Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-26

C Security: Bokslutskommuniké för januari - december 2015

· Nettoomsättningen uppgick till 126 KSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -682 KSEK
· Resultatet före skatt uppgick till -682 KSEK
· Resultatet per aktie var -0,075 SEK
· Kassaflödet uppgick till 893 KSEK

PERIOD 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015

· Nettoomsättningen uppgick till 872 KSEK (1 288)
· Rörelseresultatet uppgick till -3 337 KSEK (-2 972)
· Resultatet före skatt uppgick till -3 338 KSEK (-2 959)
· Resultatet per aktie var -0,37 SEK
· Kassaflödet uppgick till -200 KSEK (361)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

· Bolaget tillfördes 500 KSEK i och med inbetalning av
teckningsoptionerna.

· Bolaget har en ny distributör i Tyskland som ställde ut C-pod på
båtmässan i Düsseldorf.

· En förstudie har genomförts avseende en kommande uppgradering och
produktion av den befintliga hårdvaran.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

· Företaget inledde ett samarbete med ett av Rysslands största
försäkringsbolag tillsammans med bolagets ryska distributör. Med
start i augusti 2015 blev C-pod systemet obligatorisk för deras
båtförsäkringskunder samt försäkringskunder för vatten- och
snöskotrar. Detta innebär att om en kund förnyar en båtförsäkring hos
försäkringsbolaget måste de ha ett C-pod system med giltigt
abonnemang. Dessutom beslutades att börja försäkra vatten- och
snöskotrar om dessa är utrustade med ett C-pod system.

· Bolaget offentliggjorde två långt gångna projekt, ett i Europa och
ett i Karibien. Projekten omfattar ca 3500 C-pod system inklusive
abonnemang.

· Vid bolagets årsstämma den 27 april 2015 bemyndigades styrelsen
genomföra nyemission, och bolagsordningen ändrades till att inte
begränsa bolagets verksamhet till maritimt bruk. Bo Lorentzon avböjde
omval till styrelseledamot och till ny styrelseledamot valdes Robert
Berg.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET
· Med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman beslutade
styrelsen om emission av totalt 250.000 teckningsoptioner till VD och
säljchef.

· Bolaget informerades om att Magnus Uppsäll gått över tröskelnivåer
för flaggning. Per den 13 augusti uppgick hans innehav till
motsvarande 28,55% av kapitalet och rösterna.

· En fransk båttillverkare, som redan installerar C-pod i två av
deras båtmodeller, har valt att även inkludera C-pod systemet som en
del i deras europeiska serviceprogram. Detta innebär att alla deras
befintliga kunder i Europa kommer att erbjudas C-pod systemet.

· Bolagets distributör i Italien ställde ut C-pod på båtmässan i
Genova.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

· Med stöd av bemyndigandet lämnat vid årsstämma den 27 april 2015,
beslutade styrelsen att genomföra en nyemission av aktier med
företrädesrätt för befintliga aktieägare om ca 1,7 MSEK.

· Företrädesemissionen tecknades till cirka 2,5 miljoner kronor.
Detta motsvarade en teckningsgrad om cirka 144%. Med företrädesrätt
tecknades ca 83%. Bolaget tillfördes därmed drygt 1,7 miljoner kronor
före emissionskostnader om cirka 55 000 kronor. Efter genomförd
emission är antalet aktier i Bolaget 9 081 058 stycken.

· Bolaget har tillsammans med den franska distributören och egen
personal deltagit på båtmässan i Cannes och la Rochelle. Bolaget har
även ställt ut C-pod på mässan METS i Amsterdam, Holland. METS är
världens största mässa av utrustning, material och system för den
internationella marina fritidssektorn.

· Företaget har blivit beviljade kredit från Almi Företagspartner
Stockholm Sörmland AB om totalt 1,7 MSEK. Bolaget kan använda
krediten när det anses lämpligt men utbetalning av lånet är villkorat
till två milstolpar kopplade till Bolagets försäljning och har en
kredittid på 48 månader.

· Bolagets distributörer i Italien och Malta ställde ut C-pod på
båtmässorna i Genova och Valletta.

· Den franska båttillverkaren som valt att inkludera C-pod systemet
som en del i deras europeiska serviceprogram kommer att presentera
och utbilda C-pod systemet under båtmässan i Paris i december 2015
för alla deras europeiska återförsäljare.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Efter mässan i Paris är fyra Franska båttilverkare intresserade av
att erbjuda C-pod. Två av dessa vill bygga in C-pod i utvalda
båtmodeller och två vill erbjuda C-pod som tillval.

· Två försäkringsbolag i Karibien kommer att erbjuda C-pod till
deras försäkringskunder. Kunderna får 10% rabatt på C-pod systemet
(exkl. abonnemang) om de köper C-pod via försäkringsbolagen.

· C-pod ställdes ut på båtmässan i Vancouver, Kanada.
· Ryska staten har beviljat C Security Systems försäkringspartner i
Ryssland ett utökat tillstånd för utlandsbetalningar. Tillståndet
började gälla 2016-02-01 och förnyas automatiskt var tredje månad
under fem års tid.

· Bolaget har avslutat samarbetet med två distributörer i Spanien
och Italien på grund av svag försäljning.

