Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-29

Calliditas Therapeutics: Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG,
JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA
OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT
TILLÄMPLIG LAG.  Stockholm, 29 juli 2018

Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Carnegie") utnyttjar
övertilldelningsoptionen avseende 1 970 000 aktier i Calliditas
Therapeutics AB (publ) ("Calliditas" eller "Bolaget").
Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare
stabiliseringsåtgärder kommer att utföras.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av
nyemitterade aktier i Bolaget ("Erbjudandet") och noteringen av
Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm har Carnegie möjlighet, i
egenskap av Sole Global Coordinator, att genomföra transaktioner i
syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den
som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner har kunnat genomföras på Nasdaq Stockholm,
OTC-marknaden eller på annat sätt, och kunde genomföras när som helst
under perioden som började på första dag för handel i Bolagets aktier
på Nasdaq Stockholm, det vill säga den 29 juni 2018, och avslutas
senast 30 kalenderdagar därefter. Sole Global Coordinator har dock
inte haft någon skyldighet att genomföra någon stabilisering och har
heller inte lämnat några garantier att stabilisering skulle
genomföras. Påbörjad stabilisering har kunnat avbrytas när som helst
utan förvarning. Under inga omständigheter har transaktioner kunnat
genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i
Erbjudandet.

Bolaget har utfärdat en övertilldelningsoption till Carnegie i sin
egenskap av Sole Global Coordinator vilken kunde utnyttjas helt eller
delvis under 30 kalenderdagar från första dagen för handel i Bolagets
aktier på Nasdaq Stockholm ("Övertilldelningsoptionen").
Övertilldelningsoptionen omfattade högst 2 166 666 aktier,
motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som
omfattas av Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i
Erbjudandet, det vill säga 45 SEK, för att täcka eventuell
övertilldelning i samband med Erbjudandet. Dessa aktier allokerades
till investerare före första dag för handel i Bolaget varefter
aktierna kunde användas för stabiliseringsändamål eller för att täcka
eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. Sole Global
Coordinator meddelar nu att Övertilldelningsoptionen avseende 1 970
000 aktier har utnyttjats. Bolaget kommer därmed att tillföras
ytterligare cirka 89 miljoner SEK, vilket medför att Bolaget tillförs
totalt cirka 739 miljoner SEK genom Erbjudandet och
Övertilldelningsoptionen, före emissionskostnader. Omedelbart efter
registrering av de nya aktier som utges inom ramen för
Övertilldelningsoptionen kommer antalet aktier och röster i Bolaget
att uppgå till 35 202 347. Samtliga aktier i Bolaget som Sole Global
Coordinator lånat av Huvudägarna[1] i syfte att täcka övertilldelning
i samband med Erbjudandet kommer att återlämnas inom kort.

Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och inga
ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Nedan
följer en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har
genomförts under stabiliseringsperioden i enlighet med
pressmeddelande den 12 juli 2018. Samtliga transaktioner under
stabiliseringsperioden har genomförts på Nasdaq Stockholm och inga
stabiliseringsåtgärder har genomförts andra datum än de som anges
nedan. Kontaktperson på Carnegie är Magnus Andersson (tel: 08- 588
688 00).

+----------+-----------------+
|Stabiliseringstransaktioner:|
+----------+-----------------+
|Datum |SEK (Intervall) |
+----------+-----------------+
|2018-07-03|45,00 - 45,00 |
+----------+-----------------+
|2018-07-04|44,90 - 45,00 |
+----------+-----------------+
|2018-07-05|45,00 - 45,00 |
+----------+-----------------+
|2018-07-06|44,95 - 45,00 |
+----------+-----------------+

För mer information, vänligen kontakta:

Renée Aguiar-Lucander, VD för Calliditas

E-post: renee.lucander@calliditas.com

Telefon: 0722 52 10 06

Mikael Widell, Kommunikationsdirektör för Calliditas

E-post: mikael.widell@calliditas.com

Telefon: 0703 11 99 60

www.calliditas.se

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Calliditas Therapeutics
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29
juli 2018, kl. 18.30 (CEST).

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om
att sälja eller förvärva värdepapper.

Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller
skickas till Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland,
Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning
skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder.
De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte och
kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande
United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får
därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller
omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt
i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA.
Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att
lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Det erbjudande av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har
lämnats genom ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett
prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga
implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet").
Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta
pressmeddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda
prospekt.

----------------------------------------------------------------------

[1] Med "Huvudägarna" avses Stiftelsen Industrifonden, Investinor AS
och Bengt Julander genom bolaget Linc AB

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/calliditas-therapeutics/r/utnyttjande-av-overt...
http://mb.cision.com/Main/16574/2583145/884507.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.