Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-09

C-RAD: Kallelse till årsstämma för C-RAD AB (publ)

Aktieägarna i C-RAD AB (publ), org. nr 556663-9174 ("Bolaget"), kallas
härmed till årsstämma fredagen den 8 maj 2020 klockan 13.00 på
Radisson Blu Hotel Uppsala, Stationsgatan 4 i Uppsala.

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den
av Euroclear AB förda aktieboken på avstämningsdagen lördagen den 2
maj 2020, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast måndagen
den 4 maj 2020.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till Bolaget på följande
sätt: per e-post: info@c-rad.com, eller per brev: C-RAD AB (publ),
Bredgränd 18, 753 20 Uppsala. Vid anmälan skall uppges namn, person-
eller organisationsnummer, A-aktieinnehav respektive B-aktieinnehav,
adress och telefonnummer. Om aktieägaren avser att medföra ett eller
två biträden till bolagsstämman skall sådant deltagande anmälas hos
Bolaget enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och
daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk
person skall registreringsbevis, eller motsvarande
behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat
fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen,
bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst
fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt
registreringsbevis bör, för att underlätta inpassering vid stämman, i
god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan.
Fullmakten i original samt registreringsbevis skall även uppvisas på
årsstämman. Fullmaktsformulär och anmälningssedlar finns tillgängliga
via Bolagets hemsida, www.c-rad.se, samt skickas utan kostnad till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom
värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens
försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att
äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar
några dagar, skall vara verkställd senast lördagen den 2 maj 2020,
och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

`.
1. Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Information från Bolagets VD.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2019
samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2019.

8. Beslut om:
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen; och

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.
11. Antagande om principer för att utse ledamöter av valberedningen
samt instruktion till valberedningen

12. Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

13. Beslut avseende incitamentsprogram 2020/2023 för anställda och
ledande befattningshavare. inom koncernen genom emission av
teckningsoptioner.

d. Beslut om emission av teckningsoptioner.
e. Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.
f. Beredning av styrelsens förslag till Incitamentsprogram 2020/2023
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
15. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Lars Nyberg som
ordförande på årsstämman.

Punkt 8b: Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämman förfogande stående
medel överförs i ny räkning.

Punkterna 9-11: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor, val
av styrelse, styrelseordförande och revisor, samt antagande om
principer för att utse ledamöter av valberedningen samt instruktion
till valberedningen

Valberedningen har lämnat följande förslag:

·
att styrelsearvode skall utgå med ett årligt belopp om 1 450 000 (1
450 000) kronor, varav styrelseordförande skall erhålla 400 000 (400
000) kronor och samtliga övriga ledamöter skall erhålla 200 000 (200
000) kronor vardera; samt att ledamöter i revisionsutskott skall
erhålla 25 000 (25 000) kronor vardera för utskottsarbete;

· att revisorn skall erhålla arvode enligt överenskommen räkning;
· att styrelsen skall bestå av sex ledamöter, utan suppleanter
(oförändrat);

· att antalet revisorer skall vara ett revisionsbolag, utan
revisorssuppleant;

· att Lars Nyberg, Peter Hamberg, Kicki Wallje-Lund, Åsa Hedin,
Per-Arne Blomquist och David Sjöström omväljs som styrelseledamöter;

· att Lars Nyberg omväljs som styrelseordförande; och
· att Öhrling PricewaterhouseCoopers AB väljs som revisor för tiden
intill slutet av nästa årsstämma med Michael Bengtsson som
huvudansvarig revisor.

Vidare föreslås att följande principer skall antas för utseende av ny
valberedning inför årsstämma 2021, jämte instruktion för
valberedningens arbete:

Styrelsens ordförande skall under september månad på lämpligt sätt
kontakta de två största aktieägarna vid denna tidpunkt och uppmana
dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som
inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge
den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen.
Valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter varav
styrelseordföranden skall vara en av ledamöterna. Valberedningen
utser ordförande inom sig. Styrelsens ordförande eller annan
styrelseledamot kan ingå i valberedningen men inte vara dess
ordförande. Valberedningens mandattid sträcker sig fram till dess att
en ny valberedning utses. Om väsentliga förändringar av
aktieinnehavet sker bland de största aktieägarna eller om ledamot av
annan anledning önskar utgå ur valberedningen efter att
valberedningen utsetts, skall valberedningen i samråd med Bolagets
två största aktieägare besluta om eventuell erforderlig förändring av
valberedningens sammansättning. Valberedningens sammansättning skall
offentliggöras genom pressmeddelande och på bolagets hemsida så snart
ledamöter är utsedda, dock senast sex månader före
årsstämman.Valberedningen skall i sitt arbete tillvarata samtliga
aktieägares intressen. Valberedningens arbetsuppgifter följer vad som
vid var tid föreskrivs i Koden jämte vederbörligen utfärdade
anvisningar från Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning. Valberedningen
skall sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen skall
kunna fullfölja sina uppgifter. Kallelse till sammanträde utfärdas av
ordföranden. Vid behov skall Bolaget kunna svara för kostnader för
externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att
valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag. Vid valberedningens
sammanträden skall föras protokoll som undertecknas eller justeras av
ordföranden och den/de ledamot/ledamöter valberedningen utser.
Valberedningens uppgifter är att inför kommande årsstämma eller i
förekommande fall extra bolagsstämma där styrelse eller revisorsval
skall äga rum, lägga fram förslag för beslut angående
stämmoordförande, antalet styrelseledamöter samt revisor eller
registrerat revisionsbolag, val av styrelseledamöter, val av
styrelseordförande, arvode till styrelsen och revisor samt förslag
till val av revisor och principer för utseende av valberedningen samt
instruktion till densamma.

Punkt 12 Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen i sin helhet har fullgjort ersättningsutskottets uppgifter
under året för beslut i frågor om ersättning och andra
anställningsvillkor för Bolagets ledande befattningshavare. Styrelsen
ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år
och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska
gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Med ledande befattningshavare avses VD samt de personer som ingår i
koncernledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som
avtalas, och eventuella förändringar som görs i redan avtalade
ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020.
Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av
bolagsstämman, inklusive långsiktiga aktierelaterade
incitamentsprogram.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi och långsiktiga
intressen

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och
tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen förutsätter att
bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För
detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning.
Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas
en konkurrenskraftig totalersättning. Rörlig kontantersättning som
omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets
affärsstrategi och långsiktiga intressen. Detta genomförs genom den
måluppfyllelse som avgör utfallet av rörlig kontantersättning, vilka
är kopplade till bolagets övergripande målsättningar. För information
om bolagets övergripande målsättning, se bolagets webbplats:
https://c-rad.se/about-us//.

Total ersättning

Styrelsen föreslår att årsstämman antar följande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare:

Ersättning till VD och övriga personer i företagsledningen skall
utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner och
avsättning till pension. Bolagsstämman kan därutöver - och oberoende
av dessa riktlinjer - besluta om exempelvis aktie- och
aktiekursrelaterade ersättningar.

Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och
konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter på
den arbetsmarknad där befattningshavaren är placerad och ta hänsyn
till individens kvalifikationer och erfarenheter. Den rörliga
kontantersättningen ska ha en högsta gräns och vara relaterad till
den fasta lönen, och får uppgå till högst 100 procent av den fasta
årliga kontantlönen. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av
rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en tydligt definierad
period. När mätperioden för uppfyllelse av målen för utbetalning av ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.