Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-09

Byggpartner: Kallelse till årsstämma i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ)

Aktieägarna i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) ("ByggPartner"
eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj
2020 kl. 16.00 på Magasinet, Tullkammaregatan 12, Falun. Lokalen
öppnas kl. 15.30.

ANMÄLAN OCH RÄTT ATT DELTA

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

· vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken fredagen den 8 maj 2020, och

· anmäla sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget senast
fredagen den 8 maj 2020.

Anmälan om deltagande kan göras per post till ByggPartner, att: Martin
Lindkvist, Box 848, 781 28 Borlänge eller per e-post till
arsstamma@byggpartner.se. Vid anmälan ska aktieägare uppge
namn/företagsnamn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om biträden
(högst två).

Information med anledning av Covid-19 (coronaviruset)
ByggPartner värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och kommer
i samband med stämman att vidta vissa säkerhetsåtgärder för att
minska risken för smittspridning av viruset, bland annat kommer
planerade anföranden att begränsas till ett minimum och deltagande av
såväl styrelseledamöter som företagsledning att hållas nere.
Aktieägare som är oroliga över smittspridning, eller som kan ha
utsatts för smitta, uppmanas att inte delta fysiskt vid stämman utan
att istället delta via ombud (se vidare under rubriken "Ombud och
fullmaktsformulär" nedan). Bolaget följer händelseutvecklingen och
ber alla som avser att delta vid stämman att hålla sig uppdaterade
via Bolagets webbplats www.byggpartner.se för eventuella ytterligare
åtgärder.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha
rätt att delta vid stämman, genom förvaltares försorg, låta
registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara
tillfällig, ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast
fredagen den 8 maj 2020. Aktieägare rekommenderas att underrätta sin
förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud och fullmaktsformulär
Aktieägare som företräds vid stämman genom ombud ska utfärda en
skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om
fullmakten är utfärdad av en juridisk person ska en kopia av
registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande
behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas. För att
underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget
tillhanda (under ovanstående adress) senast fredagen den 8 maj 2020.
Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet
(om så uttryckligen anges, annars är fullmakten giltig i ett år).

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta vid stämman genom
ombud hålls tillgängligt på Bolagets webbplats www.byggpartner.se.
Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos Bolaget eller beställas
via e-post enligt ovan.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut
a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b. om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen.

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktören.

1. Fastställande av antalet stämmovalda styrelseledamöter samt
revisorer.

2. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
3. Val av styrelse och val av revisor.
4. Beslut om antagande av riktlinjer för ersättningar till ledande
befattningshavare.

5. Beslut om principer för valberedningens tillsättning och
instruktion för valberedningen inför årsstämman 2021.

6. Stämmans avslutande.
VALBEREDNINGEN
Valberedningen inför stämman har bestått av Bo Olsson (utsedd av AB
Surditet), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (utsedd av Länsförsäkringar
Fondförvaltning AB), Anders Sandelius (utsedd av AB Pom Sandelius)
och Tore Hallersbo (Bolagets styrelseordförande).

BESLUTSFÖRSLAG FRÅN STYRELSEN RESPEKTIVE VALBEREDNINGEN
Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Valberedningen föreslår att Tore Hallersbo väljs till ordförande vid
stämman.

Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om utdelning med 3,25 kronor
per aktie, motsvarande totalt 39 348 084,75 kronor, samt att de
återstående 84 011 799,25 kronor som står till stämmans förfogande
balanseras i ny räkning.

Avstämningsdag för utdelning föreslås vara måndagen den 18 maj 2020.
Beslutar stämman enligt förslaget beräknas Euroclear Sweden AB
genomföra utbetalningen fredagen den 22 maj 2020.

