Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-14

Calmark Sweden AB: Calmark offentliggör informationsmemorandum i samband med 100 % säkerställd företrädesemission

Calmark Sweden AB (publ) ("Calmark" eller "Bolaget") offentliggör idag
ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av
units som extrastämman i Calmark beslutade om den 6 november 2019, i
enlighet med styrelsens förslag ("Företrädesemissionen"). Vid full
teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,3 MSEK före
emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs
Bolaget ytterligare mellan 10,3-16,2 miljoner kronor före
emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom
teckningsförbindelser om 68 procent, varav 50 procent utgör teckning
med stöd av uniträtter och 18 procent teckning utan uniträtter, samt
garantiåtaganden om 32 procent, vilket totalt motsvarar 100 procent
av den initiala emissionsvolymen.

Informationsmemorandum och anmälningssedel
Informationsmemorandum och anmälningssedel för teckning med och utan
företrädesrätt för emissionen finns nu publicerat på Calmarks hemsida
(www.calmark.se) samt på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s
hemsida (www.hagberganeborn.se).

Kort om Företrädesemissionen

· Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna en (1) unit,
bestående av tolv (12) nya B-aktier samt fyra (4) vederlagsfria
teckningsoptioner av serie 2019/2020 (TO 2 B), för varje tjugoen (21)
befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 13 november
2019.

· Teckningsperioden löper från och med den 15 november 2019 till och
med den 29 november 2019.

· Teckningskursen per unit är 39,60 kronor, vilket motsvarar 3,30
kronor per aktie.

· Teckningsoptionerna ges vederlagsfritt.
· Varje teckningsoption ger rätt att teckna en B-aktie till en
teckningskurs motsvarande 75 procent av volymvägd genomsnittskurs
under perioden 12 oktober 2020 till och med den 23 oktober 2020, dock
lägst 4,20 SEK och högst 6,60 SEK. Anmälan om teckning av B-aktier
kan äga rum från och med den 4 december 2020 till och med den 16
december 2020.

· Bolaget tillförs initialt högst cirka 24,3 miljoner kronor före
emissionskostnader vid full teckning av Företrädesemissionen samt
ytterligare mellan 10,3 och 16,2 miljoner kronor om
teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut.

· Handel med uniträtter på Spotlight Stock Market löper från och med
den 15 november 2019 till och med den 27 november 2019.

· Handel i BTU startar den 15 november och pågår till
Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 16,5 miljoner
kronor (motsvarande 68 procent av Företrädesemissionen). Bolaget har
även erhållit garantiförbindelser från ett garantikonsortium,
bestående av kvalificerade investerare, om cirka 7,8 miljoner kronor
(motsvarande 32 procent av Företrädesemissionen).
Företrädesemissionen är därmed säkerställd upp till 100 procent av
den initiala emissionsvolymen.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare. Moll Wendén
Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare. Hagberg & Aneborn
Fondkommission AB är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:
Anna Söderlund, VD, Calmark Sweden AB
Tel: +46 70 213 25 35
E-post: anna.soderlund@calmark.se

Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 (0)8-440 56 4
E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, uniträtter
eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att
teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det
informationsmemorandum som Bolaget nu offentliggjort.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis
är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare
emissionsmemorandum, registrering eller andra åtgärder än vad som
följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte
heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid
med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder
i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga uniträtter, betalda tecknade units eller units har registrerats,
eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i
dess nuvarande lydelse, ("Securities Act") och inte heller enligt
någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför
inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA,
förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom
transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities
Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat
eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

Om Calmark Sweden AB (publ)
Calmark är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära
analysmetod (PNA) med enklare och snabbare provtagningar av
medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen, som
består av en avläsare och engångsprodukter, beräknas vara redo för
lansering under 2020, då tre viktiga patientnära tester introduceras.
Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i
världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora
besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade
sjukvårdssystem bidrar produkten till att rädda liv. Calmark siktar
på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla
relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien
är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA
B. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell
rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende
kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och
avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess
ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det
globala nätverket M&A Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och
investmentbanker i 43 länder. Stockholm Corporate Finance är ett
värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är
medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer
information se: www.stockholmcorp.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/calmark-sweden-ab/r/calmark-offentliggor-info...
https://mb.cision.com/Main/17252/2960691/1140719.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.