Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-30

C Security: C Security genomför företrädesemission om ca 3,2 MSEK

C Security meddelar idag att styrelsen i C Security Systems AB ("C
Security" eller "Bolaget") den 23 oktober 2017, med stöd av
bemyndigande lämnat vid extrastämman den 26 september 2017, beslutat
att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för
befintliga aktieägare om ca 3,2 MSEK.

Huvudägarna avser att teckna sin del av nyemissionen vilket motsvarar
cirka 45 procent av totala företrädesemissionen. Teckningskursen i
nyemissionen är 0,21 kronor.

Nyemissionen är villkorad till att Bolaget inte får en stor order som
väsentligt förändrar bolagets kapitalbehov. Om Bolaget erhåller en
stor order senast den 3 november förbehåller sig styrelsen rätten att
avbryta emissionen.

Bakgrund och motiv i sammandrag
C Security utvecklar och säljer ett webbaserat larm- och
övervakningssystem för den globala båtmarknaden. Bolagets strategi är
att sälja in C-pod- systemet till internationella båttillverkare,
försäkringsbolag och marinor. Ambitionen är att C-pod skall
installeras som standardutrustning hos båttillverkare och vara
obligatoriskt hos försäkringsbolag.

Bolaget samarbetar med ett flertal internationella båttillverkare samt
har ingått avtal med ett av Rysslands största försäkringsbolag samt
en fransk båtförsäkringsförmedlare som är en utav Europas största.
Samarbetena med försäkringbolagen går framåt och när de kommer igång
i den omfattningen som Bolaget och våra samarbetspartners hoppas på
kan dessa snabbt ta Bolaget till att bli kassaflödespositivt.

Bolaget valde i början av året att komplettera säljstrategin med en
försäljningsinriktning mot mindre affärer med kortare ledtider.
Bolaget kompletterade produktportföljen med en ny produkt "C-pod
Lite" med syftet är att möta efterfrågan i dagligvaruhandeln, varv
och båtklubbar samt ge möjligheten att sälja till fler segment. C-pod
Lite mottogs väl och Bolaget vill därför öka säljresurserna mot de
mindre affärerna. Vidare anser Bolaget att det finns behov av att
införa ytterligare minst en produkt för att komplettera Bolagets
produkterbjudande.

För att möjliggöra en fortsatt utveckling av verksamheten samt
finansiera de ovanstående åtagandena har Bolaget ett kapitalbehov.
Huvuddelen av emissionslikviden från den förestående nyemissionen
avses investeras i att stärka upp försäljningsorganisationen, i
marknadsföringsaktiviteter och i framtagandet av en ny produktmodell.

Villkor och tidsplan för företrädesemissionen
· Rätten att teckna tillkommer i första hand Bolagets aktieägare som
för varje aktie erhåller en teckningsrätt.

· För varje aktie i C Security som innehas på avstämningsdagen
erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till
teckning av en (1) ny aktie.

· Teckningskursen uppgår till 0,21 kr per aktie.
· Nyemissionen omfattar högst 15 135 096 aktier.
· Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 6
november 2017.

· Sista dag för handel med C Security-aktien inklusive rätt att
erhålla teckningsrätter är den 2 november 2017. Aktien handlas
exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 3
november 2017.

· Teckningstiden är 8 november - 23 november 2017.
· Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under
perioden 8 november - 21 november 2017.

· Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från och med den 8
november 2017 fram till dess att Bolagsverket har registrerat
företrädesemissionen.

Villkor för nyemissionen och utförligare information om nyemissionen
Styrelsen i C Security beslutade den 23 oktober 2017, med stöd av
bemyndigande lämnat vid årsstämma den 26 september 2017, om en
nyemission av 15 135 096 aktier med företrädesrätt för befintliga
aktieägare.

Nyemissionen är villkorad till att Bolaget inte får en stor order som
väsentligt förändrar bolagets kapitalbehov. Om Bolaget erhåller en
stor order senast den 3 november förbehåller sig styrelsen rätten att
avbryta emissionen.

Bolagets befintliga aktieägare kommer att erhålla teckningsrätter för
teckning av aktier i förhållande till det antal aktier de äger på
avstämningsdagen den 6 november 2017. Varje befintlig aktie i Bolaget
berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar
innehavaren till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen
0,21 kr per aktie.

Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 3,2 MSEK före
emissionskostnader. Huvudägarna avser att teckna sin del av
nyemissionen vilket motsvarar cirka 45 procent av totala
företrädesemissionen.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska
tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta
belopp i första hand ske till de som tecknat aktier med stöd av
teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen
eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd
av teckningsrätter.

För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska
tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal teckningsrätter
som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd
av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier; i andra hand ske
till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av
teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske
fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal
aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje
hand ske till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning
av aktier, i proportion till sådana garantiåtagande. I den mån
tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska
tilldelning ske genom lottning.

Memorandum med anledning av företrädesemissionen beräknas
offentliggöras omkring den 7 november 2017.

Aktier och aktiekapital
Företrädesemissionen innebär en ökning, vid full teckning, av
aktiekapitalet med högst 1 513 509,6 kr, från 1 513 509,6 kr till 3
027 019,2 kr, genom nyemission av högst 15 135 096 aktier, envar med
ett kvotvärde om 0,1 kr.

C Security Systems AB
Styrelsen
För ytterligare information kontakta VD Magnus Söderberg på telefon
08-5000 10 52 eller e-post: ir@c-pod.se

Denna information är sådan information som C Security Systems AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 30 oktober 2017.

Kort om C Security Systems AB
C Security Systems utvecklar och säljer webbaserade larm-,
övervaknings- och söksystem, som fungerar globalt och är framtaget
för olika fordon. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärket
C-pod, främst avsedd för fritidsbåtar, samt C-pod Lite, avsedd för
ett flertal olika fordonstyper.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/c-security/r/c-security-genomfor-foretradesemi...
http://mb.cision.com/Main/11642/2378517/743640.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.