Fastställande av antalet stämmovalda styrelseledamöter samt revisorer
(punkt 8)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem stämmovalda
styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår vidare att Bolaget ska ha ett registrerat
revisionsbolag som revisor.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9)
Valberedningen föreslår att arvode till de stämmovalda
styrelseledamöterna ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens
ordförande (tidigare 200 000 kronor) och 140 000 kronor till var och
en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen
(tidigare 130 000 kronor).

Styrelsen har meddelat valberedningen att styrelsen avser att inrätta
styrelseutskott för att bättre kunna fördela arbetet och involvera
hela styrelsen. Ett utskott kommer bestå av maximalt tre ledamöter,
dvs en ordförande i utskottet och två andra representanter från
styrelsen. Valberedningen föreslår att arvode för utskottsarbete ska
utgå med 30 000 kronor för ordförande i utskott och 15 000 kronor för
var och en av de övriga utskottsledamöterna. Arvode för
utskottsarbete ska totalt uppgå till maximalt 240 000 kronor.

Valberedningen föreslår att arvode till Bolagets revisor ska utgå
enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och val av revisor (punkt 10)

Valberedningen föreslår att Tore Hallersbo, Torsten Josephson,
Elisabeth Norman, Bo Olsson och Helena Skåntorp omväljs till
styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare
föreslås omval av Tore Hallersbo som styrelseordförande.

Information om de personer som valberedningen föreslagit till
styrelseledamöter finns på ByggPartners webbplats www.byggpartner.se.

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med styrelsens
rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young
AB omväljs till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Ernst & Young AB har informerat Bolaget att, under
förutsättning att valberedningens förslag antas, den auktoriserade
revisorn Jonas Svensson kommer att fortsätta som huvudansvarig
revisor.

Beslut om antagande av riktlinjer för ersättningar till ledande
befattningshavare (punkt 11)

Styrelsen föreslår att stämman godkänner följande riktlinjer för
ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare. Med ledande befattningshavare förstås i detta
sammanhang verkställande direktören och övriga ledningspersoner i
ByggPartner.

ByggPartner ska tillämpa ersättningsnivåer och anställningsvillkor som
erfordras för att kunna rekrytera och behålla ledande
befattningshavare med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda
mål, utformade i syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande.
Ersättning ska utgå i form av fast lön, övriga förmåner samt pension.
Fast lön ska vara konkurrenskraftig och basera sig på individuell
kompetens, ansvar och prestation. En översyn av den fasta lönen sker
varje kalenderår. Rörlig ersättning ska vara kontantbaserad och kan
utgå till ledningspersonal om maximalt 25 procent av årslön vid
uppnådda mål. För verkställande direktören kan rörlig ersättning
uppgå till maximalt 50 procent av årslön vid uppnådda mål. De
prestationskriterier som uppställs ska fastställas och dokumenteras
årligen. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda.

Uppsägningstiden ska normalt vara sex månader från befattningshavarens
sida. Vid uppsägning från Bolagets sida ska uppsägningstiden och den
tid under vilken avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga 12
månader.

Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för
tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör
styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt
arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilda fall
finns särskilda skäl för det.

Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till
avvikelsen redovisas i det förslag till beslut om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare som presenteras vid närmast
följande årsstämma.

Styrelsen beslutar om ersättning till verkställande direktören. På
förslag av verkställande direktören fattar styrelsen beslut om
ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen.

Beslut om principer för valberedningens tillsättning och instruktion
för valberedningen inför årsstämman 2021 (punkt 12)

Valberedningen föreslår att stämman fastställer följande principer för
valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen inför
årsstämman 2021.

Valberedningen ska bildas genom att styrelsens ordförande snarast
efter den sista bankdagen i augusti ska identifiera och kontakta de
tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget baserat på Euroclear
Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista
bankdagen i augusti, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot
vardera att utgöra valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt
största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till
valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas
tillfälle att utse en ledamot. Dessa tre ägarrepresentanter ska
tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Bolagets valberedning.
Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat,
vara den ledamot som röstmässigt representerar den största
aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska
inte vara valberedningens ordförande.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.