Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-04

Cabonline Group AB: Delårsrapport januari - september 2019

JULI-SEPTEMBER 2019

· Intäkterna uppgick till 1 534 MSEK (1 380), en ökning med 11%.
Organiskt ökade intäkterna med 0,6%.

· Rörelseresultatet uppgick till -3 MSEK (-7). I resultatet ingår
jämförelsestörande poster om -20 MSEK (-22).

· Justerad EBITA uppgick till 53 MSEK (48) och mot-svarande marginal
till 3,4% (3,5).

· Periodens resultat uppgick till -26 MSEK (-23).
· Resultat per aktie före och efter utspädning var -1,07 SEK
(-0,97).

· Periodens kassaflöde uppgick till -3 MSEK (-52).
· Johan Ryrberg tillträdde som tillförordnad CFO för Cabonline Group
den 8 oktober.

JANUARI-SEPTEMBER 2019

· Intäkterna uppgick till 4 701 MSEK (4 563), en ökning med 3%.
Organiskt minskade intäkterna med 3,5%.

· Rörelseresultatet uppgick till -131 MSEK (26). I resultatet ingår
en nedskrivning av immateriella tillgångar om 124 MSEK (0) och övriga
jämförelsestörande poster om -64 MSEK (-61).

· Justerad EBITA uppgick till 161 MSEK (186) och motsvarande
marginal till 3,4% (4,1).

· Periodens resultat uppgick till -179 MSEK (-36).
· Resultat per aktie före och efter utspädning var -6,08 SEK
(-2,04).

· Periodens kassaflöde uppgick till -11 MSEK (-27).
· Taxi 4x27 i Danmark och Taxi Västerås förvär-vades.
Koncernen i sammandrag

[image]

*Alternativa nyckeltal, APM, se härledning och definitioner på sidorna
26-31.

*2018 års jämförelsetal beaktar inte effekter från
redovisningsstandarden IFRS 16, se beskrivning i not 1.

VD har ordet

Under kvartalet ökade intäkterna, jämfört med motsvarande kvartal
2018, med 11% till 1 534 MSEK (1 380), där den organiska tillväxten
uppgick till 0,6%. Vi glädjer oss åt att den tidigare negativa
organiska tillväxten nu har vänt i tredje kvartalet och uppvisar en
svag ökning. Justerad EBITA ökade med 10% till 53 MSEK (48) och den
justerade EBITA-marginalen uppgick till 3,4% (3,5). Våra finansiella
mål är att, på medellång sikt, växa med mer än 5% per år genom
organisk tillväxt och förvärv med en justerad EBITA-marginal om mer
än 4%.

I den finska verksamheten börjar förändringsarbetet ge resultat och
intäkterna ökade organiskt med 6,6% under kvartalet. Vi har varit
framgångsrika med att attrahera och rekrytera nya åkare och förare.
Omställningen från egenägda bilar till fler åkarägda har gått bra -
på drygt ett år har vi gått från inga till en situation där en
tredjedel av bilarna i Finland ägs av åkare. Detta är en viktig
omställning för oss och anpassning till vår affärsmodell, som
karakteriseras av bland annat låg kapitalbindning samt stor
skalbarhet.

I Norge har Cabonlines livsstilsvarumärke jip, vilket tidigare bara
fanns i Trondheim, nu lanserats även i Oslo. I Trondheim fortsätter
antalet jip-resor att öka och nu är fler än 10 000 resor genomförda.
Det nya konceptet har fått starkt genomslag i media samtidigt som vi
kan konstatera ett gott stöd från Samferdselsdepartementet och
Forbrukerrådet.

I Danmark har Cabonline etablerat sig som en aktör på hela den danska
taximarknaden. Under perioden vann Cabonline det första upphandlade
uppdraget här, vilket avser serviceresor för DanPilot (den statliga
lotsverksamheten) på Nordjylland.

I Sverige fick Cabonline förnyat förtroende i flera offentliga
upphandlingar i regionerna Väst, Örebro och Malmö. De nya avtalen
löper från sommaren 2020, förutom i Malmö kommun där uppdraget gäller
från oktober 2019.

Bristen på förare är fortsatt en av våra största utmaningar på
samtliga marknader och vi har under perioden arbetat för att
mobilisera stöd till våra åkare i deras ansträngningar att rekrytera
nya förare. Vi fokuserar också på att upprätthålla och förstärka
kvaliteten i våra tjänster och erbjudanden till kund. TaxiKurir och
Sverigetaxi är idag certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och
Norgestaxi certifierades under perioden. Det innebär ytterligare steg
i vår strävan att hålla en hög och stabil kvalitetsnivå med stöd i
etablerade standarder

Vi ökar nu takten i vårt förändringsarbete. Under sommaren och tidiga
hösten har vi genomlyst hela koncernens verksamhet för att
identifiera var våra största förbättringsområden finns. Ett av dessa
områden berör IT. Det finns betydande potentialer i att uppgradera
till nästa generations IT- plattform för bland annat bokning och
trafikledning.

Med en uppgraderad koncerngemensam IT-plattform kommer vi att kunna
driva vår operationella verksamhet effektivare. Detta möjliggör även
en snabbare och smidigare integration av förvärvade taxiverksamheter
samtidigt som vi höjer kvaliteten i leveransen till kund. Vi har
därför påbörjat förberedelserna för denna förändring och planerarar
för en successiv implementation under de närmaste två åren.
Omställningen kommer att medföra investeringar och
omstruktureringskostnader. Parallellt förväntar vi oss positiva
effekter på lönsamhet och leveranskvalitet samtidigt som den skapar
förutsättningar för en högre takt i vår förvärvsdrivna tillväxt.

En strategiskt viktig del av vårt förändringsarbete utgör även en ny
varumärkesstrategi. Projektet är påbörjat och ambitionen är att kunna
effektivisera kommunikationen med kund och bidra till en attraktiv,
enhetlig och tydlig bild av oss på samtliga marknader.

Delårsbokslutet färdigställdes tidigare än plan, varvid styrelsen
beslutat att tidigarelägga datumet för offentliggörandet.

Peter Viinapuu
VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:
Peter Viinapuu, CEO, tel +46766411006
Johan Ryrberg, tf CFO, tel + 46705387670

Denna information är sådan information som Cabonline Group Holding AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4
november klockan 08.00 (CET).

Om Cabonline
Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med 3 000 anslutna åkerier
och cirka 5 700 taxibilar i Sverige, Norge, Finland och Danmark.
Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som Flygtaxi,
TaxiKurir, Norgestaxi, TOPCAB, Kovanen, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå
Taxi, Sverigetaxioch Taxi 4x27. Genom Cabonline får åkerierna
tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande
teknikutveckling, samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service
och en gemensam infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 6,2 miljarder
kronor och utför omkring 50 000 resor per dygn. För mer information
www.cabonlinegroup.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cabonline-group-ab/r/delarsrapport-januari---...
https://mb.cision.com/Main/16327/2952673/1134955.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.