Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-28

Calmark Sweden AB: Bokslutskommuniké 2019 och delårsrapport fjärde kvartalet 2019

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets
bokslutskommuniké för 2019 samt delårsrapport för fjärde kvartalet
2019 nu offentliggjorts.

Sammanfattning av delårsrapporten
Under fjärde kvartalet genomförde Calmark en på förhand säkerställd
företrädesemission, som sedan övertecknades till 142,4%. Under
emissionen förvärvade Investmentbolaget Creades AB units (B-aktier
och teckningsoptioner av serie TO 2 B) motsvarande 6,3 miljoner
kronor och blev därmed tredje största aktieägare i Calmark med 9,44%
av aktiekapitalet. Under perioden gick utvecklingsprojektet för
Neo-Bilirubin in i verifiering- och valideringsfas, som en del av
detta påbörjades den kliniska studien på Sachsska barnsjukhuset på
Södersjukhuset. Calmark Neo-Bilirubin testades på patient den 23
december, vilket var den sista av årets viktiga kommunicerade
milstolpar.

Rapporteringsperiod
Rapporten avser perioden 1 januari - 31 december 2019 samt 1 oktober -
31 december 2019.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
· Calmark offentliggjorde den 7 oktober 2019 en till 100 procent
säkerställd företrädesemission om 24,3 miljoner kronor och
tidigarelade delårsrapporten för tredje kvartalet till den 13
november.

· Calmark meddelade den 8 oktober 2019 att utvecklingsprojektet för
bolagets första biomarkör bilirubin gick in i verifiering och
validering. Denna fas är en av de sista delarna i processen och
beräknades ta cirka åtta veckor. Därefter sammanställs regulatorisk
dokumentation innan CE-märkning kan ske.

· Calmark meddelade den 18 oktober 2019 att bolagets produkter för
biomarkörerna, LDH och Glukos kommer att CE-märkas först under första
kvartalet 2020, marknadslanseringen kommer inte att påverkas av
detta. Fokus har lagts på första biomarkören bilirubin, vilken
estimerades att CE-märkas innan årsskiftet, och att få
produktionslinorna utbyggda inför lansering. Detta har fått
konsekvensen att CE-märkningen av de övriga biomarkörerna beräknas
ske först under första kvartalet 2020, istället för som tidigare
kommunicerats före årsskiftet 2019. Uppdateringen av regula-toriska
krav, IVDR som införs 2022, har också påverkat framför allt de
kliniska prövningar som planeras.

· Calmark höll den 6 november en extra bolagsstämma med anledning av
planerad företrädesemission.

· Etikprövningsmyndigheten meddelade den 7 november 2019 att Calmark
Sweden AB:s ansökan avseende studie på nyfödda på Södersjukhuset har
godkänts. Ansökan avser bolagets tre biomarkörer och innefattar tre
delstudier som kommer att genomföras inom de närmsta månaderna.

· Calmark offentliggjorde den 14 november 2019 ett
informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av
units som extrastämman i Calmark beslutade om den 6 november 2019, i
enlighet med styrelsens förslag ("Företrädesemissionen"). Vid full
teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,3 MSEK före
emissions-kostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs
Bolaget ytterligare mellan 10,3-16,2 miljoner kronor före
emissions-kostnader. Företrädesemissionen var säkerställd genom
teckningsförbindelser om 68 procent, varav 50 procent utgör teckning
med stöd av uniträtter och 18 procent teckning utan uniträtter, samt
garantiåtaganden om 32 procent, vilket totalt motsvarar 100 procent
av den initiala emissionsvolymen.

· Den 26 november meddelade Calmarks huvudägare Lars Wingefors,
genom bolaget Wingefors Invest AB, samt Bengt Braun och
styrelseledamöterna Stefan Blomsterberg och Anna Karin Edstedt Bonamy
teckning av aktier i Calmarks emission för totalt 9 miljoner kronor.

· Calmark meddelade 27 november 2019 att den kliniska studie som är
en del av CE-märkningen av bolagets test för bilirubin, påbörjades i
samarbete med forsknings-enheten på Sachsska barnsjukhuset på
Södersjukhuset. Studien hade blivit godkänd av sjukhusets
juristsektion vilket innebär att studien formellt kunde starta.

· Styrelsen för Calmark offentliggjorde den 4 december 2019 utfallet
i den nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga
aktieägare som beslutades av extra bolags-stämman den 6 november
2019. Företrädesemissionen tecknades till cirka 34,6 MSEK motsvarande
en teckningsgrad om cirka 142,4 procent och tillför Bolaget cirka
24,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader som uppgår till cirka
2,7 MSEK. Genom emissionen nyemitteras 7 366 680 B-aktier och 2 455
560 teckningsoptioner av serie TO 2 B.

· Den 4 december meddelades också att Creades AB blivit tredje
största ägare i Calmark efter att ha tecknat och förvärvat B-aktier
och teckningsoptioner av serie TO 2 B motsvarande 6,3 miljoner
kronor. Transaktionerna motsvarar 9,44 procent av aktiekapitalet.
Creades är ett börsnoterat investeringsbolag med ett substansvärde om
drygt 4 miljarder SEK.

· Calmark meddelade den 23 december 2019 att en viktig milstolpe
uppnåtts. Under dagen inkluderades den första patienten i den
kliniska studien som pågår på Sachsska barnsjukhuset på
Södersjukhuset. I och med detta uppnådde Calmark en av de sista
kvarvarande milstol-parna för 2019, som tidigare kommunicerats.