(se bild i bifogad pdf)
VD HAR ORDET

Under året har Bolaget påbörjat ett stort samarbete med Rysslands
största försäkringsbolag och kommit långt i ett stort projekt i
Europa och ett i Karibien. Vi har även haft en fortsatt lyckosam
införsäljning till båttillverkare i framförallt Frankrike. För att
kunna möta de potentiellt stora order har vi också arbetat med
produktionsförberedelser.

Det har tagit längre tid än förväntat att komma till avslut i de stora
affärerna vilket föranledde att bolaget genomförde en nyemission i
november. Den lyckade nyemissionen under 2015 möjliggör att Bolaget
kan fortsätta utveckla verksamheten och ge de påbörjade samarbetena
och förhandlingarna bästa möjliga förutsättningar inför 2016. Vid en
stor order kan bolaget även finansiera en produktion via en kredit
hos Almi företagspartner.

Nybåtsproduktionen under året var svag hos de båttillverkare vi har
samarbete med. Detta har resulterat i att den lyckade införsäljningen
hos båtillverkare inte har visat sig märkvärt i Bolagets försäljning.
Vi kan dock konstatera att en stor andel av de båtar som sålts med
ett förinstallerat C-pod system har resulterat i att kunderna köper
abonnemang.

Projektet i Karibien är vi fortsatt positiva till men byråkratin tar
tid. Projektet i Europa är mer osäkert då arbetet för dem att hitta
en finansieringslösning drar ut på tiden. Samarbetet med
försäkringsbolaget APRIL anser vi är osäkert på grund av den alltmer
utdragna orderläggningen. Organisationen som är Spaniens huvudsakliga
representant för den marina industrin har fortsatta utmaningar med
att kunderna inte betalar vilket har resulterat i att de inte kan gå
vidare och lägga order.

Ryska staten beviljade C Security Systems försäkringspartner ett
utökat tillstånd för utlandsbetalningar i januari. Rysslands starka
reglering av utförsel av kapital har inneburit ett hinder för Ryska
kunder att betala i Euro och försäkringsbolaget ansökte i december om
ett utökat tillstånd för att förenkla processen. Tillståndet gör det
möjligt för försäkringsbolagets kunder att betala tre och
femårsabonnemang i Euro direkt till C Security Systems. Tillståndet
började gälla 2016-02-01 och förnyas automatiskt var tredje månad
under fem års tid.

För att försäkringsbolagets kunder skall få teckna en båtförsäkring
måste de ha ett C-pod system med ett aktivt abonnemang. Kunderna
tecknar båtförsäkringar på tre respektive fem år och
försäkringsbolaget vill att deras försäkringstagares C-pod abonnemang
skall gälla under hela försäkringsperioden. Detta innebär att
kunderna skall köpa C-pod abonnemanget för tre eller fem år direkt
via Bolagets webshop.

Ryska kunder har trots detta inte lyckats genomföra betalningar på
grund av en spärr i samband med kortbetalningar på internet. Det är
en obligatorisk säkerhetsfunktion vid betalning med kreditkort på
nätet. Spärren sitter hos den statliga Ryska banken och de arbetar
för att ta bort spärren för kunder som skall betala C Security
Systems.

Omsättningen minskade jämfört med fjolåret till 872 KSEK (1 288). Den
lägre försäljningen beror främst på att bolaget förra året hade en
större australiensk order på 100 C-pod enheter och 700 tillbehör.
Rörelseresultatet minskade till -3 338 KSEK (-2 959) främst drivet av
en förstudie avseende en kommande uppgradering och produktion av den
befintliga hårdvaran samt kostnader kopplade till att företaget gått
publikt.

Sammanfattningsvis är vi väl förberedda för större volymer och vi har
stark tilltro till samarbetet i Ryssland och projektet i Karibien. Vi
är positiva till projektet i Europa och samarbetet med APRIL
samtidigt som vi dock anser att det finns en osäkerhet i dessa
affärer. Vi fortsätter att fokusera på att sälja C-pod systemet som
en färdig lösning i en större produkt. Således är fokus på
försäkringsbolag, båttillverkare och marinor.

De kommer inte bara att resultera i en stor engångsintäkt utan styrkan
ligger i att de kommer att genera årliga abonnemangsintäkter direkt
vid produktleverans vilket är motorn i företagets affärsidé.

Magnus Söderberg
VD, C Security Systems AB (publ)

Kort om C Security Systems AB
C Security Systems utvecklar och säljer ett webbaserat larm- och
övervakningssystem för den globala båtmarknaden. Produkten säljs och
marknadsförs under varumärket "C-Pod" och är främst avsedd för
fritidsbåtar.

Aktien
Per den 30 december 2015 uppgick antalet aktier i C Security Systems
till 9 081 058 stycken och antalet aktieägare till 261 stycken.

Aktien handlas sedan den 1 augusti 2014 på AktieTorget under namnet C
Security med ISIN-nummer SE0005991981.

Bolagsstämma

Datum för den ordinarie bolagsstämman är den 26 april 2016 kl 13:00.
Platsen är bolagets lokaler på Vretenvägen 13 i Solna.
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på företagets samt
AktieTorgets webbplats senast den 5 april 2016

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/c-security/r/bokslutskommunike-for-januari---d...
http://mb.cision.com/Main/11642/9925070/482345.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.