Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-28

C Security: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - DECEMBER 2019

PERIOD 1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 261 tkr (371)
· Rörelseresultatet uppgick till -1 422 tkr (-1 219)
· Resultatet före skatt uppgick till -1 429 tkr (-1 232)
· Resultatet per aktie var -0,02 kr (-0,03)
· Kassaflödet uppgick till 2 224 tkr (2 113)

PERIOD 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 1 473 tkr (1 178)
· Rörelseresultatet uppgick till -3 668 tkr (-3 459)
· Resultatet före skatt uppgick till -3 688 tkr (-3 501)
· Resultatet per aktie var -0,05 kr (-0,08)
· Kassaflödet uppgick till 111 tkr (-336)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

· C Security Systems distributör erhöll importtillstånd samt
lanserade C-pod i Brasilien.

· Bolaget fick nya distributörer i Turkiet och Benelux.
· Betalningsflödet från Ryssland utreds vidare och diskussionen förs
mellan ryska och europeiska myndigheter.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

· Bolagets brasilianska importör sålde slut den första ordern som
Bolaget levererade i första kvartalet.

· Intressebolaget Spåra Group AB's nya IoT produkt finns att
beställa på deras hemsida. C Security Systems kommer till en början
att sälja produkten under eget varumärke till den marina marknaden i
Skandinavien och Finland efter sommaren.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

· Bolaget kallar till extra bolagsstämma för att besluta om en
nyemission som vid full teckning tillför Bolaget cirka 3,9 Mkr.
Teckningskursen är 0,17 kronor per aktie. Styrelsen kommer även att
söka ett mandat att fram till nästa årsstämma kunna emittera upp till
ca 191.000.000 nya aktier för lägst 0,28 kronor per aktie utan
företräde till existerande ägare för att möjliggöra strategiska
förvärv.

· CGI FINANCE GROUPE SOCIETE GENERALE (CGI) kommer att upprepa
kampanjen i Paris samt utöka kampanjen så den även omfattar
båtmässorna i Cannes, La Rochelle och Monaco. Mässorna äger rum under
perioden september till december 2019.

· Ryska kunder till försäkringsbolaget OSK genomför testbetalningar.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

· Företrädesemissionen i C Security Systems AB tecknades till ca
11,6 miljoner kronor vilket innebär att nyemissionen övertecknades
med ca 200%. C Security tillförs därmed ca 3,9 miljoner kronor före
emissionskostnader.

· Den franska båtförsäkringsförmedlaren Gras Savoye Yachting (GSY)
har beslutat att C Security Systems produkt C-pod Lite kommer att
vara ett godkänt system i deras försäkringsprodukt. Sedan tidigare
har C-pod-systemet som ensamt säkerhetssystem varit ett krav men
detta utökas nu med att även C-pod Lite uppfyller kraven för att ingå
i GSYs försäkringsprodukt.

· C Security Systems distributör i Frankrike har kommit överens med
ett företag som är återförsäljare och ansvarar för installationen av
marinelektronik i Jeanneaus och Prestiges nyproducerade båtar.
Överenskommelsen innebär att C-pod Lite kommer att ingå som tillval i
offert av nya båtar. Vidare vill installationsföretaget utrusta
befintliga båtar i sin tillhörande marina med C-pod ELite i så stor
utsträckning som möjligt.

· Finansieringsbolaget CGI FINANCE utökar samarbetet ytterligare.
Deras båtkunder får ett stående erbjudande i Frankrike fram till
slutet på nästa år (2020-12-31) att installera en C-pod Lite för 1EUR .

· VD Magnus Söderberg slutar och kommer även att lämna styrelsen i
samband med att uppsägningstiden har gått ut.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· C Security Systems AB överlämnar ett villkorat erbjudande att
förvärva samtliga utestående aktier i Spåra Group AB.

· Jacob Lundberg utses till ny VD och tillträder tjänsten 2 mars
2020.

VD HAR ORDET
Den kommersiella sidan har under året präglats av lansering i
Brasilien, betalningsflödet från Ryssland och affärerna med
försäkrings- och finansieringsbolag samt installation i Jeanneaus och
Prestiges båtar i Frankrike. Även Italien och Turkiet har utvecklats
positivt.

