Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

Calliditas Therapeutics: Kommuniké från årsstämman i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Stockholm                                  8 maj 2019

Vid Calliditas Therapeutics AB (publ) ("Calliditas") årsstämma i
Stockholm idag den

8 maj 2019 beslutades följande.
Fastställande av räkenskaperna för 2018 och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna
resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret
2018 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31
december 2018. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören
beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets
angelägenheter under räkenskapsåret 2018.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen
utdelning ska utgå för 2018 och att bolagets resultat ska balanseras
i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter och att
antalet revisorer ska vara en utan suppleanter.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Bengt Julander, Hilde
Furberg, Thomas Eklund och Lennart Hansson samt valdes Elmar Schnee
och Diane Parks till styrelseledamöter för tiden intill slutet av
nästa årsstämma, där Elmar Schnee valdes till styrelseordförande.
Till bolagets revisor valdes revisionsbolaget Ernst & Young AB för
tiden intill slutet av nästa årsstämma och det noterades att den
auktoriserade revisorn Anna Svanberg kommer att fortsätta som
huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag
och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsearvodet
ska utgå med 550 000 kronor till styrelsens ordförande och 160 000
kronor till envar av övriga ledamöter, 40 000 kronor till ordföranden
i revisionsutskottet och 20 000 till övriga ledamöter i
revisionsutskottet och 30 000 kronor till ordföranden i
ersättningsutskottet och 15 000 kronor till övriga ledamöter i
ersättningsutskottet. Utöver arvodena ovan beslutades att
styrelseledamot bosatt i USA ska erhålla ett extra arvode om 140 000
kronor och att styrelseledamot bosatt i Europa, men utanför Norden,
ska erhålla ett extra arvode om 50 000 kronor. Årsstämman beslutade
vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till
bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför nästa årsstämma

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om
principer för utseende av valberedning. Dessa innebär i korthet att
valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant
för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i
bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna innebär i
korthet att ersättningar inom Calliditas ska vara baserade på
principer om prestation, konkurrenskraft och skälighet. Ersättningen
till ledande befattningshavare ska kunna bestå av fast ersättning,
rörlig ersättning, aktie- och aktiekursbaserade incitamentsprogram,
pension samt övriga förmåner.

Prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för vissa
styrelseledamöter

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta
ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram till vissa
styrelseledamöter, inklusive beslut om emission av högst 70 000
teckningsoptioner för att säkra leverans av aktier till deltagarna i
programmet. Incitamentsprogrammet innebär att huvudaktieägaroberoende
styrelseledamöter vederlagsfritt tilldelas prestationsbaserade
aktierätter, vilka kan berättiga till aktier i Calliditas under
förutsättning att vissa prestationsvillkor uppfylls.

Långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner för vissa
anställda och konsulter

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett
långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner för vissa
anställda och konsulter, inklusive beslut om emission av högst 1 160
000 teckningsoptioner. Sammanlagt omfattar incitamentsprogrammet
högst 25 personer. Incitamentsprogrammet innebär att anställda och
konsulter inom Calliditas-koncernen erbjuds att förvärva
teckningsoptioner till marknadsvärde beräknat enligt Black-Scholes
värderingsmodell.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden
för nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom
nyemission av aktier. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller
utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.
Bemyndigandet får endast utnyttjas i sådan utsträckning att det
motsvarar en utspädning av det totala antal aktier som är utestående
vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet uppgående till
högst 20 procent.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Widell, Informationschef

Epost: mikael.widell@calliditas.com

Tel: 0703-11 99 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 maj 2019, kl. 18:30 CEST.

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics är ett specialistläkemedelsbolag med säte i
Stockholm. Bolaget utvecklar högkvalitativa läkemedel i
nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som
inte tillgodosetts och där Calliditas helt eller delvis kan driva och
delta i kommersialiseringen. Calliditas fokuserar på att utveckla och
kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik formulering
optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad
frisättning av den aktiva substansen budesonid, inom ett avsett
målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd
för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen
IgA-nefropati (IgAN). Calliditas driver en global fas-3 studie inom
IgAN och har för avsikt att kommersialisera Nefecon i egen regi i
USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: CALTX). Besök
www.calliditas.com för ytterligare information.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/calliditas-therapeutics/r/kommunike-fran-arss...
https://mb.cision.com/Main/16574/2807296/1040130.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.