBT) uppgick till 49,7 (29,0) Mkr. Periodens ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.