Vi går nu in i högsäsong med ett flertal nya och utökade samarbeten.
Vår importör i Brasilien säkrar nu upp sin kommande order mot sina
återförsäljare och marinor. De underhands- uppgifter vi muntligt fått
är att ordern till CSEC kommer vara på flera hundra enheter, vilket i
så fall blir CSECs största enskilda order hitintills. Utfallet av
betalningarna från Ryssland är beroende av de pågående politiska
diskussionerna mellan Ryssland och EU. Betalningarna har inte nått
CSEC men inte heller gått tillbaka till kunder. Arbetet att hitta en
lösning fortgår. I Frankrike har försäkringsbolaget AXA och
försäkrings-förmedlaren Gras Savoye Yachting (GSY) även valt att
innefatta C-pod Lite i sitt erbjudande. C-pod Lite har ett mycket
konkurrenskraftigt pris och både AXA och GSY har starka
marknadsplaner inför kommande säsong. Vidare har
finansierings-bolaget CGI valt att erbjuda C-pod Lite som ett
permanent erbjudande efter att ha överträffat förväntningarna under
båtmässan i Paris 2018.

Under året har vi även gjort produktions-förberedelser och aktiviteten
har varit stor inom produkt- och systemutveckling i Bolaget. Vi har
vidareutvecklat vår mer avancerade produkt C-pod där vi också har
gjort produktionsförberedelser, integrerat produkten C-pod Lite mot
Spåras serverlösning och byggt en ny smartphoneapp för C-pod Lite.
Detta är steg för att minska driftkostnader, förbättra
användarupplevelsen, erbjuda fler funktioner samt kunna möta en
större efterfrågan.

Vi har sedan en längre tid tittat på möjligheterna att ta del av nya
stora kundsegment men har ansett att kostnaden varit för stor för att
möta konkurrensen. Intressebolaget Spåra har lyckats bra med att
attrahera företagskunder inom flera olika branscher samt sälja direkt
till konsument via e-handel. Med den insikt vi har i Spåras system
och kommersiella affärer anser vi att det nu är ett bra tillfälle att
stärka samarbetet och även kontrollen i Spåra. Detta tror vi kommer
ge Bolaget en flygande start in i ett flertal branscher med stark
efterfrågan på den mer avancerade och kostnadseffektiva
positioneringsteknologin som NB-IoT/Cat-M1 erbjuder.

Jag vill också passa på att önska Jacob Lundberg all lycka som ny VD.
Jag är mycket glad över att Jacob tackade ja att gå in som VD och är
övertygad om att CSEC stärks med hans gedigna ledarerfarenhet och
kompetens.

Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 261 tkr (371).
Omsättningen för året uppgick till 1 473 tkr (1 178).
Rörelseförlusten för fjärde kvartalet ökade till -1 422 tkr (-1 219).
Rörelseförlusten för året ökade till -3 668 tkr (-3 459). Den ökade
rörelseförlusten beror främst på att Bolaget investerade i
produktionsförberedelser, hade högre personalkostnader samt större
marknadsnärvaro och säljorganisation.

Magnus Söderberg
VD, C Security Systems AB (publ)
Kort om C Security Systems AB
C Security Systems utvecklar och säljer webbaserade larm-,
övervaknings- och söksystem, som fungerar globalt och är framtaget
för olika fordon. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärket
C-pod, främst avsedd för fritidsbåtar, samt C-pod Lite och C-pod
ELite, avsedda för ett flertal olika fordonstyper.

Aktien
Per den 30:e december 2019 uppgick antalet aktier i C Security Systems
till 68 107 932 och antalet aktieägare till 1163.

Aktien handlas sedan den 1 augusti 2014 på Spotlight Stock Market
under namnet C Security med ISIN-nummer SE0005991981.

Bolagsstämma
Den ordinarie bolagsstämman kommer att hållas under april månad.
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig senast tre veckor
innan årsstämma på företagets samt Spotlights hemsida.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret
2019-01-01 - 2019-12-31.

Nästa rapport
C Security Systems utger sin kvartalsrapport 1 för 2020 den 29:e maj
2020.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.
28 februari 2020
C Security Systems AB, Styrelsen
Denna information är sådan information som C Security Systems AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 februari 2020

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/c-security/r/bokslutskommunike-for-c-security...
https://mb.cision.com/Main/11642/3049078/1202972.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.