Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-29

C Security: Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i C Security Systems AB, org nr 556849-1368, kallas härmed
till extra bolagsstämma tisdagen den 26 september 2017, klockan
13.00, i företagets lokaler på Vretenvägen 13, Solna.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 20 september 2017
och dels anmäla sin avsikt att närvara vid bolagsstämman så att denna
är Bolaget tillhanda senast kl 16.00 onsdagen den 20 september 2017,
under adress C Security Systems AB, Vretenvägen 13, 171 54 Solna med
angivande av "Extra bolagsstämma 2017" eller via e-post till
ir@c-pod.com (magnus.soderberg@c-pod.com).

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller
organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer
(dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst 2),
samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna
i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 20 september
2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste
meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad
fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst
fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till
Bolaget på ovan angiven adress.

Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och
röster i Bolaget till 15 135 096. Bolaget innehar inte några egna
aktier.

Övrigt
Ombud
En aktieägare som inte personligen närvarar vid bolagsstämman får
utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av
aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakts giltighet
får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original
bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovanstående
adress. Företrädare för juridisk person skall vidare insända bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Biträde
Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstämman medföra
högst två biträden. Biträde åt aktieägare får medföras vid
bolagsstämman endast om aktieägaren till Bolaget anmäler antalet
biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares
deltagande.

Dagordning för extra bolagsstämma i C Security Systems AB den 26
september 2017

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Framläggande och godkännande av dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Fråga huruvida stämman blivit behörigt sammankallad.
7. Beslut angående:
a. Fastställande av incitamentprogram för anställda nyckelpersoner
enligt bilaga 1.

b. Beslut om ändring av bolagsordning enligt bilaga 2.
c. Beslut om att ge styrelsen bemyndigande att med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission
av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner.

8. Beslut om att styrelsen får göra smärre ändringar i på stämman
tagna beslut för att kunna registrera ärendena hos Bolagsverket och
Euroclear.

9. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller bolagsordningen.

10. Stämman avslutas.
Styrelsens förslag:
Punkt 7 a.
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att
utfärda ett optionsprogram på 450 000 optioner motsvarande 450 000
aktier till anställda nyckelpersoner i Bolaget (bilaga 1).

För att beslut enligt punkt 7 a. skall vara giltigt krävs att det
biträtts av aktieägare med minst 9/10 delar (nio tiondelar).

Punkt 7 b.
Styrelsens förslag är att ändra punkt 4 "Aktiekapital" och punkt 5
"Antal aktier" i bolagsordningen för att möjliggöra framtida
emissioner (bilaga 2).

För att beslut under punkt 7 b. skall vara giltigt krävs att det
biträtts av aktieägare med minst 2/3 delar (två tredjedelar).

Punkt 7 c.
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission
av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall
aktiekapitalet samt antal aktier kunna ökas med högst vad som följer
av nuvarande bolagsordning. Bemyndigandet skall innefatta rätt att
besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner med
bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor.
Syftet med bemyndigandet och möjligheten att avvika från aktieägarnas
företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget
bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv och/eller förvärv
av tekniklösningar. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller
flera tillfällen, dock längst till nästa årsstämma. För att inte
bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den
eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier
och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att
emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som
bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen
skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

För att beslut under punkt 7 c. skall vara giltigt krävs att det
biträtts av aktieägare med mer än 1/2 (hälften).

Stockholm i augusti 2017
C Security Systems AB
Styrelsen
För ytterligare information kontakta VD Magnus Söderberg på telefon
08-5000 10 52 eller e-post: ir@c-pod.se

Denna information är sådan information som C Security Systems AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 augusti 2017.

Bilaga 1
Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att utfärda
optionsprogram för anställda nyckelpersoner i bolaget.

Styrelsen för C Security Systems AB, org. nr 556849-1368 föreslår att
stämman i bolaget beslutar att bemyndiga styrelsen utfärda ett
optionsprogram på 450.000 optioner motsvarande 450.000 aktier enligt
följande:

Magnus Söderberg, VD & styrelseledamot - 300.000 optioner motsvarande 300.000 aktier
Eben Junior Martin, Int. Försäljningschef - 150.000 optioner motsvarande 150.000 aktier
För emissionen skall följande gälla:
1. Högst 450.000 optioner skall emitteras
Optionerna skall kunna tecknas av:
- Magnus Söderberg, 300.000 optioner
- Eben Junior Martin, 150.000 optioner
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
utgivning av dessa 450.000 optioner är nödvändig för att behålla och
motivera nyckelpersoner i Bolaget.

2. Teckning av optionerna skall ske senast den 25 augusti 2017
3. Ingen annan än de under pkt 1. nämnda personerna skall äga teckna
optionerna.

4. Priset för optionerna är 1,53 öre per option, och skall vara
Bolaget tillhanda senast 27 september 2017.

5. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 1.513.510 kronor. Om
det högsta antalet optioner utges och om alla dessa optioner
utnyttjas för aktieteckning ökar aktiekapitalet till 1.558.510
kronor.

6. För varje aktie som tecknas med stöd av option skall betalas
kontant 1,70 kronor.

7. Optionen kan användas för aktieteckning under perioden fr.o.m. 29
juli 2019 t.o.m. 29 augusti 2019.

8. De aktier som utges enligt pkt. 7 skall medföra rätt till
aktieutdelning fr.o.m. tidpunkten för registrering av
kapitalhöjningen i fråga.

9. Varje option ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget.
10. Genomför Bolaget fondemission, aktiesammanläggning, split eller
nyemission av aktier eller andra värdepapper med företrädesrätt för
aktieägarna, skall Bolaget företa en omräkning av det antal aktier
som får tecknas med stöd av varje option samt av det belopp som skall
betalas för varje aktie, dock lägst aktiens kvotvärde. Omräkning
skall göras enligt rådande praxis på svenska aktiemarknaden.

Bilaga 2
Förslag till beslut om ändring av BOLAGSORDNING FÖR C SECURITY SYSTEMS
?? antagen vid årsstämma den 27 april 2015. Styrelsens förslag är att
ändra punkt 4 "Aktiekapital" och punkt 5 "Antal aktier" i
bolagsordningen för att möjliggöra eventuella framtida emissioner.

För att möjliggöra eventuella framtida emissioner föreslår styrelsen
att extra bolagsstämman skall besluta om att ändra C Security Systems
AB bolagsordning i enlighet med följande:

Bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 500.000 kr
och högst 2.000.000 kr till lägst 1.500.000 kr och högst 6.000.000
kr. Bolagsordningens punkt 4 får därmed följande ändrade lydelse:

"Aktiekapitalet skall vara lägst 1.500.000 kronor och högst 6.000.000
kronor."

Vidare föreslås att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras
från nuvarande lägst 5.000.000 aktier och högst 20.000.000 aktier
till lägst 15.000.000 aktier och högst 60.000.000 aktier.
Bolagsordningens punkt 5 får därmed följande ändrade lydelse:

"Antalet aktier skall vara lägst 15.000.000 och högst 60.000.000."
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/c-security/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma,...
http://mb.cision.com/Main/11642/2334974/714932.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.