Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-19

C.A.G Group AB: C.A.G Bokslutskommuniké 2019

Starkt kassaflöde och ytterligare förvärv

Fjärde kvartalet i sammandrag

· Intäkterna uppgick till 132,7 (134,5) MSEK, motsvarande en negativ
tillväxt om -1,3 %, varav förvärvad tillväxt 4,4 % och organisk
tillväxt -5,7 %

· Justerad EBITA uppgick till 11,1 (14,5) MSEK och justerad
EBITA-marginal blev 8,4% (10,8)

· Justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 11,1 (14,2) MSEK och
justerad EBIT-marginal blev 8,4% (10,6)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20,2 (14,7)
MSEK

· Medeltalet anställda uppgick under kvartalet till 309 (315) och
vid periodens slut till 308 (326)

· Resultat efter skatt uppgick till 7,1 (12,4) MSEK, en minskning
med 42 %

· Vinst per aktie före utspädning uppgick till 1,09 (2,21) SEK och
antal aktier före utspädning uppgick till 6 569 116 (5 593 496)

Helåret 2019 i sammandrag

· Intäkterna uppgick till 487,9 (489,1) MSEK, motsvarande en negativ
tillväxt om -0,2 %, varav förvärvad tillväxt 2,1 % och organisk
tillväxt -2,3 %. Rensat för C.A.G Mälardalen som avyttrades
föregående år uppgick den organiska tillväxten till 0,7%.

· Justerad EBITA uppgick till 39,7 (39,8) MSEK och justerad
EBITA-marginal blev 8,1% (8,1)

· Justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 38,8 (38,5) MSEK och
justerad EBIT-marginal blev 8,0% (7,9)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 61,3 (27,5)
MSEK

· Medeltalet anställda uppgick under perioden till 310 (319) och vid
periodens slut till 308 (326)

· Resultat efter skatt uppgick till 27,2 (27,5) MSEK, en minskning
med 1%

· Vinst per aktie före utspädning uppgick till 4,17 (5,09) SEK och
antal aktier före utspädning uppgick till 6 526 290 (5 390 530)

· Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning för 2019 om 2,90 (2,60)
kronor per aktie

VD kommenterar
Helåret 2019 landade i ett något förbättrat resultat mot 2018 mätt som
justerad EBIT, där vi fortsatt uppnår vår målnivå om 8 procents
rörelsemarginal över en konjunkturcykel. Fjärde kvartalet blev dock
svagare än 2018 års rekordstarka resultat. Marknadsläget har
förbättrats sedan inbromsningen i tredje kvartalet och affärsläget är
stabilt, men högtrycket som rått de senaste åren är något avmattat.
Under hösten har vi också haft utmaningar med lönsamheten inom Hälsa,
Vård och Omsorgs-området. En av våra största kunder har dragit ner på
utvecklingstakten i och med en omorganisation, vilket påverkat oss
negativt. Vi vidtar åtgärder för att successivt förbättra lönsamheten
inom HVO-området.

Bland nya kundförtroenden vi fick under kvartalet kan nämnas uppdrag
för Payex, DeLaval, Veoneer, Clas Ohlsson, Handelsbanken och
eHälsomyndigheten. Vi tilldelades också ramavtal med Riksgälden för
leverans av tjänster kring portföljhanterings-systemet SIMCorp
Dimension. Avtalet gäller i maximalt fyra år och träder ikraft 1
januari 2020.

Under kvartalet fick vi uppmärksamhet för ett mycket spännande projekt
där C.A.G har en ledande roll. I ett inslag på Rapport den 27
december berättades om Wallenius Marines utveckling av vinddrivna
fraktfartyg för bilar, ett hållbart och innovativt projekt som vi på
C.A.G är mycket stolta att få vara delaktiga i.

Den 20 januari offentliggjorde vi förvärvet av Consoden AB, ett
väletablerat konsultföretag med kontor i Uppsala och Stockholm. C.A.G
Consoden, som bolaget kommer att heta, har ett gott anseende på
marknaden och är inriktat på avancerad verksamhets- och
systemutveckling. Huvuddelen av kundbasen finns inom försvar och
hälsa, vård och omsorg som är två av C.A.Gs fokuserade kundsegment,
varför förvärvet kompletterar vår nuvarande verksamhet mycket väl.
Bolaget har drygt 30 anställda och en relativt stor
underkonsultverksamhet som ökar leveranskapaciteten och därmed
möjligheten ta ramavtal, främst inom försvarsektorn. Consodens
omsättning uppgår till ca 62 mkr på årsbasis och förvärvet innebär
att vi närmar oss målet om att nå en omsättning om 700 mkr på
årsbasis i slutet av 2021. Genom det strategiska förvärvet av
Consoden stärker vi vår affär och adderar en närvaro på
Uppsalamarknaden som väl kompletterar våra kontor i Stockholm och
Enköping. Jag vill passa på att även i detta forum varmt välkomna
våra nya kollegor på Consoden till C.A.G.

På C.A.G värnar vi om våra medarbetare och under kvartalet gick den
årliga C.A.G AW:n av stapeln. Aktiviteter som denna och exempelvis
kompetensutvecklingsaktiviteten Inspirationskväll med C.A.G som jag
skrev om i föregående rapport, är viktiga för att skapa band mellan
våra medarbetare och därmed bidra till fler affärer och ett ökat
utbyte av erfarenheter och kompetens. I ett läge där det fortsatt är
brist på IT-kompetens är det väldigt viktigt för att vi ska attrahera
och behålla duktiga konsulter.

Jag vill passa på att tacka alla medarbetare, kunder och partners som
bidragit till C.A.Gs utveckling under 2019. Jag vill också rikta ett
tack till våra aktieägare som gett oss fortsatt förtroende och jag
ser fram emot ett framgångsrikt 2020, där vi fortsätter att arbeta
aktivt både med vår förvärvsagenda och en ökad organisk tillväxt.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson

VD CAG Group AB

Asa.landen[a]cag.se (Asa.landen@cag.se)

070-208 64 90

Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-4638300

Email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 19 februari kl. 08.30 (CET).

Om C.A.G

C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management,
systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot
Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för
utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina
kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll.
Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som
implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder
med små som stora projekt - allt från isolerade insatser till att ta
helhetsansvar. C.A.G har cirka 330 anställda, fördelade på
självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke.
C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan
december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/c-a-g-group-ab/r/c-a-g-bokslutskommunike-2019...
https://mb.cision.com/Main/17697/3037884/1196290.pdf
https://mb.cision.com/Public/17697/3037884/9825d8ded2855939.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.