Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

C Security: Kommuniké från årsstämma i C Security Systems AB (publ)

Aktieägarna i C Security Systems AB (publ), 556849-1368, har den 25
april 2019 hållit årsstämma i företagets lokaler i Solna, varvid
följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av resultat m.m.
Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för
räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens
förslag att bolagets förlust skall balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter
under det gångna räkenskapsåret 2018.

Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
Årsstämman beslutade att revisorn kommer att ersättas enligt godkänd
räkning.

Vidare beslutade årsstämman, enligt styrelsens förslag, att
styrelsearvode för styrelsearbete fram till nästa årsmöte skall utgå
med SEK 45.000 till styrelsens ordförande och SEK 30.000 vardera till
övriga styrelseledamöter. För styrelseledamot som är anställd i
Bolaget utgår inget styrelsearvode.

Val av styrelse
Årsstämman omvalde sittande styrelseledamöter, Robert Tejme, Carl
Aspenberg, Robert Berg och Magnus Söderberg för tiden till nästa
årsstämma.

Val av revisor
Årsstämman omvalde Johan Engdahl till revisor och till
revisorssuppleant Michael Christensson i bolaget för tiden fram till
nästa ordinarie årsstämma.

Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission av
aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att:
Bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt fatta beslut om nyemission av aktier och/eller
emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Genom
beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet samt antal
aktier kunna ökas med högst vad som följer av nuvarande
bolagsordning. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om
nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner med bestämmelse om
apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor. Syftet med
bemyndigandet och möjligheten att avvika från aktieägarnas
företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget
bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv och/eller förvärv
av tekniklösningar. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller
flera tillfällen, dock längst till nästa årsstämma. För att inte
bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den
eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier
och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att
emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som
bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen
skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

C Security Systems AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information kontakta VD Magnus Söderberg på telefon
08-5000 10 52 eller e-post: ir@c-pod.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/c-security/r/kommunike-fran-arsstamma-i-c-sec...
https://mb.cision.com/Main/11642/2807708/1040531.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.