· Den 23 december meddelades också att Calmarks första produkt
Neo-Bilirubin kommer att CE-märkas i januari 2020 istället för som
tidigare kommunicerats före årsskiftet. Vid tillfället kvarstod en
delstudie av verifiering och valideringsprocessen, samt att studien
på Södersjukhuset ännu ej avslutats.

· Calmarks företrädesemission registrerades den 30 december 2019 -
omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner samt upptagande
till handel av teckningsoptioner skedde.

Väsentliga händelser efter periodens slut

· World Intellectual Property Organization (WIPO) meddelade den 14
januari 2020 att Calmark Sweden AB har fått godkännande på sin
ansökan av designskydd inom EU och USA för bolagets unika
engångsartikel.

· Calmark meddelade den 28 januari 2020 att tidplanen för den
kliniska studie som pågår på Södersjukhuset har uppdaterats. Den
första patienten inkluderades den 23e december och hittills hade
inklusionstakten varit lägre än beräknat. Studien estimerades vara
avslutad inom sex veckor. Detta fick konsekvensen att CE-märkningen
av bolagets första produkt Neo-Bilirubin estimerades att ske under
första kvartalet, istället för som tidigare kommuni-cerats i januari.
Marknadslanseringen kommer inte att påverkas av detta.

· Calmark Sweden AB deltog 27-30 januari 2020 i den internationella
hälso- och sjukvårds-mässan Arab Health i Dubai, Förenade
Arabemiraten, och knöt många viktiga kontakter för framtida
samarbeten. Calmark var del av "Innovation Pavilion by Sweden"
tillsammans med representanter för totalt 25 svenska företag,
organisationer och myndigheter. Plattformen Calmark Neo fick stor
uppmärksamhet.

· Den 3 februari rekryterade Calmark en erfaren CFO, Marielle Bos,
som tidigare innehaft befattningar såsom ekonomichef,
chefs-controller och affärscontroller, både på nationell och
internationell basis. Rollen har tidigare tillhandahållits via
interimsuppdrag.

· Calmark meddelade den 13 februari att tidsplanen för
utvecklingsprojekten avseende produkterna Neo-Glucose och Neo-LDH
uppdaterats. CE-märkningen av dessa produkter kommer att kunna ske
tidigast under andra kvartalet, istället för som tidigare
kommunicerats under första kvartalet.

· Den 14 februari meddelades att ett exklusivt distributionsavtal
tecknats mellan Calmark Sweden AB (publ) och bolaget Triolab AB
avseende marknadsföring och försäljning av plattformen Calmark Neo på
den svenska marknaden. Avtalet innebär att Calmark får en stor och
väletablerad partner på den viktiga hemmamarknaden

VD Anna Söderlund har ordet

Efter att ha avslutat 2019 kan vi konstatera att det blev ett på många
sätt framgångsrikt år. Sista kvartalet var extra händelserika månader
i Calmark, så som det brukar vara i startup-bolag som närmar sig
lansering, roligt och utmanande!

Calmark genomförde under hösten, tillsammans med Stockholm Corporate
Finance, en lyckad företrädesemission, som fick stor uppmärksamhet.
Vi hade tidigare kommunicerat att den emissionen skulle ske först
under 2020, men eftersom vi kände starkt att vi ville fortsätta hålla
hög takt i utvecklingsprojektet och i byggandet av produktion så
valde vi att tidigarelägga emissionen. Den tecknades till 142 % och
var redan innan start av teckningsperioden garanterad av gamla och
nya ägare. I slutet av teckningstiden meddelade Creades att de var
intresserade av att investera i bolaget, vilket jag är mycket glad
för. Creades är den första institutionella ägaren som väljer att
finansiellt stödja bolaget, vilket för mig är ett kvitto på att vi är
intressanta, både vad det gäller produkterna vi utvecklar och vårt
business case. Jag vill även passa på att tacka Stockholm Corporate
Finance för ett mycket bra samarbete under hösten.

Utvecklingen av produkterna fortsätter, Calmark Neo-Bilirubin - vårt
första PNA-test, har kommit till verifiering och valideringsfas.
Studien på Sös pågår och har tyvärr tagit lite längre tid än vad vi
förutspådde. Studien är frivillig att delta i, vilket gör att det är
svårt att uppskatta hur lång tid det kommer ta att inkludera 40 barn.
Forskningsteamet på Sös gör ett fantastiskt jobb och är verkligen en
fröjd att få samarbeta med.

Under januari deltog vi på utställningen Arab Health i Dubai, där vår
produkt visades för potentiella distributörer, hälsovårdsministerier
och andra intressenter. Produkten mottogs mycket väl och fick stor
uppmärksamhet. Det stärkte min övertygelse om att vi verkligen har en
bra och viktig produkt som marknaden väntar på.

Nu ser vi fram emot det första CE-märket och lanseringen!

Med vänlig hälsning

Anna Söderlund, VD
Calmark Sweden AB

Aktien
Aktien i Calmark Sweden AB noterades på Spotlight Stockmarket den 6
juli 2018. Spotlight Stockmarket är en bifirma till ATS Finans AB,
som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn.
Spotlight Stockmarket driver en handelsplattform (MTF). Antalet
aktier i Calmark Sweden AB uppgår till 20 258 382, varav 540 450
A-aktier och 19 717 932 B-aktier.

Ägarförteckning
Ägarförteckning kan tillhandahållas genom skriftlig begäran till
Bolagets VD Anna Söderlund.

Antal aktier vid periodens utgång
Antal utestående aktier per 2017-12-31: 5 404 500 aktier. *
Antal utestående aktier per 2018-12-31: 10 404 500 aktier.
Antal utestående aktier per 2019-12-31: 20 258 382 aktier.
*Justerat för aktiesplit 1:1500

Resultat per aktie
Resultat per aktie för perioden okto...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.