Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

C.A.G Group AB: C.A.G Delårsrapport kvartal 3 2019

Ökat resultat och stärkt kassaflöde

Tredje kvartalet i sammandrag

· Intäkterna uppgick till 99,8 (97,9) MSEK, motsvarande en tillväxt
om 2,0 %, varav förvärvad tillväxt 4,4 % och organisk tillväxt -2,4 %

· Justerad EBITA uppgick till 5,2 (4,9) MSEK och justerad
EBITA-marginal blev 5,3 % (5,1)

· Justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 5,0 (4,6) MSEK och
justerad EBIT-marginal blev 5,0% (4,7)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,8 (-3,2)
MSEK

· Medeltalet anställda uppgick under kvartalet till 309 (323) och
vid periodens slut till 311 (327)

· Resultat efter skatt1 uppgick till 3,2 (4,7) MSEK, en minskning
med 31%

· Vinst per aktie före utspädning uppgick till 0,49 (0,86) SEK och
antal aktier före utspädning uppgick till 6 527 884 (5 443 713)

Perioden januari - september i sammandrag

· Intäkterna uppgick till 355,2 (354,6) MSEK, motsvarande en
tillväxt om 0,2 %, varav förvärvad tillväxt 1,2 % och organisk
tillväxt -1,0 %. Rensat för C.A.G Mälardalen som avyttrades
föregående år uppgick den organiska tillväxten till 3,1%.

· Justerad EBITA uppgick till 28,6 (25,3) MSEK och justerad
EBITA-marginal blev 8,0% (7,1)

· Justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 27,7 (24,3) MSEK och
justerad EBIT-marginal blev 7,8% (6,8)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 41,1 (12,7)
MSEK

· Medeltalet anställda uppgick under perioden till 316 (327) och vid
periodens slut till 311 (327)

· Resultat efter skatt uppgick till 20,1 (15,1) MSEK, en ökning med
33%

· Vinst per aktie före utspädning uppgick till 3,08 (2,84) SEK och
antal aktier före utspädning uppgick till 6 511 858 (5 322 131)

VD kommenterar
Resultatet för årets tredje kvartal förbättrades något mot föregående
år och kassaflödet stärktes, vilket är glädjande. Tredje kvartalet är
en utmaning med få tillgängliga timmar och en generellt sett lägre
aktivitetsnivå på marknaden. I år kan vi konstatera att starten på
säsongen efter semesterperioden varit trögare än föregående år.
Signalerna om en svagare konjunktur har inneburit en lite mer
avvaktande hållning hos kunderna. Framöver kommer vi troligen att se
en mer normaliserad marknadssituation efter ett antal år med mycket
stark efterfrågan. Vår bedömning är dock att behovet av IT-tjänster
och digitalisering är fortsatt stort; den underliggande efterfrågan
finns utan tvekan.

I en mer normal konjunktur är det viktigt att ha en väldefinierad
marknadsposition, goda kundrelationer och erfarna konsulter. Vår
bedömning är att C.A.G är väl positionerat för framtiden på dessa
punkter. En av många styrkor är att vi sedan i våras är en av få
innehavare av Kammarkollegiets ramavtal Programvaror och Tjänster,
som alla myndigheter och ett stort antal offentliga aktörer kan
avropa mot. Vi ser en fortsatt stabil efterfrågan inom offentlig
sektor, även om aktivitetsnivån har minskat något inom Hälsa, Vård &
Omsorg. Försvarsegmentet, där vi har en ökad närvaro i och med
förvärvet av Engvall Security, är fortsatt starkt och väntas öka
ytterligare i takt med att Försvarsmakten och FMV stärker sina
förmågor med de utökade medel de nu tilldelas.

Den digitala innovationen är i ständig utveckling inom i princip alla
områden i samhället och näringslivet. Det gäller inte minst inom våra
fokuserade kundsegment Hälsa, Vård & Omsorg, Bank & Finans och
Försvar. C.A.G levererar kund- och samhällsnytta i alla dessa
sektorer och det är vi stolta över. Exempel på det är projekt inom
säker recepthantering i vården, automatiserade bedrägerikontroller
för myndigheter och banker och verifiering av IT-plattformar för
Försvarsmaktens internationella missioner. Vi är också stolta över
att sköta drift av både finansiella expertsystem och
kontorsIT-miljöer åt framstående portföljförvaltande kunder, både
inom det offentliga pensionssystemet och åt namnkunniga privata
förvaltningsbolag.

Under kvartalet påbörjades nya och utökade uppdrag åt kunder som
exempelvis eHälsomyndigheten, Min Doktor, EVI Industries, Trimble,
DeLaval, Scania IT, Regeringskansliet, Skolverket, Stockholms
Universitet, Swedbank och Nasdaq. Efter kvartalets slut fick vi
glädjande besked om ett utökat förtroende från Tredje AP-fonden för
leverans av infrastrukturtjänster, ett bevis på att de är nöjda med
vårt långvariga samarbete. Avtalet sträcker sig över 2 år med option
på förlängning.

Vi är fortsatt inte nöjda med den organiska tillväxten som stannade på
ett negativt utfall. Förvärvet av Engvall Security, som tillträddes
per 1 augusti, bidrog dock med en förvärvad tillväxt om 4,4 procent.
Vår absoluta ambition är självfallet en återgång till positiva
organiska tillväxttal. För att vi ska lyckas med det är det viktigt
för oss att rekrytera och behålla medarbetare, både för att växa och
för att leverera värde och stabilitet till våra kunder. En viktig
komponent i det arbetet är kompetensutveckling. Den viktigaste
kompetensutvecklingen får våra konsulter genom sina uppdrag, där de
ofta arbetar i teknikens framkant. Men det är även viktigt med ren
utbildning och kompetensutbyte mellan våra medarbetare. Den 17
oktober arrangerade vi det första eventet i en traditionsenlig serie,
Inspirationskväll med C.A.G. Där bjöds alla våra medarbetare på
föreläsningar inom bland annat AI, Säkerhet, Digitalisering,
Förändringsledning och automatiserade lösningar för anti-penningtvätt
och bedrägerikontroller. Det blev en mycket lyckad kväll där även
kunder och potentiella medarbetare fick ta del av våra duktiga
interna föreläsares kunskap. Stärkta av detta arbetar vi vidare under
devisen Passion för utveckling för en bra avslutning på 2019.

För ytterligare information, kontakta: Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Åsa Landén Ericsson Tel: 08-4638300

VD CAG Group AB Email: certifiedadviser@penser.se

Asa.landen[a]cag.se (Asa.landen@cag.se)

070-208 64 90

Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 8 november kl. 08.30 (CET).

Om C.A.G

C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management,
systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot
Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för
utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina
kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll.
Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som
implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder
med små som stora projekt - allt från isolerade insatser till att ta
helhetsansvar. C.A.G har cirka 320 anställda, fördelade på
självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke.
C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan
december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/c-a-g-group-ab/r/c-a-g-delarsrapport-kvartal-...
https://mb.cision.com/Main/17697/2950659/1137752.pdf
https://mb.cision.com/Public/17697/2950659/afad07c64946e752.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.